17 maart 2017

Keiharde afrekening met kabinet

De kiezer heeft genadeloos afgerekend met dit kabinet. Niet alleen de PvdA, óók de VVD heeft flink verloren. Zij gaan er immers 8 zetels op achteruit ten opzichte van het huidige aantal zetels in de Tweede Kamer.

Foto: Het kabinet Rutte-II tijdens het aantreden op 5 november 2012.

Er zal een coalitie met minimaal 4 partijen nodig zijn om een krappe meerderheid van 76 zetels te krijgen. Een centrumrechts kabinet ligt voor de hand. Naar verwachting zal die coalitie bestaan uit VVD, CDA, D66 en CU. Deze verkiezing heeft duidelijk gemaakt dat het stemgedrag veel minder stabiel is geworden, daar moet een nieuw kabinet rekening mee houden. Het belang van Defensie is en blijft evident. We leven immers in een instabiele wereld waar terrorisme hoogtij viert, de Oost-West dreiging blijft en Poetin aan de grenzen van de EU onrust creëert.

Wat betekent een centrumrechtse regering voor Defensie?
Het CDA, de VVD en de CU pleiten voor méér geld voor Defensie. Dat lijkt perspectief te bieden. De partijen geven echter niet altijd even duidelijk aan binnen welke termijn men welke bedragen in Defensie wil investeren en wáár er dan geïnvesteerd moet worden. De NAVO norm lijkt ver uit beeld. Dat is zorgwekkend.

VVD: Investeert 1 miljard euro in de krijgsmacht, voor munitie, reserveonderdelen, gevechtskracht en transport. Over de NAVO-norm wordt niet gerept.

CDA: Het defensiebudget moet in de komende kabinetsperiode met 2,1 miljard euro omhoog. Daarmee wordt de NAVO-norm nog niet gehaald, maar komt Nederland wel uit op het Europees gemiddelde.

D66: Wil 500 miljoen euro investeren en wil dat de defensie-uitgaven 'stapsgewijs toegroeien' naar het Europese gemiddelde. Dat is dus evenmin de NAVO-norm.

CU: De NAVO-norm is weliswaar het doel van de ChristenUnie, maar wordt de komende kabinetsperiode niet gehaald. De partij wil structureel 2 miljard euro investeren in de krijgsmacht.

VVD en CDA pleiten voor meer Europese samenwerking, maar hoe ze dit willen bereiken is niet duidelijk. D66 gaat nog een stap verder, die wil –stapsgewijs- taakspecialisatie binnen de Europese Unie, en sluiten daarmee niet uit dat krijgsmachtonderdelen in Nederland worden opgeheven. CDA en CU pleiten nog steeds voor een vorm van dienstplicht, de AFMP en de MARVER zijn van mening dat dat niet meer past in een leger van professionals. Bovendien is defensie geen opleidingsinstituut, ontbreken de middelen en de infrastructuur en kan dat geld véél beter benut worden om de huidige personele- en materiele tekorten op te heffen.

Investeer in personeel
Volgens de AFMP en de MARVER wordt het hóóg tijd voor een duidelijke visie op de krijgsmacht. Die moet de basis zijn voor verdere investeringen. Investeringen waarbij het personeel eens een keer voorop staat. Zij hebben de afgelopen jaren de dure rekening van alle bezuinigingen betaald. Terwijl zij de mensen zijn met de kennis en ervaring die het werk moeten doen om ons land veiliger te maken en wereldwijd te dienen.
Het Kabinet heeft het personeel wat ons betreft de afgelopen jaren fors verwaarloosd, er is al 4 jaar geen cao, er is onvoldoende doorstroomperspectief, er wordt onvoldoende opgeleid en getraind en teams zijn onderbezet waardoor mensen overbelast zijn. Uit de onlangs gehouden enquête onder het defensiepersoneel blijkt dat hun loyaliteit fors afneemt. Mensen verlaten de organisatie omdat zij geen perspectief meer zien, er geen vertrouwen in de (politieke) leiding is, defensie zich als een slecht werkgever gedraagt en een visie voor de krijgsmacht ontbreekt. Dat tij moet gekeerd worden! Van belang is ook dat de grote structurele materiele tekorten binnen alle krijgsmachtonderdelen snel worden opgelost, zodat mensen weer fatsoenlijk en veilig hun werk kunnen doen. En we zeggen het nog maar eens een keer, geef Defensie de tijd om weer te bouwen, zorg voor een meerjaren budget voor de gehele Kabinetsperiode, zodat de rust in de organisatie terug kan keren.

Sociaal Beleid
Centrum-rechtse regeringen staan niet bekend om gedegen sociaaleconomisch beleid. De vraag is hoe sociaal beleid in de nabije toekomst binnen een nieuw Kabinet vorm krijgt. Er zijn lastige vraagstukken op te lossen, ons inziens moét er aandacht zijn voor o.a. een goed sociaal zekerheidstelstel, een arbeidsmarkt mét vaste banen, een goed pensioen en het oplossen van het AOW-gat. Werknemers hebben de afgelopen jaren al té veel rekeningen betaald om de crisis mee op te vangen. Laat dat een les zijn voor de VVD zijn die als grootste partij uit de bus is gekomen.

Meer over:
BVJ