5 oktober 2022

Militair InvaliditeitsPensioen eindelijk geïndexeerd

Defensie en de vakbonden hebben in de werkgroep postactieven (PA) van het SOD overeenstemming bereikt over de indexatie van het Militair InvaliditeitsPensioen (MIP). Het MIP is bestemd voor (ex-)militairen bij wie invaliditeit is vastgesteld, veroorzaakt door het verrichten van militaire werkzaamheden. Door de nieuwe indexatie gaat het pensioen fors omhoog.

Vanaf 2023 wordt het MIP op dezelfde manier geïndexeerd als de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Daarnaast wordt het MIP op 1 januari 2023 eenmalig en in één keer verhoogd op basis van de WIA-indexatie zoals die sinds 2010 is toegepast. Daarbij bepaalt het jaar van ontslag de verhoging. Voor iemand met het ontslagmoment in 2008 of eerder betekent dit een verhoging van de MIP-grondslag met ongeveer 26%. Een later ontslagmoment levert een lagere eenmalige verhoging op. De exacte verhoging wordt binnenkort bekendgemaakt.

Verbetering financiële positie
De verhoging in één keer geldt voor meerdere regelingen, zoals de aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen (AO/IV), de Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) en het Bijzonder militair nabestaandenpensioen (BMNP).
De AFMP vindt het jammer dat het in het overleg met de werkgever niet gelukt is om een indexatie van het MIP met terugwerkende kracht af te spreken. Desondanks zijn wij blij dat in de toekomst de financiële positie verbetert van de (ex-)militairen die in aanmerking komen voor de genoemde voorzieningen.

Passende indexatiemethode
Tijdens de gesprekken over het nieuwe pensioenstelsel die de komende tijd worden gevoerd, gaan de vakbonden en Defensie opnieuw met elkaar in gesprek over de wijze van indexatie van het MIP om te bezien of de WIA ook dan nog de meest passende indexatiemethode is.

Meer over:
Pensioen