20 januari 2015

Defensie mag bevordering met terugwerkende kracht niet tegenhouden

Niet iedereen is bekend met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over het recht op bevordering met terugwerkende kracht na een functiewaarderingsonderzoek. Het is zaak hier goed op te letten, omdat Defensie alleen militairen bevordert die de functie nog vervullen. En dat terwijl de Raad heeft geoordeeld dat ook militairen die de functie niet meer uitoefenen voor bevordering in aanmerking komen.

De uitspraken gaan over de situatie waarin er een functiewaarderingsonderzoek is geweest. Wanneer het functiewaarderingsonderzoek heeft geleid tot toekenning van een hogere rang/salarisschaal moet de militair die de functie vervult bevorderd worden. De bevordering werkt terug tot aan de datum waarop de aanvraag voor het functiewaarderingsonderzoek bij het bevoegd gezag is ingediend. Volgens Defensie geldt de bevordering alleen voor militairen die de functie nog vervullen en niet voor militairen die inmiddels in een andere functie werkzaam zijn of een UKW-uitkering ontvangen.

Onredelijk
De Centrale Raad van Beroep heeft nu tot twee keer toe geoordeeld dat Defensie de plank misslaat door militairen die niet meer in de functie werkzaam zijn van bevordering uit te sluiten. Volgens de Raad geeft Defensie een ‘te zeer beperkende en daarmee onredelijke uitleg’ aan de regelgeving. Het recht op bevordering komt toe aan iedereen die de functie heeft vervuld in de periode dat de terugwerkende kracht geldt.

Defensie
De uitspraken van de Raad hebben betrekking op artikel 40 van de BAFBD (Beleidsregel aanstelling, functietoewijzing en bevordering defensie). De BAFBD is ingetrokken en opgevolgd door artikel 24a Amar. Dit artikel is gelijkluidend aan artikel 40 BAFBD, maar wij hebben de indruk dat Defensie nog steeds niet uit eigen beweging overgaat tot bevordering van militairen die niet meer op functie zitten.

Ons advies: kom je tot de ontdekking dat aan je voormalige functie een hogere rang is toegekend, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op (telefoon 085 - 89 00 430, e-mail ibb@afmp.nl). Wij bepalen dan samen met jou welke stappen er gezet moeten worden.

Meer over:
BVJ
L&K