22 december 2022

Nieuwe TOD-afspraak avw-akkoord niet tijdig gereed

Defensie heeft ons er in het overleg over geïnformeerd dat de arbeidsvoorwaardenafspraak, dat per 1 januari 2023 de TOD voor militairen wordt aangepast in lijn met de systematiek die geldt voor het burgerpersoneel, niet wordt gehaald. De reden hiervoor is dat de noodzakelijke aanpassingen in de IT-systemen en in de bedrijfsvoering zo groot zijn dat het onmogelijk is om de TOD-afspraak per 1 januari 2023 op verantwoorde wijze in te voeren. Daarnaast is het overleg tussen Defensie en de vakbonden over de nadere uitwerking van deze afspraak nog niet afgerond.

Voorlopige afspraken
Onlangs hebben we met Defensie overleg gevoerd en verschillende scenario’s besproken om tot een oplossing te komen. Hierbij hebben wij onderstaande afspraken met Defensie gemaakt:
 
- De huidige TOD-systematiek voor militairen blijft voorlopig in stand en de TOD-bedragen worden per 1 januari 2023 verhoogd met 5% voor iedereen die een (basis)rooster heeft waarop een TOD-berekening van 600 tot en met 3000 punten van toepassing is;

- Roosters waarvoor een TOD-berekening van toepassing is van boven de 3000 punten, zijn van deze verhoging uitgezonderd. Dit is gedaan om te voorkomen dat de TOD-bedragen voor een dergelijk puntenaantal hoger komen te liggen dan het niveau dat in de toekomst voor dit TOD-niveau zal gaan gelden; 

- Iedere militair die onregelmatige diensten draait, dat vertaald in een (basis)rooster zou neerkomen op een TOD-berekening van 1 tot en met 599 punten, krijgt per 1 januari een vergoeding van 78 euro bruto per maand. Als voor deze onregelmatigheid nog geen roosters beschikbaar zijn, zullen het HDE en MC daarvoor roosters vaststellen;

- Partijen werken zo spoedig mogelijk de TOD-afspraak, zoals gemaakt in het avw-akkoord 2021-2023, uit. Zodra deze uitwerking is afgerond, wordt de nieuwe TOD-regeling met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 ingevoerd;

- Militairen die op grond van de nieuwe TOD-regeling een hogere aanspraak zouden hebben gehad dan zij vanaf 1-1-2023 ontvangen, krijgen alsnog het verschil uitbetaald;

- Militairen die op grond van de nieuwe TOD-regeling een lagere aanspraak zouden hebben gehad dan zij vanaf 1-1-2023 ontvangen, hoeven het verschil niet terug te betalen. 

Tevens is afgesproken dat van iedere medewerker per 1 januari 2023 diens daadwerkelijk gedraaide uren worden bijgehouden en vastgelegd. Zodra we met Defensie zijn overeengekomen hoe de nieuwe TOD-regeling er definitief uitziet, worden jullie daarover geïnformeerd. 

Niet blij
De AFMP is er niet blij mee dat het niet lukt om de TOD-afspraak uit het laatste avw-akkoord tijdig na te komen. Wel zijn we tevreden over het feit dat we in ieder geval voor de tussentijd een afspraak hebben kunnen maken. Zoals jullie in de recente berichten op onze website en in onze ledenapp hebben kunnen lezen, lopen veel zaken op dit moment vast in de uitvoering bij Defensie. Hierdoor lukt het niet om alle afspraken tijdig uit te werken, te verwerken en uit te betalen aan de medewerkers. Alles wijst erop dat dit komt door onvoldoende capaciteit.
Daarom heeft de AFMP tijdens de laatste SOD-vergadering aan de voorzitter gevraagd hoeveel extra capaciteit de staatssecretaris heeft ingezet om alles in goede banen te leiden. Dat hadden wij hem namelijk geadviseerd toen wij het laatste avw-akkoord op 7 juli jongstleden met hem sloten. Het antwoord daarop laat nog even op zich wachten, maar uiteraard houden we jullie daarvan op de hoogte.

Meer over:
TOD