9 februari 2021

Mag je op vakantie als je ziek bent?

Stel, je bent ziek uitgevallen, maar je wil toch op vakantie gaan. Mag dat eigenlijk wel? En hoe zit dat als je gedeeltelijk bent hersteld of in een re-integratieproces zit? Neem bijvoorbeeld Mike, een zieke defensiemedewerker (militair of burger) die normaal gesproken 8 uur op een dag werkt. Hij is voor 25% beter gemeld, ofwel 2 uur per dag en re-integreert voor nog eens 25%, dus ook 2 uur per dag. Wat moet Mike aan verlofuren opnemen als hij een dagje vrij wil: 2, 4 of 8 uur?

Het Europese Hof van Justitie heeft al in 2009 gezegd dat ziekteverlof is bedoeld om te herstellen van ziekte, terwijl vakantieverlof bedoeld is om te ontspannen en om een periode van vrije tijd te kunnen genieten. Naar aanleiding hiervan heeft de AFMP enkele jaren terug uitgebreid met de werkgever onderhandeld over hoe dit precies vorm moet krijgen:

‘De dagen gedurende welke een militair, ware hij niet met verlof geweest, verhinderd zou zijn geweest dienst te verrichten wegens ziekte of een ongeval, worden niet aangemerkt als verlof indien hij aan de commandant een schriftelijke verklaring van de behandelend arts van de militaire geneeskundige dienst, of een andere arts indien geen arts van de militaire geneeskundige dienst voorhanden is, heeft overgelegd, waaruit blijkt dat hij niet in staat was om verlof te genieten.’

Toelichting
Ter verduidelijking hebben we in de toelichting op dat artikel het volgende laten opnemen:

‘Zodra een arts schriftelijk aangeeft dat de militair wegens ziekte verhinderd is arbeid te verrichten, wordt er geen verlof afgeboekt. Voor wat betreft ‘verlof tijdens re-integratie’ geldt dat indien de militair in verband met re-integratie gedeeltelijk eigen of passende arbeid verricht dat de militair voor dat deel nog steeds ongeschikt is tot dienstverrichting. Als gevolg daarvan wordt er geen verlof afgeboekt. Indien de militair gedeeltelijk werkt, dus niet in het kader van re-integratie, wordt slechts over dat gedeelte verlof afgeboekt. Over het deel van zijn dienstverband, waarin de militair verhinderd is arbeid te verrichten wordt geen verlof afgeboekt indien een arts schriftelijk aangeeft dat de militair niet in staat is om verlof te genieten.’

Verklaring arts
Maar wat betekent dat in de praktijk? Heel simpel: als je ziek bent, kun je op vakantie en daarvoor wordt geen verlof afgeboekt, mits er een verklaring van een arts is dat je voor die uren geen arbeid zou kunnen verrichten. Voor de uren dat je beter gemeld bent, neem je wel verlofuren op. Let op: als je re-integreert, dan is dat niet hetzelfde als een betermelding! Re-integratie is bedoeld om je stapje voor stapje weer te laten wennen aan het werk. Dat is altijd boven de formatie. Je moet namelijk kunnen terugvallen als het even niet zo goed gaat. De werkgever regelt dan bijvoorbeeld ook geen vervanging voor je. Je bent voor de re-integratie-uren ook formeel nog ziek. Voor re-integratie-uren hoef je dus ook geen verlof op te nemen.

Incorrecte uitvoeringsnota
Terug naar ons voorbeeld. Mike werkt 4 uur van zijn 8-urige werkdag, maar daarvan zijn 2 uur bestempeld als re-integratie. Voor een dagje verlof hoeft hij dus maar 2 uur verlof op te nemen! Dat zijn namelijk de uren waarvoor hij is beter gemeld. Het is de AFMP ter ore gekomen dat er een uitvoeringsnota is opgesteld in 2019, die haaks staat op onze afspraken. Als het voorbeeld van Mike volgens deze nota zou worden behandeld, dan zou Mike niet 2, maar 8 uur verlof op een dag moeten opnemen! Uiteraard was het voor de AFMP zeer teleurstellend om deze nota te lezen. We hadden immers in 2018 na goed overleg duidelijke afspraken gemaakt. Deze nota is niet correct en mag ook niet worden uitgevoerd. De regelgeving gaat immers boven een uitvoeringsnota.

Heb jij het vermoeden dat er iets verkeerd is gegaan met je verlofuren? Neem dan contact op met de afdeling individuele belangenbehartiging van de AFMP via e-mail of telefoon: 085 - 8900430.

Meer over:
GVW