4 juli 2022

Compensatie voor verminderd pensioenperspectief

Onlangs werd bekend dat een start kan worden gemaakt met de uitvoering van de maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief, een afspraak die Defensie en de bonden maakten in het kader van het avw-akkoord 2018-2020. Nadat zij in juni 2021 overeenstemming bereikten over de uitwerking, leek de invoering nabij van deze compensatieregeling voor militairen bij wie de overgang sinds 1 januari 2019 van de eindloonregeling naar de middelloonregeling tot minder pensioen leidt. De uitwerking verliep echter veel moeizamer dan gedacht.

Tijdens de overleggen tussen Defensie en de bonden over de uitwerking is uiteindelijk besloten om uit te gaan van een individuele berekeningssystematiek. Een systematiek die de maatregel eerlijk en goed uitlegbaar maakt. Omdat de implementatie en de uitvoering hiervan complex zijn en meer tijd kosten dan verwacht, kunnen de militairen die in aanmerking komen voor de compensatie een vooruitbetaling tegemoet zien. Deze wordt in november 2022 uitgekeerd in afwachting van de definitieve implementatie van de maatregel.
Nadere informatie en uitleg over de te implementeren regeling volgen in het najaar.

Meer over:
AVW