6 november 2019

Medezeggenschap ten onrechte gepasseerd over PAS-beleid

Bij het toepassen van de Defensieregeling voor burgermedewerkers om minder te kunnen werken per week (PAS) mag het hoofd van een afdeling niet op eigen houtje besluiten dat PAS-deelnemers niet langer negen uur per dag maar maximaal acht uur mogen werken.

Zo’n besluit valt namelijk onder het adviesrecht van de Medezeggenschapscommissie (MC). Die conclusie trekt het College voor geschillen medezeggenschap Defensie in een deze maand uitgebracht advies. Het voorgelegde geschil betreft een geschil met het Hoofd van de afdeling Techniek van het Materieellogistiek Commando Land. Het gaat dan met name om de extra voorwaarden die hij had doorgevoerd voor de toekenning van arbeidstijdverkorting op basis van de Partiële Arbeidsparticipatie regeling Defensie – kortweg de PAS-regeling.

Adviesrecht
De medezeggenschap vindt het onacceptabel dat het gebruik van de omstreden extra voorwaarden niet aan haar is voorgelegd. In een eerdere fase was dat wel gebeurd en toen waren de partijen het niet eens geworden. Dat wil niet zeggen dat de werkgever deze algemene personele maatregel alsnog kan doorvoeren zonder de MC gebruik te laten maken van haar adviesrecht op basis van artikel 29 van het Besluit Medezeggenschap Defensie en daarover overeenstemming is bereikt.

Maximaal aantal werkuren
Er is één extra voorwaarde die de medezeggenschap het zwaarst op de maag ligt: de beperking van het aantal werkuren voor PAS-deelnemers tot acht per dag. Dat is in strijd met het standaard dagdienstrooster dat de MC ooit met de werkgever heeft afgesproken voor de afdeling Techniek van het Materieellogistiek Commando Land. Ook vindt de MC het onacceptabel dat door deze maatregel onderscheid wordt gemaakt tussen medewerkers die wel en niet van de PAS gebruikmaken.

Standpunt werkgever
Het standpunt van de werkgever is dat de MC in dit geval geen adviesrecht heeft. Hij is bevoegd om nieuwe werkroosters vast stellen waarin aanvragen voor arbeidstijdsverkorting van medewerkers zijn verwerkt. De medezeggenschap heeft daar niets over te zeggen zolang de individuele arbeidsduur per dag de eerder overeengekomen maximale arbeidsduur van negen uur per dag niet overschrijdt, aldus de werkgever.

Standpunt College
In zijn advies stelt het College vast dat het hoofd van de afdeling Techniek de direct leidinggevenden van medewerkers richtlijnen geeft voor de toepassing van de PAS-regeling Defensie. PAS-verzoeken worden ingewilligd als voldaan is aan drie extra voorwaarden die niet in de overeengekomen landelijke richtlijn zijn terug te vinden. De belangrijkste daarvan luidt dat een PAS-deelnemer maximaal acht uren per werkdag werkt. Zijn nieuwe individuele rooster moet aan deze voorwaarde voldoen.

Het College concludeert dat het invoeren van deze extra voorwaarden nieuw algemeen personeelsbeleid vormt en dus valt onder het adviesrecht van de MC. Die is ten onrechte de mogelijkheid tot inspraak onthouden. Het College adviseert deze situatie recht te zetten.