8 februari 2024

‘ASD aanjager van projecten bij Defensie’

Het Kenniscentrum Autisme dat defensieonderdelen helpt om beter om te gaan met werknemers met een autisme spectrum stoornis (ASS), het Coördinatiepunt Duurzame Inzetbaarheid dat alle initiatieven op dit gebied bij elkaar brengt én de training Oordeelvrij Communiceren. Dit zijn voorbeelden van succesvolle projecten binnen Defensie, waaraan het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie zijn steentje bijdroeg. De eerste twee projecten kwamen tot stand met subsidie vanuit de MDIEU-regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en cofinanciering van het ASD. Het derde project kwam er dankzij een door dit fonds verstrekte Thema-subsidie. Wij vragen fondsmanager Lucette van der Est naar de meerwaarde van het ASD voor defensiemedewerkers.

Lucette van der Est

Met welk doel is het ASD opgericht?

“Het ASD is opgericht als samenwerkingsverband van Defensie als werkgever en de vier centrales van overheidspersoneel. Het aanvankelijke doel was om subsidies te kunnen aanvragen voor defensiemedewerkers voor scholingsprojecten en beroepsopleidingen. Hierdoor kon meer personeel worden opgeleid en omgeschoold dan dat het defensiebudget normaal gesproken mogelijk zou maken. Om zijn bijdrage te kunnen leveren aan scholing, werkgelegenheid en een goed werkende arbeidsmarkt, kreeg het ASD in de jaren daarna een bredere insteek.
Tegenwoordig initiëren, coördineren en stimuleren we vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt, werkgelegenheid en scholingsbeleid van de sector Defensie. Verder treden we op als subsidieaanvrager ten behoeve van Defensie en bewaken we de voortgang van projecten waaraan we subsidie hebben verstrekt. Voor het Sectoroverleg Defensie initiëren en financieren we diverse projecten. Verder adviseren we het SOD gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en opleidingen.”  

Op wie richt het fonds zich?

“Of je nou militair, reservist, burgermedewerker of postactief bent: met onze activiteiten richten we ons op alle onderdelen en doelgroepen bij Defensie. ‘Duurzame inzetbaarheid’ vormt de paraplu van onze thema’s, waaronder gezond en veilig werken, arbeidsmobiliteit en persoonlijke ontwikkeling. Een streven bij al onze activiteiten is om aanvullend te zijn op datgene wat de werkgever al deels of nog niet ontplooit.
Als dankzij het ASD een project is gerealiseerd, dan hopen wij dat de werkgever dit gaat omarmen en/of hiermee zelf verder aan de slag gaat. Het ASD wil een aanjager zijn van belangrijke ontwikkelingen en projecten binnen Defensie. Het uiteindelijke doel is om deze goed te borgen binnen de defensieorganisatie.”

De afgelopen tijd maakte het ASD een professionaliseringsslag. Welke stappen zijn hiervoor gezet?
“Vorig jaar april heeft het ASD zijn nieuwe website www.stichtingasd.nl gelanceerd. Deze site vormt een mooi platform om de duurzame inzetbaarheid van defensiemedewerkers breed onder de aandacht te brengen en stimuleert medewerkers om deel te nemen aan uiteenlopende initiatieven op dit gebied. Zo creëren we bewustwording over de eigen duurzame inzetbaarheid en stimuleren we de ontplooiing van kleinere en grotere projectideeën. Dit zorgt binnen Defensie weer voor meer naamsbekendheid van het ASD.
Verder hebben we nieuw promotiemateriaal, een flyer en banners ontwikkeld, waarmee we ons nu nog nadrukkelijker binnen Defensie kunnen profileren. Een volgende stap in onze professionalisering is de verdere uitbreiding van ons defensienetwerk. Via de juiste kanalen, netwerken en spelers hopen we in 2024 en in de jaren daarna zoveel mogelijk defensiemedewerkers te bereiken.”  

Welke subsidiemogelijkheden biedt het ASD?
“Door zowel landelijke als Europese subsidiefondsen aan te wenden, kan het ASD subsidies verstrekken aan uiteenlopende projecten binnen de sector Defensie. Bij deze projecten zijn we cofinancierder. Zo cofinancieren we mooie projecten, die met behulp van de zogeheten MDIEU-subsidie tot stand kwamen. MDIEU is de afkorting van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het doel van deze subsidieregeling is het gemotiveerd, gezond en productief houden van werknemers, zodat zij tot hun pensioengerechtigde leeftijd in een fysiek en mentaal gezonde conditie hun werk kunnen blijven doen, ook als hun werkomstandigheden zwaar zijn.
De subsidie is zowel bedoeld voor nieuwe projecten gericht op duurzame inzetbaarheid als voor het verder ontwikkelen van bestaande initiatieven op dit gebied. Ook bij het Europees Sociaal Fonds Plus kunnen wij subsidies aanvragen voor projectvoorstellen van en voor defensiemedewerkers. Daarnaast verstrekt het ASD zelf twee typen subsidies voor projecten binnen Defensie: de zogeheten DIY-subsidie en de Thema-subsidie.”

Wat houden jullie eigen subsidies in?
“DIY staat voor Duurzaam Inzetbaar Yourself en vormt een subsidie van maximaal 5000 euro voor projectideeën om als defensiemedewerker samen met je team alert, fit en gezond te blijven onder lastige omstandigheden. Voor grotere projecten boven dit bedrag kun je een Thema-subsidie aanvragen. Deze subsidie richt zich op duurzame inzetbaarheid en is onderverdeeld in vier deelthema’s. Deze thema’s zijn gezond, veilig en vitaal werken, het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, het stimuleren van arbeidsmobiliteit en het stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden.”

Kun je een voorbeeld noemen van een project dat tot stand kwam dankzij een Thema- of DIY-subsidie?
“Een goed voorbeeld is de training Oordeel Vrij Communiceren, die is er gekomen dankzij onze Thema-subsidie. De training helpt defensiemedewerkers om elkaars unieke positieve kwaliteiten te zien en te waarderen. Deze richt zich niet alleen op leidinggevenden en HR-medewerkers, maar ook op onderofficieren en manschappen. Juist door de vraag te stellen hoe mensen zich voelen bij bepaalde manieren van communiceren en uiteindelijk oordeelvrij te zijn in de onderlinge communicatie, levert de training een bijdrage aan sociale veiligheid, diversiteit en inclusiviteit binnen Defensie.”   
 
Bij welke recente succesvolle projecten was het ASD cofinancierder?  
“In totaal zijn er recent zeven MDIEU-deelprojecten van de grond gekomen, waarvan er drie in mijn ogen uitspringen. Dit zijn het Kenniscentrum Autisme, het Coördinatiepunt Duurzame Inzetbaarheid en Young Spirit Defensie. Onder meer door het verstrekken van nuttige informatie en het inzetten van ambassadeurs op dit gebied helpt het Kenniscentrum Autisme defensieonderdelen om beter om te gaan met werknemers met een autisme spectrum stoornis, ofwel ASS.
Naar schatting werken er ruim 1200 mensen met ASS binnen Defensie. Meer kennis en begrip dragen bij aan een sociaal veilige werkomgeving voor deze groep mensen. Zij kunnen hierdoor beter hun werk doen. Bovendien komt er op de werkvloer meer inzicht in de specifieke kwaliteiten van medewerkers met ASS. Het Kenniscentrum Autisme heeft zelfs landelijke media-aandacht gekregen. Zo was er onlangs een interview hierover op NPO Radio 1 en een artikel rond dit thema in een landelijk dagblad.  
Het Coördinatiepunt Duurzame Inzetbaarheid brengt alle initiatieven die er defensiebreed op dit gebied zijn in kaart en richt zich op de verdere professionalisering en borging hiervan. We hebben inmiddels geconstateerd dat hiervoor in de defensietop een goed draagvlak is. Het is mooi dat het ASD niet alleen cofinancierder, maar ook een aanjager was van het Coördinatiepunt Duurzame Inzetbaarheid.
Young Spirit Defensie is een platform dat de duurzame inzetbaarheid van militairen en burgers van 50 jaar en ouder bij Defensie stimuleert. Dit platform is waardevol, omdat deze ruim 19.000 collega’s extra aandacht verdienen.”

INFOLINKS

Via deze link lees je hoe je in aanmerking komt voor één van de in het artikel genoemde subsidies.

Hier vind je de nieuwe ASD-flyer met interessante informatie over de projecten en subsidies.

Via deze link vind je de website van het ASD.

Hier tref je de LinkedIn-pagina van het fonds aan.

Via YouTube zijn interessante filmpjes te bekijken over de projecten van het ASD.

Meer over:
GVW