Bijgewerkt: 29 november 2018

Geen AVW-resultaat bij Defensie. Veelgestelde vragen en antwoorden

Er komen veel vragen binnen bij de samenwerkende bonden van ‘Actie bij Defensie’ over het stuklopen van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Hieronder tref je de eerste vragen en antwoorden aan. Die gaan we binnenkort aanvullen met vragen over de militaire pensioenregeling. Houd daarom vooral de website www.actiebijdefensie.nl en die van je eigen bond in de gaten.

De samenwerkende bonden zijn de ACOM, AFMP, BBTV, FNV Overheid, MARVER en VBM.

1. Wat hebben de bonden gedaan om tot een beter arbeidsvoorwaardenresultaat te komen?
Jullie mogen van ons verwachten dat wij na de afwijzing van het resultaat door de leden met het ministerie van Defensie in gesprek gaan om het signaal dat de defensiemedewerkers hebben afgegeven om te zetten in een beter pakket arbeidsvoorwaarden. Dat doen we door de politieke en ambtelijke leiding van Defensie bij diversie gelegenheden aan te spreken. Het echte werk gebeurt natuurlijk aan de onderhandelingstafel in het Sector Overleg Defensie (SOD). Daarin hebben wij gevraagd duidelijkheid te bieden over de extra ruimte die de werkgever heeft om tot een goed AVW-resultaat te komen, zowel beleidsmatige als financiële ruimte. Het eerdere arbeidsvoorwaardenresultaat is door onze leden immers massaal afgewezen. Uiteraard zijn de bonden ook op andere fronten actief om een beter arbeidsvoorwaardenresultaat te bereiken.

2. Wat was en blijft de inzet van de bonden?
Wij hebben de staatssecretaris laten weten alleen over een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat te willen gaan onderhandelen als de werkgever:

a. écht rekening houdt met de kritiek van onze leden die zij lieten horen bij het afwijzen van het eerdere arbeidsvoorwaardenresultaat;

b. vertrouwen wekt dat op een open en reële wijze overleg met de bonden wordt gevoerd om tot een beter arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. De wijze waarop wij als sociale partners omgaan met de pensioenregeling militairen 2019 is daarbij heel belangrijk;

c. duidelijk aangeeft dat er extra financiële en beleidsmatige ruimte is om tot een verbeterd, en aantrekkelijker arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. Jullie hebben daarbij een aantal duidelijke speerpunten genoemd: de loonruimte, het toelagenregime én concrete afspraken over de gevolgen van een overgang naar een defensiespecifieke pensioenregeling voor militairen (verzachtende maatregelen).

Al deze punten zijn wat de bonden betreft van belang om een start te maken met het herstel van vertrouwen van het defensiepersoneel en de bonden in de top van Defensie.

3. Is de staatssecretaris in het SOD aan deze eisen tegemoetgekomen?
Nee, op geen van onze eisen deed de staatssecretaris in het SOD een toezegging die ons, en daarmee het personeel, voldoende zekerheid gaf voor nieuwe arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. De staatssecretaris ging in het SOD niet verder dan te vertellen dat zij stappen wil zetten. Maar zij zei daarbij óók dat niet alles in één keer kan en dat er keuzes gemaakt moeten worden. De staatssecretaris wilde geen toezegging doen die ons het vertrouwen gaf dat er écht meer financiële en beleidsmatige ruimte beschikbaar is om aan de eisen van de bonden tegemoet te komen. En het (her)verdelen van dezelfde pot geld als bij het laatste arbeidsvoorwaardenresultaat is voor de bonden absoluut géén optie.

4. Wat vraagt de staatssecretaris eigenlijk van de bonden voordat kan worden onderhandeld over betere arbeidsvoorwaarden?
De staatssecretaris vraagt de bonden om ‘een blanco cheque te tekenen’. Zowel voor wat betreft de pensioenregeling voor militairen als voor wat betreft een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat. En wij moeten er dan maar op vertrouwen dat zij:

a. toch voldoende financiële en beleidsmatige ruimte heeft;

b. daadwerkelijk gaat realiseren dat de deelnemers in de militaire pensioenregeling geen negatieve gevolgen gaan ondervinden van het (onbevoegde) ingrijpen door het ABP in 2019.

5. Waarom denken de bonden dat dit niet waargemaakt gaat worden?
Net zoals bij het defensiepersoneel is ons vertrouwen in de werkgever laag. Ook richting de bonden schendt de werkgever iedere keer opnieuw het vertrouwen door het niet nakomen van afspraken die we in het overleg maakten. De basis voor open en eerlijk overleg is vertrouwen en het respecteren en nakomen van gemaakte afspraken en toezeggingen. Vage toezeggingen en blanco cheques zijn op dit moment dan ook absoluut onvoldoende als basis voor open en reëel overleg.

6. Wat is het risico als de bonden een ‘blanco cheque’ aan de staatssecretaris geven voor de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen?
Dat betekent dat onze onderhandelingspositie ernstig wordt verzwakt doordat:

a. opnieuw van tevoren alle zekerheden aan de kant van de werkgever en alle onzekerheden aan de kant van het defensiepersoneel komen te liggen;

b. wij op voorhand moeten instemmen met het feit dat het ABP per 2 januari 2019 een pensioenregeling voor militairen oplegt die wij niet zijn overeengekomen;

c. er dan onderhandeld moet gaan worden over een nieuwe defensiespecifieke militaire pensioenregeling met als uitgangspunt dat er tóch al een slechte basis middelloonregeling door het ABP op 2 januari 2019 wordt uitgevoerd. Dat is wat ons betreft dus met recht een valse start;

Onze leden waren bij het afwijzen van het laatste arbeidsvoorwaardenresultaat heel duidelijk, jullie zeiden: “Wij willen concrete afspraken en duidelijkheid in plaats van allerlei onzekerheden!” En daar willen wij ons aan houden.

7. Willen de bonden niet meer praten over nieuwe arbeidsvoorwaarden?
Ook bij ons staat de deur altijd open. Wij hebben de staatssecretaris laten weten dat, als zij onze afspraak over de eindloonregeling nakomt, wij met haar willen praten over de uitvoering daarvan in 2019. Wij willen dan direct gaan onderhandelen over een nieuwe cao. Maar de werkgever moet dan wel écht willen onderhandelen en tegemoet komen aan onze eisen. Als we jullie weer een resultaat presenteren, moeten we kunnen laten zien dat wij jullie kritiek op de eerder genoemde speerpunten serieus hebben genomen. Er zullen altijd verwachtingen zijn die niet onmiddellijk ingelost kunnen worden, maar het uit onderhandelde totaalpakket zal BETER en MEER moeten zijn.

8. Wat gaan de bonden in de tussentijd doen?
We gaan door met de acties. Blijkbaar moet de werkgever méér druk gaan ervaren om wél tot een goed arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. We hopen en verwachten dat we daarbij op jullie steun kunnen rekenen!

We gaan daarnaast door met het juridische traject tegen het ABP om de invoering van een basis middelloonregeling in 2019 te voorkomen.

Houd dus de website www.actiebijdefensie.nl en de websites van de bonden goed in de gaten!

9. Klopt het dat de Tweede Kamer een motie gaat aannemen die de staatssecretaris er toe ‘dwingt’ nog dit jaar wat extra’s te doen voor het personeel?
Er is eerst een motie ingediend door de PvdA, later is er een Kamerbrede motie ingediend door het CDA. Doorgaans wordt een kamerbrede motie bij de stemmingen ook daadwerkelijk aangenomen. Daarmee laat de Tweede Kamer in ieder geval zien dat zij wél wat over hebben voor het personeel. De staatssecretaris moet die motie uitvoeren, als een meerderheid van de Tweede Kamer daarmee instemt.

Die steun van de Tweede Kamer is mooi, wat het concreet betekent voor jullie portemonnee weten we niet. Wel is duidelijk dat er geen extra geld voor is vrijgemaakt. En wat ons betreft komt dat geld niét uit de arbeidsvoorwaardenruimte, daar gaan de bonden immers ook over. Wij vinden uiteraard dat het personeel méér gebaat is bij een goed arbeidsvoorwaardenresultaat, als dat een akkoord wordt merk je dat immers structureel in je portemonnee.

Klik hier voor de veelgestelde vragen over de pensioenregeling voor militairen.

Meer over:
AVW
Acties