28 augustus 2020

‘Leeftijdsonderscheid bij toekenning opleidingsbudget gerechtvaardigd’

De afgelopen maanden hebben de juristen van de AFMP geprobeerd opleidingsbudget te bemachtigen voor individuele militairen die binnen vijf jaar van hun leeftijdsontslag zitten. Alleen in de zaken waar sprake was van erg bijzondere omstandigheden en/of rechtsgeldige toezeggingen wierp dit zijn vruchten af. Mede door een recent oordeel van het College voor de Rechten van de Mens is de kans bij alle andere zaken helaas erg klein geworden.

Aanvankelijk wilde de AFMP een verzoek bij het College indienen om te toetsen of er sprake is van verboden leeftijdsonderscheid bij een groot aantal militairen, die geen opleidingsbudget kregen omdat zij binnen vijf jaar hun leeftijdsontslag bereiken. Deze militairen deden de afgelopen tijd hierover hun beklag bij de AFMP en/of de Marechausseevereniging. Voordat de AFMP toekwam aan het verzoek aan het College, was een andere militair ons hierbij voor. Uit het oordeel in zijn zaak kwam naar voren dat het College de vragen van onze bond niet deelde. Het leeftijdsonderscheid was volgens het College passend en noodzakelijk om de gestelde doelen, zoals de verdeling van financiële middelen en het behalen van rendement, te kunnen behalen. Het College kwalificeert het onderscheid als ‘objectief gerechtvaardigd en daardoor niet verboden’.

Nadelig
De aanspraak op het persoonlijke opleidingsbudget is een afspraak die is vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018. Mede naar aanleiding van klachten van militairen die hiervoor vergeefs aanklopten bij Defensie, verdiepten de AFMP en de MARVER zich de afgelopen tijd grondig in deze problematiek. Onze juristen onderzochten deze klachten en stelden vast dat artikel 16bis lid 2 van het Algemeen Militair ambtenarenreglement (AMAR) nadelig is voor militairen die kort voor hun leeftijdsontslag zitten. Naar hun mening was er sprake van onderscheid op grond van leeftijd. Zij stelden zichzelf de vraag of dit onderscheid objectief kan worden gerechtvaardigd. En volgens het College is dit dus helaas het geval.

Specifieke groep

Een uitzondering hierop is de groep militairen die op 1 januari 2017 – de formele ingangsdatum van het arbeidsvoorwaardenakkoord - nog wel vijf of meer van hun FLO-datum verwijderd waren en per 1 januari 2019 – de invoering van de formele regelgeving - niet meer. De AFMP beargumenteerde in een brief aan Defensie dat deze groep niet de dupe mag zijn van de enorme vertraging in het AVW-proces en dat zij alsnog het opleidingsbudget moeten krijgen. Door alle strubbelingen rond het nieuwe bezoldigingsstelsel en de vertragingen door het coronavirus is de problematiek van deze specifieke groep nog niet besproken aan de overlegtafel.
Behoor je tot deze groep of denk je dat je in een andere, heel bijzondere situatie verkeert én is jouw opleidingsaanvraag afgewezen? Stuur dan een e-mail aan de afdeling individuele belangenbehartiging van de AFMP.

Meer over:
AVW