4 mei 2022

Grote bezorgdheid over tekort aan bedrijfsartsen

De AFMP, de MARVER en FNV Overheid ontvingen de afgelopen tijd veel klachten van leden, die worden geconfronteerd met de gevolgen van het grote tekort aan bedrijfsartsen binnen de militaire gezondheidszorg. Omdat dit tekort een gevaar vormt voor hun individuele gezondheid en re-integratiemogelijkheden, stuurde de ACOP namens de drie bonden op 25 april een brief aan Defensie met het dringende verzoek om met spoed maatregelen te nemen om dit te ondervangen. Sowieso is elk tekort in het geneeskundig voorzieningenniveau, zoals dat is afgestemd tussen Defensie en de Samenwerkende Centrales van overheidspersoneel bij de sector Defensie natuurlijk onwenselijk, zo benadrukt de ACOP hierin.

Leden kunnen door het genoemde tekort niet direct terecht bij bedrijfsartsen. In theorie is die toegang er wel, maar in de praktijk is de agenda van de bedrijfsartsen overvol. Hierdoor kunnen leden hen alleen op afspraak, dan wel op termijn de bedrijfsarts bezoeken. De drukbezette agenda’s zijn te wijten aan het schrijnende tekort aan bedrijfsartsen. Bestaande bedrijfsartsen worden ook nog eens te vaak belast met niet noodzakelijke taken. Hierdoor laat een consult soms tot wel 9 maanden op zich wachten. Defensie doet haar medewerkers zo structureel tekort en verzuimt voldoende invulling te geven aan haar werkgeververplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Bedrijfsartsen in opleiding

Uit de bezorgde verhalen van onze leden blijkt dat een flink aantal poortwachtertrajecten op dit moment wordt ingevuld door bedrijfsartsen in opleiding. Dit lijkt een logische oplossing. Relatief veel verzuimtrajecten waar een bedrijfsarts in opleiding bij betrokken is, lopen echter niet goed. Dat roept de vraag op of de kwaliteit van de bestaande opleiding, dan wel de begeleiding tijdens deze opleiding voldoende gegarandeerd is.

Langetermijnoplossing
In de verstuurde brief maant de ACOP Defensie tot actie en verlangt zij snel antwoord op verschillende vragen. Eén van deze vragen is welke langetermijnoplossing Defensie heeft getroffen voor het oplossen van het tekort aan bedrijfsartsen. Een andere vraag is hoe de agendavoering van de aanwezige bedrijfsartsen wordt aangepast om hen te ontlasten. Een derde relevante vraag is welke kwaliteitsverbeteringen worden doorgevoerd in de opleiding en de begeleiding van bedrijfsartsen in opleiding om de kwaliteit van het verzuimtraject op het afgesproken niveau te brengen en te houden.

Loopt jouw individuele gezondheid als lid gevaar of worden jouw re-integratiemogelijkheden belemmerd, omdat je op korte termijn niet terecht kunt bij een bedrijfsarts? Klop dan voor hulp en advies aan bij onze afdeling individuele belangenbehartiging via: ibb@afmp.nl.

Meer over:
GVW