5 november 2019

‘Personeel moet echt op 1 staan’

Met de nieuwe cao is een eerste stap gezet om de arbeidsvoorwaarden van het Defensiepersoneel te verbeteren. Die stap is onvoldoende om de forse leegloop te stoppen en het grote aantal vacatures te vullen. Het is daarom bijzonder teleurstellend dat in de Defensiebegroting geen geld is gereserveerd voor het nieuwe, marktconforme loongebouw.

Dit is de gezamenlijke boodschap van ACOP Defensie, GOV/MHB en VBM in een brief aan de Vaste Commissie Defensie, die in de aanloop naar de behandeling van de Defensiebegroting is verstuurd. Vanmiddag om 15.00 uur wordt deze begroting behandeld in de Tweede Kamer. In de brief benadrukkende centrales dat de nieuwe cao bij lange na niet voldoende is om de forse leegloop terug te dringen, de instroom te verhogen en het personeel daadwerkelijk op 1 te zetten. “Zolang de arbeidsvoorwaarden bij Defensie niet marktconform zijn, zullen we dat doel naar onze mening niet realiseren,” zo zeggen zij in de brief. “En we hoeven u niet duidelijk te maken dat dit forse gevolgen heeft voor de inzetbaarheid, voor onze rol internationaal én bovendien een forse weerslag heeft op de militairen. Door forse onderbezetting worden zij namelijk aan een veel te hoge werkdruk blootgesteld.”

Geen geld
Binnen de Defensiebegroting is volgens de drie centrales geen geld geserveerd voor de forse kosten die gepaard gaan met het nieuwe, marktconforme loongebouw, dat per 1 juli 2020 gereed moet zijn. “Zonder dit extra geld komt er geen nieuw loongebouw,” zeggen zij. “In de onlangs afgesloten cao is afgesproken dat de aanpassingen aan het loongebouw er niet toe zullen leiden dat individuele militairen er daardoor in bezoldiging op achteruitgaan ten opzichte van het huidige bezoldigingssysteem. Dit kan niet worden gefinancierd uit de beperkte arbeidsvoorwaardenruimte die jaarlijks beschikbaar is. Want dán betaalt het personeel zelf de rekening.”

Robuuste functiewaardering
De drie centrales voor Defensiepersoneel geven in de brief ook aan dat er een robuust en inzichtelijk functiewaarderingssysteem moet komen, passend bij het nieuwe loongebouw en het nieuwe personeelssysteem. Tenslotte beklemtonen zij dat de RVU-boete – waaraan Defensie jaarlijks meer dan 150 miljoen euro betaalt – onterecht blijft. Zij wijzen erop dat in het gesloten pensioenakkoord mogelijkheden zijn gerealiseerd om gedeeltelijk onder deze boete uit te komen. “In de nieuwe cao is een afspraak gemaakt om dit onderdeel van het akkoord nader uit te werken. Het op termijn vrijvallende geld kan wat ons betreft onder meer worden gebruikt om de arbeidsvoorwaarden concurrerender te maken. Wij blijven echter van mening dat Defensie de RVU-boete onterecht krijgt opgelegd. Ons verzoek is alsnog te pleiten voor een terechte uitzonderingspositie voor Defensie van de RVU-boete.”

De drie centrales verzoeken de Tweede Kamercommissie aandacht te schenken aan deze punten tijdens de begrotingsbehandeling en daar zo nodig de consequenties voor de Defensiebegroting uit te trekken. “U kunt er aan bijdragen dat personeel daadwerkelijk op 1 komt te staan!”

 

Meer over:
AVW