20 augustus 2018

CAO-resultaat Defensie met nieuwe pensioenregeling

Defensie en de bonden hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt. Voor de zomerperiode werd al bekend dat defensie en de bonden het in principe eens waren geworden, ondanks dat er laat was begonnen met onderhandelen. Beide partijen hebben de zomerperiode gebruikt om die principeafspraken verder uit te werken. De punten zijn daarbij op de i gezet en het onderhandelaarsresultaat kan nu aan de leden van de bonden worden voorgelegd.

Na de defensienota van begin dit jaar waar de minister positieve geluiden liet horen als het gaat om het vertrouwen van het personeel is dit een resultaat waar veel mensen naar uit hebben gekeken. Dit resultaat bevat afspraken over loonontwikkeling, een nieuw pensioenstelsel en de langverwachte volledige eindejaarsuitkering.

Loonontwikkeling
In het vorige akkoord, wat op 12 oktober 2017 is afgesloten, is er bewust gekozen voor een korte looptijd, tot 1 oktober 2018. Dit om druk te houden op de ontwikkeling van het nieuwe pensioenstelsel, maar ook om nog ruimte te houden voor verdere loonontwikkeling in 2018. Wanneer zou blijken dat er bij andere overheidssectoren in 2018 meer loonruimte zou zijn, dan stond die deur voor het defensiepersoneel namelijk ook nog open.

De loonontwikkeling in dit resultaat is als volgt opgebouwd:

  • Per 1-12-2018 een loonsverhoging van 1,0%;
  • Per 1-12-2018 stijgt de eindejaarsuitkering met 0.6% naar 7%;
  • In oktober 2018 een éénmalige uitkering van € 600;
  • Per 1-7-2019 een loonsverhoging van 1,5%;
  • Per 1-7-2019 stijgt de eindejaarsuitkering met 0,6% naar 7,6%;
  • Per 1-7-2020 een loonsverhoging van 1,4%;
  • Per 1-7-2020 stijgt de eindejaarsuitkering met 0,73% naar 8,33%.

Hiermee stijgt het loon na het vorige akkoord nog eens met 3,9 procent en de eindejaarsuitkering met 1,93 procent naar een volledige eindejaarsuitkering van 8,33 procent. De looptijd van dit akkoord is 1 jaar en 9 maanden en loopt dus tot en met 1 juli 2020.

De salarisverhogingen werken ook door in de wachtgeld-, UKW en FLO-uitkeringen maar niet in de indexering van de pensioenen en bovenwettelijke werkeloosheidsuitkeringen.

Toelagen
In aanloop naar een nieuw loongebouw, wat op 1 januari 2020 moet worden ingevoerd, worden de TOD voor militairen en de vergoeding voor meerdaagse activiteiten verbeterd en aangepast. Het aanspraakniveau van de TOD stijgt tot en met 2021 met in totaal 20 procent. Ook wordt per 1 januari 2019 de verschuivingstoelage bijna verdubbeld naar 50 euro per verschoven dienst. Dit is wat de AFMP betreft een eerste stap naar een fatsoenlijke en beter bij de tijd passende TOD. Defensie legt in het resultaat ook vast dat met de overgang naar het nieuwe loongebouw vervolgstappen worden gemaakt naar een bij de tijd passende TOD.

De TOD voor militairen zal per 1 januari 2019 achteraf worden berekend. Wanneer de aanspraak op TOD hierdoor vermindert of vervalt, ontvangt men een afbouw-TOD. Wanneer deze systematiek tot lagere uitgaven leidt zal dit geld beschikbaar blijven om opnieuw in de TOD te stoppen. Daarmee wordt een waarborg ingebouwd tegen een te grote achteruitgang bij de afgesproken nieuwe berekeningssystematiek.

De vergoeding per etmaal voor varen zal per 1 januari 2019 gelijk worden getrokken aan de bedragen voor oefenen en bijzondere inzet. Daarnaast wordt per deze datum de vergoeding verhoogd met 10 procent.

Nieuwe militaire pensioenregeling
De bonden zijn er met Defensie in geslaagd om per 1 januari 2019 een fatsoenlijke middelloonregeling voor militairen af te spreken. Dit is een regeling geworden waarmee het pensioen eerlijker wordt verdeeld over generaties en rangen. Het overgrote deel van de militairen zal de pensioenpremie zien dalen. Daarbij zullen de pensioenaanspraken voor het overgrote deel aanzienlijk verbeteren. De meeste militairen zullen dus minder gaan betalen, voor een beter pensioen.

De bonden hebben daarbij ook afgesproken dat er aanvullende maatregelen komen voor eventuele negatieve inkomenseffecten op het brutoloon. Daardoor worden ook de groepen militairen die eventueel meer premie zouden moeten gaan betalen (door de lagere franchise en een hogere opbouw bijvoorbeeld) hiervoor gecompenseerd.

Ook voor sommige groepen FPS-3 militairen waar het pensioenperspectief door de invoering van de nieuwe regeling slechter zal uitvallen wordt een verzachtende maatregel afgesproken. Die maatregel zal echter pas definitief bekend worden als het nieuwe loongebouw op 1 januari 2020 is uitgewerkt en wordt ingevoerd en zal niet alle schade die kan worden opgelopen compenseren.

Burgerpersoneel
Er zijn ook enkele afspraken gemaakt voor het burgerpersoneel. Voor hen wordt de loopbaanbegeleiding geformaliseerd. Hiermee krijgen burgermedewerkers ook een Persoonlijk ontwikkelplan.

Er komt een welkom-terug-regeling zodat burgermedewerkers de kans hebben om tijdelijk buiten Defensie te werken met een terugkeergarantie. Ook wordt, in geval van vrijwillige mobiliteit, de huisvesting van het burgerpersoneel gefaciliteerd. Dit zal vorm krijgen in een pilot voor de duur van 1 jaar.

SBK 2012
Bij een nieuw toekomstperspectief voor Defensie hoort de wens om Defensiemedewerkers voor de organisatie te behouden, en mogelijke overtolligheid tot een minimum te beperken. Hierbij staat het uitgangspunt ‘Van werk naar werk’ voorop.

Voor medewerkers die, ondanks de herplaatsingsinspanningen, Defensie toch gedwongen moeten verlaten, moet een passend vangnet worden gehandhaafd. Daarom is besloten het Sociaal Beleidskader 2012 voor de looptijd van dit arbeidsvoorwaardenakkoord te verlengen.

Alternatief voor dubbeltelling pensioengeldige tijd bij uitzending
De dubbeltelling van pensioengeldige tijd bij uitzending kan niet worden voorgezet. Wel is hiervoor een alternatief afgesproken waarin de VVHO-toelage voor 50 procent pensioengevend wordt en men tijdens de inverdientijd voor 100 procent pensioen opbouwt in plaats van 50 procent. De kosten voor deze verhogingen van de pensioenopbouw komen volledig voor rekening van de werkgever. Hierdoor zorgt de tijd van uitzending nog steeds voor een verbetering van je pensioen.

Informatiebijeenkomsten
Het hele resultaat lees je hier en de bijlage hier. Houdt onze website, app en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie. Binnenkort publiceren wij ook de veelgestelde vragen over dit resultaat. Vanaf volgende week gaat de AFMP, samen met collega bonden MARVER, VBM en ACOM het land in om het defensiepersoneel verder te informeren over dit resultaat. Daarna zullen alle bonden volgens eigen procedures hun leden raadplegen over dit resultaat. Wil je meer weten over dit resultaat of je mening geven? Kom dan naar de bijeenkomsten die op korte termijn bekend worden gesteld.

Meer over:
SOD
AVW