10 oktober 2016

Cafetariaregeling ingevoerd bij Defensie

Defensie voert na overleg met de bonden, waaronder de AFMP, een cafetariaregeling in voor het Defensiepersoneel. Er wordt dit jaar een eerste begin gemaakt, waarbij het defensiepersoneel er zelf voor kan kiezen om fiscale ruimte die nog niet gebruikt is voor de vergoeding van reiskosten van woon- werkverkeer te gebruiken om de belasting op de eindejaarsuitkering te verlagen. Daardoor kan mogelijk een netto financieel voordeel ontstaan.

Een cafetariaregeling komt er kort gezegd op neer dat je de mogelijkheid wordt gegeven om een deel van je arbeidsvoorwaarden (geld of uren) in te ruilen voor een vergoeding die je besteedt aan een belastingvrij doel. Een cafetariaregeling werkt met bronnen en doelen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je salaris in te leveren voor de aankoop van een fiets (doel) die je (mede) voor het woon-werkverkeer gebruikt. Je gebruikt dan een bron (bijvoorbeeld je salaris) voor een doel (fiets, minder werken e.d.). Omdat je over bronnen belasting moet betalen en over doelen niet, levert je dit een belastingvoordeel op. Deze doelen kun je belastingvrij inzetten. Je krijgt dus geen geld van Defensie, maar van de fiscus.

Werkkostenregeling
De werkkostenregeling (WKR) geeft de werkgever ruimte om maximaal 1,2% van het totale fiscale loon dat door de werkgever wordt uitbetaald (de zogenaamde “vrije ruimte”), te besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Gebruikmaken van de bronnen en doelen van een cafetariaregeling kan op grond van de WKR alleen over een lopend kalenderjaar (van 1-12-15 t/m 30-11-16) en kan niet met terugwerkende kracht.

UItbreiding
In 2016 wordt bij Defensie begonnen met het inzetten van de eindejaarsuitkering als bron en de reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer als doel. Het is de bedoeling om deze regeling in de toekomst verder uit te breiden met meerdere bronnen en meerdere doelen. Het is dan óók de bedoeling deze mogelijkheden voor reservisten beschikbaar te maken. Met de invoering van de cafetariaregeling wordt het voor de defensiemedewerker mogelijk gemaakt meer keuzes op het gebied van arbeidsvoorwaarden te maken die aansluiten bij de eigen wensen en persoonlijke situatie. Een soort (financiële)menukaart dus.

Zitten er financiële risico’s aan het gebruik van de cafetariaregeling?
Ja, die zijn er wel degelijk en daarom moet je goed naar je eigen situatie kijken voordat je besluit om er gebruik van te maken.
Gebruik maken van de cafetariaregeling heeft namelijk invloed op de hoogte van je bruto belastbaar inkomen en kan daardoor positieve/negatieve gevolgen hebben voor bepaalde toeslagen, uitkeringen en heffingskortingen.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende elementen:
• inkomensafhankelijke toeslagen (o.a. huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of toeslagen voor studiefinanciering);
• voorzieningen of eventuele uitkeringen op grond van de sociale zekerheidswetten (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering).
• heffingskortingen (zoals de algemene heffingskorting)
Raak je daarnaast een jaar nadat je een bron (met uitzondering van de vakantie-uitkering) voor een cafetariaregeling hebt ingezet werkloos, dan heeft dit negatieve gevolgen voor een eventuele Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering (BWW-uitkering) waar je recht op hebt.
Omdat er gebruik wordt gemaakt van een deel van je brutosalaris om een netto belastingvoordeel te ontvangen kan dit ook een effect hebben op de hypotheekrenteaftrek waar je recht op hebt als je een eigen woning hebt of op een nog te verkrijgen hypotheek als je een woning wil kopen.

Al met al redenen genoeg om van tevoren goed te kijken of het voor jou verstandig is om van deze regeling gebruik te maken.
Voor de meeste defensiemedewerkers zal dat overigens wel het geval zijn. Omdat jij precies moet weten wat het voor jou betekent hebben we met de werkgever afgesproken dat deze daarvoor een goed hulpmiddel beschikbaar zal stellen om uit te kunnen rekenen waar je recht op hebt en dat je bij de werkgever terecht kunt met alle vragen die je hierover hebt. Let daarbij met name op de belastingschijf waarin je mogelijk terecht komt bij gebruik maken van deze regeling.

Let op! De applicatie in de Selfservice is beschikbaar. Geef voor 9 november 2016 in DIDO aan of je gebruik wilt maken van deze regeling.
Raadpleeg Startpagina P&O voor meer informatie via de ‘Selfservice > Informatie >Startpagina P&O > Salaris en beloning > Salaris > Cafetariamodel 2016


Download hier de FAQ's

Meer over:
C&R
WGAFR