26 september 2023

Informatie over overgang Anw-hiaatverzekering a.s.r. naar elipsLife

Defensie heeft een nieuw contract afgesloten voor een collectieve algemene nabestaandenwet (Anw)-hiaatverzekering. Onlangs verzond Defensie een mailing over de overgang naar elipsLife aan de huidige deelnemers van de Anw-hiaatverzekering van a.s.r. Naar aanleiding van deze mailing klopten veel leden met uiteenlopende vragen bij ons aan. Deze vragen kwamen ook van leden die nog niet aan bovengenoemde hiaatverzekering deelnemen en die een mail hierover hebben ontvangen. Daarom leggen we je in dit artikel uit wat een Anw-hiaatverzekering eigenlijk inhoudt en waarom Defensie hiervoor een collectief contract heeft afgesloten.

De Algemene Nabestaandenwet (Anw) garandeert een basisinkomen voor mensen die hun partner verliezen. Je moet aan deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als je hieraan voldoet, ontvang je een Anw-uitkering. Meestal kan een nabestaande niet rondkomen van deze uitkering. Deze inkomensterugval kun je opvangen met een Anw-hiaatverzekering.

Stukje geschiedenis

Per 1 mei 2018 is de Anw-compensatieregeling van het ABP komen te vervallen. Die compensatieregeling zorgde voor een aanvulling op het nabestaandenpensioen voor jouw partner tot aan zijn of haar AOW-leeftijd. Deze was maximaal 75% van de Anw-uitkering van de SVB. De compensatieregeling blijft wél doorlopen voor diegenen die op 1 mei 2018 al Anw-compensatie van het ABP ontvingen. Verder is er een uitzondering gemaakt voor mensen die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek waren en die zich daardoor vóór deze datum nergens anders konden verzekeren.

Anw AP van Loyalis/a.s.r. verzekeringen
Sociale partners spraken in 2018 met elkaar af om de gevolgen van de afschaffing van de Anw-compensatie ABP op te vangen. Nog dat jaar lukte het om hiervoor bij Loyalis een oplossing te vinden. Loyalis bood een Anw AanvullingsPensioen aan die ook zichtbaar was in mijnpensioenoverzicht.nl. Dit wordt ook wel een tweede pijler-product genoemd*.
Het verzekerde bedrag werd jaarlijks geïndexeerd en de hoogte van de uitkering is op dit moment € 13.883,90 bruto per jaar bij een deelname van 100%. De premie van deze verzekering werd meegenomen in het bruto-nettotraject van jouw salaris c.q. uitkering. Dit betekent dat je een belastingvoordeel op je premie had van circa 37%. In 2019 heeft verzekeringsmaatschappij a.s.r. Loyalis overgenomen van pensioenuitvoerder APG.

Tijdelijke verlenging

Deze overname verliep in eerste instantie zonder problemen en alle deelnemers zijn in juli 2019 hierover geïnformeerd. In 2021 meldde a.s.r. aan Defensie aan dat het met ingang van 1 januari 2022 wilde stoppen met dit product. Op aandringen van sociale partners besloot a.s.r. echter om de overeenkomst tijdelijk te verlengen. Er was namelijk onvoldoende tijd om op zoek te gaan naar een alternatief. Uiteindelijk leidde dit tot een forse premieverhoging. In overleg met de centrales werd vervolgens besloten dat Defensie de helft van die premiestijging voor haar rekening zou nemen tot het moment dat sociale partners een alternatief hadden gevonden.

Marktonderzoek
Omdat a.s.r. verzekeringen eerder al had aangegeven te willen stoppen met het product, kwam Defensie met de bonden overeen dat in 2022 een nieuw aanbestedingstraject zou worden gestart voor een Anw-hiaatverzekering. Defensie voerde vervolgens eerst een marktonderzoek uit. Uit dit onderzoek kwamen twee partijen naar voren. In het overleg met de bonden is besloten om in zee te gaan met elipsLife, die voor deze voorziening een derde pijler-product aanbiedt. Toen Defensie het marktonderzoek uitzette, heeft a.s.r. in april 2023 schriftelijk de overeenkomst per 1 november 2023 opgezegd. A.s.r. had een opzegtermijn van 6 maanden.

Anw-hiaatverzekering elipsLife
Doordat a.s.r. de overeenkomst met Defensie vanaf die datum had opgezegd, kwam Defensie onder een behoorlijke tijdsdruk te staan. Dit verklaarde de late informatieverstrekking aan de defensiemedewerkers. elipsLife is echter geen onbekende partij bij de overheid. De politie heeft namelijk al jaren een soortgelijk product. Defensie heeft onlangs dus een overeenkomst voor een collectieve Anw-hiaatverzekering met elipsLife gesloten. Deze overeenkomst loopt tot en met 31 december 2026. Deze looptijd houdt verband met de invoering van het nieuwe pensioencontract. Sociale partners hebben namelijk de voorkeur voor het tweede pijler-product en willen dit graag weer in de nieuwe pensioenregeling opnemen. De gesprekken daarover zijn op dit moment gaande, zowel tussen sociale partners binnen zowel de sector Defensie als met de pensioenkamer. De nieuwe verzekering bij elipsLife is een risicoverzekering en dat betekent dat je geen kapitaal opbouwt. Je zou deze kunnen vergelijken met een brandverzekering.

* Het eerste pijler-product is jouw AOW en het tweede pijler-product is jouw ABP-ouderdomspensioen + aanvullingen. Derde pijler-producten zijn individuele verzekeringen, zoals lijfrente, koopsommen en levensverzekeringen.

Lees via deze link de antwoorden op veel gestelde vragen over de Anw-hiaatverzekering elipsLife! Voor alle duidelijkheid: heb jij het Anw AP van a.s.r.? Dan stopt deze verzekering met ingang van 1 november 2023. A.s.r. stuurt je geen brief met de mededeling dat de verzekering is of wordt beëindigd. De achterliggende reden is dat het gaat om een collectieve overeenkomst die Defensie met a.s.r. is aangegaan. 

Meer over:
ANW