13 februari 2014

Minister van Defensie erkent fout WUL

De minister van Defensie erkent dat de negatieve gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip ‘te laat ten volle zijn onderkend en geadresseerd’. Tegelijk gaat ze bij de beantwoording van Kamervragen hierover weer in de fout. De AFMP wil een structurele oplossing.

Militairen ontvangen vandaag hun loonstrookje. De gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL of Wet ULB) zijn daarmee voor alle defensiepersoneel individueel zichtbaar. Voor militairen heeft de wet één overeenkomstig effect: ze gaan er allemaal op achteruit in hun nettosalaris. En dat is in strijd met de uitgangspunten van de regering.
In Kamervragen over dit onderwerp geeft minister Hennis-Plasschaert op 21 januari aan dat de effecten voor 80% van de Nederlandse werknemers vallen tussen -1,5% en +1,5%. Bij militairen variëren de effecten volgens Defensie tussen de -2,8% en -4,7%. In de loop van 2012 hebben de bonden aandacht gevraagd voor de problematiek. Omdat Defensie niet met een passende oplossing kon (of wilde) komen, hebben zij op 21 december het overleg eenzijdig opgeschort. Defensie heeft vervolgens eenzijdig een adviesaanvraag ingediend bij de Advies- en Arbitragecommissie.

Verwerpelijk
De Tweede Kamer is inmiddels ook in actie gekomen. Op 15 januari stellen de politieke partijen 32 vragen en op 21 januari antwoordt de minister. De minister geeft in haar antwoorden toe dat de negatieve gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip ‘te laat ten volle zijn onderkend en geadresseerd’ (antwoord op vraag 15). “Het ware beter geweest om in een eerder stadium tot een structurele oplossing te komen”.
Het is mooi dat de minister erkent dat er fouten zijn gemaakt, maar de nu gekozen oplossing is verwerpelijk. Defensie gaat uit eigen middelen minimaal 47,5 miljoen vrijmaken om de effecten voor militairen in 2013 – in ieder geval per 1 april - te beperken tot maximaal -1,5%. De AFMP vindt dit verwerpelijk omdat de minister dit geld vindt via ‘vertraging van activiteiten’. Defensie moet dus kiezen voor een oplossing die ten koste gaat van de dagelijkse bedrijfsvoering en dit raakt alle defensiepersoneel, zowel de militairen als de burgers. Erger is dat de minister bij dit antwoord (vraag 6) insinueert dat het ministerie van Financiën ‘instemt’ met deze oplossing. Dat is deels een onvolledige en deels een onjuiste weergave van de feiten.

Financiën dicteert de financiële randvoorwaarden. Dan gaat het zowel om de aard (oplossing binnen de defensiebegroting) als de omvang van de ‘oplossing’. Sterker nog: Defensie heeft duidelijk laten weten dat als de bonden andere oplossingen zouden aandragen, het ministerie van Financiën die zou blokkeren.

Maatregelen treffen
Volgens de AFMP moet de politiek een klip en klare maatregel treffen die er voor zorgt dat de inkomenseffecten van de WUL voor militairen binnen de door de regering vastgestelde kaders (tussen -1,5% en + 1,5%) blijven. Deze maatregel mag niet ten koste gaan van de arbeidsvoorwaarden en bedrijfsvoering bij Defensie. De AFMP verwacht dat de Tweede Kamer een politieke oplossing zal realiseren. Op 23 januari overlegt de Kamer met de staatssecretaris van Financiën en de minister van Defensie over de problematiek.

(22 januari 2013)