22 april 2024

Defensie en bonden leggen basis voor IKB

Defensie en de bonden zijn het definitief eens geworden over de belangrijkste uitgangspunten van het Individueel Keuzebudget (IKB) dat vanaf januari 2025 wordt geïntroduceerd. Deze introductie vloeit voort uit een afspraak in het kader van het avw-akkoord 2024. Vanaf de invoering bouwen defensiemedewerkers van 1 januari t/m 31 december niet langer een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33% op, maar een maandelijks IKB-budget van in totaal 16,33%. Zij kunnen dit budget spenderen aan de structurele bestedingsdoelen die worden geadopteerd uit de Cafetariaregeling Defensie, waaronder de vakbondscontributie die als bestedingsdoel aan het IKB is toegevoegd.

Foto: Mediacentrum Defensie

Een andere definitief geworden afspraak is dat vanaf 1 januari 2025 de tegemoetkoming woon-werkverkeer kan worden uitgeruild tegen maximaal 15% van het salaris. Verder is afgesproken dat de huidige Beleidsregel flexibilisering arbeidsduur wordt overgenomen in de IKB-regeling. De mogelijkheden op dit gebied worden omgezet in de optie om IKB-uren te kopen of te verkopen.
De basis van het IKB is dat je per kalenderjaar kunt beslissen wanneer, waaraan en hoeveel van het maandelijks opgebouwde bruto budget je besteedt aan tijd, geld of fiscale faciliteiten. Uitgangspunt hierbij is dat er niet meer budget beschikbaar is dan dat je maandelijks opbouwt.  

Geen belemmeringen

Arjen Rozendal, die als sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP betrokken is bij het overleg met Defensie hierover, vindt dat er een goede basis is gelegd voor het IKB. Wel betreurt hij dat enkele voor defensiemedewerkers belangrijke aspecten nog niet in de regeling zijn opgenomen, terwijl dat volgens hem wel had gekund.
“Tijdens het overleg vroegen wij als AFMP aan Defensie of deze aspecten nu al in de regeling konden landen, omdat wij hiervoor geen belemmeringen zien,” verduidelijkt hij. “Als antwoord kregen we dat de inrichting van de IKB-regeling en het hierin onderbrengen van de cafetariaregeling al een flinke organisatorische wissel op Defensie trekken. Aan de hand van de nu vastgestelde uitgangspunten kan het ‘mandje’ van het IKB volgens Defensie steeds verder worden gevuld. Om onze leden zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen over alle mogelijkheden van het IKB in 2025, schaarde de AFMP zich samen met de andere centrales definitief achter deze uitgangspunten. Uiteraard hopen we dat deze snel de basis zullen vormen voor onze gesprekken met Defensie over verdere IKB-uitbreidingen.”

Voorbeelden
Een onderwerp dat de AFMP graag al had teruggezien in de IKB-regeling is de uitbreiding van het spaarverlof van 50 naar 100 weken. “Fiscaal is dit namelijk nu al mogelijk en bovendien hoeft er aan de inrichting van het IKB op zich niets te veranderen om dit mogelijk te maken,” zegt Arjen. “Andere onderwerpen die nu nog in het IKB ontbreken zijn een abonnement voor de sportschool en de mogelijke continuering in 2025 van het voor dit jaar afgesproken duurzaamheidsbudget van 1000 euro netto, al dan niet met een andere grootte. Voor laatstgenoemde optie blijkt helaas nog geen financiële dekking te zijn.”

Toelichting
Op maandag 29 april informeren we je via onze website en ledenapp uitgebreid over de diverse aspecten van het IKB en over de structurele bestedingsdoelen die worden overgenomen uit het Cafetariaregeling Defensie. Nieuws dat we dan nader toelichten is dat reservisten vanaf 1 januari 2025 ook toegang hebben tot het IKB. Verder geven we uitleg over de opties die je hebt gedurende de overgangsperiode tussen de bestaande cafetariaregeling en de vanaf 2025 geldende IKB-regeling.

Meer over:
AVW