24 december 2015

Het AOW-gat: update

Moet de UGM-uitkering doorlopen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd? Mede dankzij de AFMP ligt die vraagt inmiddels bij de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in ambtenarenzaken. Waarschijnlijk duurt het nog enige tijd voordat de Raad uitspraak doet. Wat adviseert de AFMP haar leden in de tussentijd te doen?

Zoals bekend is in 2013 een geleidelijke verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd van start gegaan. Eerst drie jaar een verhoging met één maand; daarna drie jaar een verhoging met drie maanden; en tot slot drie jaar een verhoging met vier maanden. Vanaf 2018 krijgen Nederlanders pas op 66-jarige leeftijd recht op een AOW-uitkering en vanaf 2021 pas op 67-jarige leeftijd.

Deze aanpak zorgt ervoor dat defensiepersoneel met een UGM-uitkering te maken krijgt met een ‘AOW-gat’. De UGM-uitkering stopt zodra het ouderdomspensioen ingaat en volgens de huidige regelgeving gebeurt dat nog altijd bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Positie defensiepersoneel
Dus zodra een defensiemedewerker 65 jaar wordt, krijgt hij geen UGM-uitkering meer, maar ook niet zijn volledige verwachte pensioen, bestaande uit een AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank EN zijn ouderdomspensioen van pensioenfonds ABP. Gedurende een aantal maanden krijgt hij dan alleen zijn ABP-pensioen. Zijn eerste AOW-uitkering laat nog even op zich wachten.

In de burgermaatschappij kan het ontstaan van deze inkomensdaling in veel gevallen voorkomen worden door langer te blijven werken, maar dat is voor defensiepersoneel niet mogelijk. Voor de door het kabinet aangeboden overbruggingsregeling komen de meeste defensiemedewerkers niet in aanmerking. Gebruikmaken van de zogenaamde versleepregeling van ABP betekent in feite dat je het tekort zelf dicht door je opgebouwde pensioenkapitaal daarvoor aan te spreken.

In hoger beroep
In de afgelopen periode is de AFMP nauw betrokken geweest bij het intensieve overleg binnen de vakbeweging over dit onderwerp. Ook zijn er namens leden van de AFMP meerdere rechtszaken aangespannen om het beleid bijgestuurd te krijgen. Een klinkend resultaat was de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens waarin minister Hennis van Defensie duidelijk te verstaan is gegeven dat het AOW-gat onrechtmatig is en er maatregelen genomen moeten worden.

Moet de UGM-uitkering doorlopen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd? Moet de compensatie voor het AOW-gat (zie hieronder) bruto of netto zijn? Die vragen liggen inmiddels bij de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in ambtenarenzaken. Waarschijnlijk duurt het nog enige tijd voordat deze instantie uitspraak doet.

De huidige situatie
In 2015 is er voor defensiepersoneel een (tijdelijke) regeling tot stand gekomen voor het beperken van de inkomensterugval tussen de leeftijd van 65 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze regeling wordt uitgevoerd door pensioenfonds ABP. De compensatie bestaat uit een bruto AOW-bedrag, inclusief tegemoetkoming AOW en één maand vakantiegeld. Vanaf januari 2016 is dit bedrag voor een gehuwde € 818,24 bruto en voor een ongehuwde € 1.209,71 bruto.

LET OP: Op dit compensatiebedrag wordt 17,9 procent AOW-premie ingehouden, net als overigens op uw bruto ouderdomspensioen. Zodra u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt wordt deze inhouding AOW premie uiteraard stopgezet.

De AFMP is en blijft van mening dat het AOW-gat volledig gedicht moet worden en de compensatie dus een stuk hoger zou moeten zijn. Op aandringen van de AFMP is dan ook afgesproken dat de compensatieregeling een voorlopig karakter heeft en alsnog opgehoogd wordt als de hoogste rechter uiteindelijk oordeelt dat het huidige beleid onrechtmatig is.

Juridisch advies
In afwachting van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep adviseren wij onze leden het volgende – voor zover van toepassing en voor zover dat nog niet is gebeurd.

  • A. Leden die een UGM-besluit ontvangen adviseren we daartegen binnen zes weken bezwaar te maken (zie download Bezwaarschrift A aow-gat Defensie). Het bezwaarschrift dient aangetekend te worden verzonden.

  • B. Leden die destijds geen bezwaar hebben gemaakt tegen hun UGM-besluit, maar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, adviseren we bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd bezwaar te maken tegen het uitblijven van een UGM-uitkering in de betalingsperiode na de 65-ste verjaardag (zie download Bezwaarschrift B aow-gat Defensie) en bij het bezwaar het betreffende uitkeringsoverzicht waaruit valt af te leiden dat de UGM is beëindigd, te voegen. Het bezwaarschrift dient aangetekend te worden verzonden.

LET OP: Het is niet nodig bezwaar te maken of een verzoek in te dienen als uw UGM-besluit dateert van meer dan zes weken geleden en u de leeftijd van 65 jaar nog niet hebt bereikt. In dat geval kunt u rustig de uitspraak van de Centrale Raad afwachten, tenzij u in de tussentijd alsnog 65 jaar wordt. (Dan wordt advies B van kracht.)

Ontvangt u een afwijzing op uw verzoek of bezwaar? Neem dan zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen zes weken, contact op met de afdeling Individuele Belangenbehartiging via ibb@afmp.nl.

Meer weten? Uiteraard kunt u ook met vragen bij de afdeling Individuele Belangenbehartiging terecht. U kunt ook bellen met ons sectorhoofden postactieven Bert Weeren (06 53 52 60 79).