6 oktober 2020

Hoorzitting bezoldigingsstelsel en employabilityorganisatie

Het geschil tussen de drie centrales van overheidspersoneel (AC, ACOP en CMHF) en Defensie over het nieuwe bezoldigingsstelsel én het geschil over de inrichting van de employability-organisatie zijn op 6 oktober besproken tijdens een hoorzitting bij de Advies- en Arbitragecommissie (AAC).

Drie centrales verstuurden afgelopen juli een brief aan de AAC met een toelichting op het geschil over het bezoldigingsstelsel en een verzoek om een advies van de commissie. De commissie heeft tijdens de hoorzitting laten weten dat zij binnen vier weken een advies uit zal brengen. Samen met de werkgever en alle vier de centrales werd begin dit jaar al een verzoek tot arbitrage over de employabilityorganisatie gericht aan de AAC.

Brief
Lees HIER nogmaals de brief die de centrales in juli aan de AAC hebben verstuurd over het bezoldigingsstelsel. Eind juni van dit jaar liepen de gesprekken tussen Defensie en de militaire vakbonden over de aanpassing van het bezoldigingsstelsel (loongebouw en toelagen) voor militairen vast. Vervolgens werd tijdens het Sectoroverleg Defensie (SOD) gesproken over de vraag of het overleg eventueel kon worden voortgezet. Duidelijk werd toen al snel dat Defensie niets te bieden had dat ruimte bood om er samen uit te kunnen komen. In meerderheid concludeerden de militaire vakbonden daarop dat daarom een gang naar de AAC onvermijdelijk was.

Tweede keer
Het was de tweede keer in korte tijd dat een geschil aan de AAC werd voorgelegd. Het is bovendien het tweede geschil dat gaat over de uitwerking en de uitvoering van afspraken in de laatste arbeidsvoorwaardenakkoorden. Eerder werd al een AAC-procedure gestart over de inrichting van de employabilityorganisatie.
6 oktober heeft de hoorzitting plaatsgevonden over zowel de employabilityorganisatie als de noodzakelijke veranderingen aan het bezoldigingsstelsel. Alle betrokken partijen hebben daarbij de gelegenheid gehad om hun kant van het verhaal nader toe te lichten en vragen van de commissie te beantwoorden. Zodra de commissie uitspraak heeft gedaan, zullen wij jullie daarover verder informeren.

Meer over:
Loongebouw