1 februari 2019

Defensie en bonden hervatten arbeidsvoorwaardenoverleg

De Centrales (bonden in het overleg) en staatssecretaris Barbara Visser van Defensie hebben op 31 januari in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) afgesproken om in de week van 4 februari verder te gaan onderhandelen over een sterk verbeterd en duidelijk arbeidsvoorwaardenresultaat zonder open eindjes. Voor dat mogelijk was werden er in het SOD eerst wat harde noten gekraakt.

Voor de AFMP en de andere defensiebonden was bij de start van het overleg de grote vraag: is er meer financiële en beleidsmatige ruimte om samen te kunnen komen tot een verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat? Daarnaast speelt de vertrouwenskwestie, veroorzaakt door het voortdurend niet nakomen van afspraken en schenden van de rechtspositie en overlegregels door de werkgever.

Conflict pensioenregeling
De Centrales zijn bereid om het conflict over de militaire pensioenen ‘buiten’ de vergadering van het SOD te houden. Het verschil van inzicht blijft dus bestaan, maar het is voor de Centrales belangrijk om zo snel als redelijkerwijs mogelijk te komen tot een breed gedragen arbeidsvoorwaardenresultaat, waaronder ook een pensioenstelsel specifiek voor militairen.

In haar reactie gaf staatssecretaris Visser aan dat een verschil van mening over de pensioenregeling niet in de weg moet staan van een gesprek over de arbeidsvoorwaarden. Zij wilde praten over het herstel van vertrouwen en het nakomen van afspraken. Voor de Centrales een belangrijk punt om überhaupt weer te gaan onderhandelen.

Extra geld op tafel?
Daarop gaf de staatssecretaris aan: ‘Het is mijn ambitie om te komen tot een pakket van arbeidsvoorwaarden inclusief een structurele afspraak over een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Ik deel de urgentie om tot een voor iedereen aanvaardbaar resultaat te komen. De benodigde aanvullende financiële en beleidsmatige ruimte daarvoor is er.’ Zij houdt wel een slag om de arm: ‘Je moet altijd prioriteiten stellen.’ Verder gaf de staatssecretaris aan dat de overlegafspraken en formele spelregels in het vervolg gerespecteerd zullen worden.

Afspraak is afspraak!
De AFMP en de andere defensiebonden hebben laten weten dat hun vertrouwen in de werkgever Defensie niet zomaar is hersteld. Eerst zien en dan geloven is op dit moment zeker aan de orde. Vooral omdat dit niet de eerste keer is dat een discussie in het overleg gevoerd is over het vertrouwen en voldoende ruimte voor goede arbeidsvoorwaarden. Een echte oplossing moet onder meer komen uit een sterk verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat voor het defensiepersoneel en door daden te laten zien dat afspraken en regels gerespecteerd worden.

Defensiepersoneel NU op 1
In het laatste nationaal plan voor Defensie hebben de minister en de staatssecretaris aangegeven hoe Nederland denkt de Defensie-uitgaven tot 2024 te kunnen laten groeien. Maar in de top 5 van de prioriteiten kwam het defensiepersoneel niet voor. De AFMP/MARVER en de defensiebonden willen niet wachten tot 2020, het jaar waarin er een ‘herijkte’ Defensienota moet komen. Dat is volgens ons echt veel te laat. Defensiepersoneel dient NU op 1 te staan, elke dag die we langer wachten schaadt het vertrouwen van het personeel en vergroot de uitstroom. Defensie kan alleen groeien als het vertrouwen hersteld wordt en de negatieve spiraal wordt omgebogen. Wij moeten daarvoor met z’n allen op dit moment een sprong in het duister maken. Een deel van de oplossing kan zitten in een sterk verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat.

Wij zijn in belang van het defensiepersoneel in het algemeen en van onze leden in het bijzonder bereid om die sprong te maken. Er moet niet alleen een sterk verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat komen, dat akkoord moet er bovenal snel zijn, het moet duidelijk zijn en geen open eindjes bevatten. Dat gaat onze leden niet helpen. De afspraken die wij met Defensie op 31 januari hebben gemaakt over het nakomen van de overlegafspraken, maar ook de toezeggingen over de additionele financiële en beleidsmatige ruimte, moeten dan wel onverkort worden nagekomen en waargemaakt!

Meer over:
CAO