11 november 2022

Opnieuw stennis rond feestdagencompensatie

De staf DOSCO verstuurde onlangs een uitgebreide mail aan alle medewerkers met de mededeling dat het DCHR per abuis aan iedereen een feestdagencompensatie (FDC) in de vorm van extra verlofuren heeft toegekend. Hierin maakt zij melding van het feit dat diverse medewerkers deze compensatie onterecht ontvingen en dat hun verlofsaldo daarom naar beneden wordt bijgesteld. Omdat de mail inhoudelijke onjuistheden bevat, zorgt dit naast het mislopen van extra verlofuren voor veel stennis en extra onvrede over de FDC.

Na een controle werd een zogeheten ‘herstellijst’ naar het DCHR verzonden met medewerkers die daadwerkelijk recht hadden op de FDC. Aan de hand hiervan worden de verlofsaldi aangepast. Volgens verschillende leden staan in de herstellijst echter de nodige fouten. In de veel bekritiseerde mail wordt gemeld dat een lijst is bijgevoegd van medewerkers die ‘volgens het DCHR de compensatie onterecht hebben ontvangen’. Dit is eveneens onjuist. Niet het DCHR is namelijk deze mening toegedaan, maar de DBBO.

Nieuwe afspraken
Ook wordt gecommuniceerd dat er op dit moment een proces gaande is om de FDC in de toekomst via de selfservice in te regelen. Van een dergelijk proces kan echter nog helemaal geen sprake zijn. Over een eventuele inregeling van de FDC zouden de bonden en de minister van Defensie dan namelijk eerst tot nieuwe afspraken moeten komen.

Verantwoordelijkheid werkgever
Tenslotte wordt medewerkers aangeraden om bij het DCHR aan te kloppen als zij ervan overtuigd zijn dat hun verlofsaldo ten onrechte is verlaagd. Dit zouden zij moeten doen nadat zij deze aanpassing zelf in People Soft hebben geconstateerd. Over dat laatste punt deden wij als AFMP inmiddels ons beklag. Wij beschouwen dit namelijk als een primaire verantwoordelijkheid van de werkgever. Het is daarom aan de lijn om het probleem op te lossen. Bij onderkende fouten in het verlagen van het verlofsaldo moet een medewerker dit bij de lijnchef melden en laatstgenoemde dient het uiteindelijk te controleren en op te lossen richting het DCHR.

Toezegging
Als AFMP hebben we een aantal achterliggende problemen rond de FDC uitgebreid aangekaart. Zo zijn er diverse medewerkers aan wie daadwerkelijk onterecht een FDC in de vorm van extra verlofuren is toegekend en die deze uren soms ook al hebben benut. Voor zover deze medewerkers hadden kunnen weten dat de verlofuren ten onrechte waren toegekend, moet er een verrekening plaatsvinden. Naar onze mening moet op individuele basis worden nagegaan op welk verlofsaldo iedere medewerker precies recht heeft en dient er streng op te worden toegezien dat hij of zij dit ook echt ontvangt.
We kregen onlangs de toezegging dat grondig naar alle genoemde moeilijkheden zal worden gekeken, dat deze zo snel mogelijk uit de wereld worden geholpen en dat voortaan deugdelijke informatie zal worden verstrekt. Wij raden jou als AFMP-lid in elk geval aan om jouw vragen over de FDC allereerst voor te leggen aan jouw eigen P&O-afdeling en daar om uitleg te vragen. Als je vervolgens toch met restvragen blijft zitten waarop geen passend antwoord gegeven is, bel of mail de AFMP dan gerust. Wij kijken dan of we je kunnen helpen en je vragen kunnen beantwoorden.

Meer over:
DBBO