15 juni 2021

Defensie en bonden bereiken akkoord over regeling pensioencompensatie

Defensie en de bonden hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van de ‘Maatregel in verband met het verminderd pensioenperspectief’. Alle centrales en ook Defensie lieten weten dat een nadere behandeling in het Sectoroverleg Defensie (SOD) niet nodig is. Dat maakt de weg vrij om de regeling in te gaan voeren. Het gaat om de compensatieregeling voor militairen voor wie de overgang van de eindloonregeling naar de middelloonregeling tot minder pensioen leidt.

Over de compensatieregeling was al een afspraak vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020. Volgens de bonden en Defensie is de nu overeengekomen regeling echter eerlijker en beter uit te leggen. De AFMP liet de minister op 3 juni al weten akkoord te zijn met de aangeboden uitwerking van de maatregel in verband met het verminderd pensioenperspectief. Wij benadrukten toen ook dat voor ons een behandeling in het SOD niet nodig was.

Afwijking
De uitwerking van de maatregel wijkt af van de afspraak in het eerdergenoemde arbeidsvoorwaardenakkoord. In dat akkoord is voor de berekening van het verlies aan pensioenperspectief uitgegaan van een grofmazige methodiek van maatmensen en vooraf vastgestelde tabelbedragen. Tijdens de uitwerking is overgestapt naar een berekening op basis van de concrete individuele situatie van militairen. Ondanks het feit dat de aangepaste berekeningswijze leidt tot een wat complexere regeling, is de AFMP hiermee tevreden. Deze stelt namelijk eerlijker vast wat de daadwerkelijk schade is die mensen op het gebied van het pensioenperspectief oplopen. Dat is met de nu gekozen individuele berekening het geval op zowel het transitiemoment van 1 januari 2019 als bij een bevordering. Dit is dus anders dan bij de methodiek in het arbeidsvoorwaardenakkoord het geval zou zijn.

Uitbetaling

Het inregelen van de afspraak neemt nog minimaal een half jaar in beslag. Zo moeten op het gebied van de bedrijfsvoering nog de nodige zaken worden ingeregeld. Pas daarna kunnen de eerste compensatiebedragen worden uitbetaald. Hiervóór zullen de details van de regeling al worden gecommuniceerd. Deze details worden na de zomer bekendgemaakt.
In de tussentijd spant de AFMP zich ervoor in dat een zo goed en compleet mogelijke communicatie over de details van de regeling zal plaatsvinden. In het kader hiervan woonden alle sectorhoofden van de AFMP onlangs bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst bij, waarin PWC namens Defensie de achterliggende berekeningsmethode uitgebreid toelichtte. Verder worden de pensioenambassadeurs, die namens de AFMP binnen Defensie actief zijn, betrokken bij het communicatietraject richting onze leden.

Meer over:
Pensioen
AVW