6 april 2020

Onderzoek chroom-6 en CARC op POMS afgerond

De Paritaire Commissie chroom-6 en CARC heeft op 6 april de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek naar CARC op de POMS-locaties. Nadat in juni 2018 de onderzoeken naar chroom-6 op de POMS zijn verschenen, is hiermee het onderzoek chroom-6 en CARC op de POMS-locaties afgerond.

De uitkeringsregeling voor POMS en de coulanceregeling zijn uitgebreid met strottenhoofdkanker. Als het onderzoek naar chroom-6 op de andere defensielocaties eind 2020 is afgerond, komt er een uitkeringsregeling voor heel Defensie.

Blootstelling aan HDI in CARC
Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat (oud-)medewerkers op de POMS-locaties die met CARC hebben gewerkt, gezondheidsrisico’s hebben gelopen. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar HDI, één van de gevaarlijke stoffen in CARC. Naar de andere stoffen heeft het RIVM geen onderzoek kunnen doen omdat er onvoldoende informatie is om iets zinvols te zeggen over de blootstelling en risico.
Blootstelling aan HDI kan astma, rhinitis, conjunctivitus en contacteczeem hebben veroorzaakt. Eerder bleek al dat deze aandoeningen ook door de blootstelling aan chroom-6 veroorzaakt kunnen zijn. Blootstelling aan HDI kan daarnaast ook de longaandoening hypersensitivity pneumonitis veroorzaken.

Overleg over uitkeringsregeling HDI loopt nog
De resultaten van het onderzoek zijn helder: Defensie heeft de zorgplicht geschonden en voormalige POMS- medewerkers kunnen ziek zijn geworden door het werken met CARC/HDI. Dus net als bij chroom-6 komt er voor HDI een collectieve uitkeringsregeling. De bonden zijn nog met Defensie in overleg over de precieze invulling hiervan. Helaas heeft dat overleg door de coronamaatregelen vertraging opgelopen. Zodra er overeenstemming is over de regeling, zal die met terugwerkende kracht van toepassing zijn.

Toevoeging strottenhoofdkanker aan ziektelijst
Het RIVM bekijkt regelmatig of er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn over ziekten die veroorzaakt kunnen worden door blootstelling aan chroom-6, waardoor de lijst met aandoeningen moet worden aangepast. Dit heeft geleid tot uitbreiding van de lijst met strottenhoofdkanker.

Dit betekent dat de twee regelingen met betrekking tot chroom-6 (coulanceregeling en uitkeringsregeling) zijn aangevuld met deze ziekte. Deze aanpassing gaat met terugwerkende kracht in. Is een aanvraag voor strottenhoofdkanker eerder afgewezen, dan zal het ABP de aanvrager rechtstreeks benaderen.

Door (oud-)medewerkers worden bepaalde klachten en ziekten gemeld die zij wijten aan het werken met chroom-6 (zoals afbrokkelende tanden). Daarom heeft het RIVM deze klachten en ziekten weer bekeken. Het RIVM heeft geen of onvoldoende bewijs kunnen vinden dat werken met chroom-6 deze aandoeningen kan veroorzaken bij mensen.

Epidemiologisch onderzoek niet haalbaar
De Paritaire Commissie chroom-6 heeft het RIVM gevraagd of het mogelijk is om epidemiologisch onderzoek te doen. Met dit type onderzoek kun je vaststellen of bepaalde ziekten vaker voorkomen bij mensen die zijn blootgesteld aan chroom-6. Het RIVM zegt dat zo’n onderzoek te veel knelpunten en beperkingen kent om zinvol te zijn. Daarom heeft de Paritaire Commissie geadviseerd geen epidemiologisch onderzoek te doen.

Persoonlijk Gezondheidskundig Consult
Er komt een aanvullende voorziening voor nazorg voor (oud-)medewerkers, in eerste instantie voor POMS-medewerkers die hebben gewerkt in een functie die tot de risicogroep behoort. Als zij zich zorgen maken over hun gezondheid, dan kunnen zij terecht bij de Polikliniek Mens en Arbeid van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum voor een persoonlijk gezondheidskundig consult. Meer informatie hierover is te vinden op www.informatiepuntchroom6.nl.

Onderzoek chroom-6 op andere defensielocaties
Het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de andere defensielocaties loopt nog en is naar verwachting eind 2020 klaar. Het is de bedoeling om nog in 2020 te komen tot een definitieve collectieve uitkeringsregeling voor heel Defensie. Tot die tijd kunnen zieke (oud-)medewerkers die op een andere defensielocatie dan een POMS-locatie hebben gewerkt, een beroep doen op de coulanceregeling.

Alle informatie over de onderzoeken, nieuwsbrieven en Q&A’s kun je vinden op www.informatiepuntchroom6.nl. Ook op www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroomonderzoek-defensie staan Q&A’s en verdiepende informatie.

Het onderzoek naar chroom-6 op alle niet-POMS defensielocaties loopt nog. Wil je daaraan meedoen door de online vragenlijst in te vullen? Stuur dan vóór 15 mei een mail naar infoc6&carc@caop.nl.

Als je vragen hebt kun je natuurlijk terecht bij de AFMP via info@afmp.nl of 085 - 8900 470.

Meer over:
Chroom-6