16 februari 2015

Overleg op volle toeren

De AFMP is nauw betrokken bij de huidige onderhandelingen met de werkgever over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor het defensiepersoneel. Tegelijkertijd gaat het overleg over andere, vaak langlopende dossiers onverminderd door.

Het arbeidsvoorwaarden (AVW) overleg vindt onder een zekere vertrouwelijkheid plaats en daarom kunnen we over de inhoud van wat besproken wordt helaas niet veel melden. Pas als er een onderhandelaarsakkoord ligt kunnen we u als lid gaan raadplegen. Wat we ons echter wel voor kunnen stellen is dat u ongeduldig begint te worden. We krijgen steeds meer signalen dat leden denken dat het allemaal tot niets gaat leiden omdat het allemaal veel te lang duurt. Het vertrouwen in de minister was al niet groot. Dat is uit de uitkomst van twee eerdere enquêtes van de AFMP/MARVER (en de laatste enquête samen met de VBM) gebleken. Het is ons nu duidelijk dat het vertrouwen in de minister bij onze leden zeker niet is toegenomen en dat gevoel begrijpen wij maar al te goed.

Eigen inzet
De AFMP heeft ook vernomen dat er vanuit de werkgever nu al gecommuniceerd wordt over het arbeidsvoorwaardenoverleg bijvoorbeeld over de ontslagleeftijd. De werkgever verkondigt hier echter alleen haar eigen inzet in het overleg. De AFMP heeft een eigen inzet die zij meeneemt naar de overlegtafel en vanuit deze twee standpunten zal het overleg gevoerd worden. Begin 2014 is de AFMP meer en meer druk op de minister gaan uitoefenen om snel tot een akkoord te komen. We zijn bijna een jaar verder en hoeven dan ook niet onder stoelen of banken te steken dat de voortdurende vertragingstactiek die vanaf dat moment door de minister is toegepast ook ons ernstig frustreert. Zolang er echter kans is dat we een AVW-akkoord kunnen bereiken, zullen wij met de minister in gesprek blijven.

Pas als wij ervan overtuigd zijn dat er met praten niets meer te bereiken is zult u dat direct van ons horen. De werkkostenregeling (WKR) Op 24 november ontvingen wij een brief van de minister waarin stond dat de werkgever niet langer uw vakbondscontributie en de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer van uw bruto salaris afhaalt. Die zaken betaalt u vanaf 1 januari 2015 dus van uw netto salaris. Het belasting voordeel wat u voorheen had is daarmee verdwenen. Deze maatregel hangt samen met de invoering van de WKR bij Defensie met ingang van 1 januari 2015.

Al in juli 2013 had de AFMP/MARVER aan de minister in het overleg gevraagd of de invoering van de werkkostenregeling negatieve financiële gevolgen voor onze leden zou gaan hebben. De invoering van de WKR, die overigens voor alle werkgevers geldt, werd toen nog op 1 januari 2014 voorzien. Destijds werd ons verzekerd dat dit geen gevolgen zou hebben voor onze leden omdat alle regelingen onder de WKR konden worden gebracht. De minister beroept zich erop dat de invoering van de WKR een jaar is uitgesteld. En dat deze vertraging tot gevolg heeft gehad dat in 2014 de ruimte die in eerste instantie voor de WKR beschikbaar was verlaagd werd van 1,5% van de loonsom naar 1,2% van de loonsom.

Financiële belangen
Opnieuw werden onze leden en wij als uw belangenbehartigers ermee geconfronteerd dat de Minister ons op het allerlaatste moment informeert over de gevolgen van fiscale maatregelen, zoals ook bij de WUL het geval was. Ze heeft ons daarmee opnieuw voor een voldongen feit gesteld. Mogelijk vraagt u zich af; ‘waarom worden deze regelingen niet gewoon onder de WKR gebracht want dit is bij andere sectoren en bedrijven toch ook gebeurd?’ Het antwoord daarop is simpel. Die regelingen kunnen onder de WKR worden gebracht, maar dat kost de minister geld. Geld dat voorheen betaald werd door de fiscus. En die bereidheid heeft de minister niet. De minister heeft laten weten wel mee te willen werken om deze regelingen onder de WKR te brengen, zolang zij het niet hoeft te betalen. Wat de minister betreft moet het geld om deze regelingen in stand te houden komen uit het arbeidsvoorwaardengeld. Tijdens de huidige arbeidsvoorwaardenonderhandelingen zullen we daarom ook over deze regelingen gaan praten.

U zult echter begrijpen dat er moet worden gekozen hoe arbeidsvoorwaardengeld ingezet gaat worden. De uitkomst van die discussie is voorlopig nog niet duidelijk. Tot hier een besluit over valt zal de minister deze regelingen in ieder geval niet meer faciliteren. De minister heeft met haar opstelling rond dit onderwerp wat de AFMP betreft opnieuw laten zien een werkgever te zijn die alleen oog heeft voor eigen financiële belangen. De financiële belangen van haar personeel komen wederom op de laatste plaats.

Flexibel Personeelssysteem
We praten al sinds april 2014 in het overleg over de zogenoemde ‘quick wins’ in het FPS (Flexibel Personeelssysteem). Dit traject is in gang gezet na een brief van de AFMP naar aanleiding van de evaluatie van de pilot Loopbaanbeleid KMar en de uitkomsten van de enquête die de AFMP in het najaar van 2013 heeft gepresenteerd. De bedoeling van de quick wins was om een aantal punten van onvrede bij onze leden op korte termijn weg te nemen. Het gaat daarbij vooral om het beëindigen van de beperking van de functieduur tot maximaal drie jaar welke door de minister bij de start van de reorganisaties naar aanleiding van de bezuinigingen is opgelegd. Deze is inmiddels gerealiseerd.

Daarnaast gaat het om het vereenvoudigen van het sollicitatieproces onderin de organisatie. Op dat punt kunnen we echt niet meer spreken van een quick win. In het overleg kregen wij in december als vervolg op die discussie een presentatie van het project Zelda van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS). Er werd vastgesteld dat het project Zelda veel verder gaat dan datgene wat in het overleg over de quick wins is afgesproken omdat het project een grote aanpassing van het FPS tot gevolg heeft. Daarom is er met de minister afgesproken dat er met dit project een pas op de plaats gemaakt wordt en niet per 1 januari 2015 wordt ingevoerd.

Brief
De centrales zullen van de werkgever een brief ontvangen waarin wordt vermeld welke zaken, binnen de huidige afspraken, nu echt geregeld moeten worden zodat alle Operationele Commando’s met het vereenvoudigen van het sollicitatieproces onderin de organisatie kunnen starten. De ideeën die in de presentatie over Zelda geopperd zijn, bijvoorbeeld hoe om te gaan met loopbaanpatronen, zullen in het overleg nader besproken worden. Er is met de minister afgesproken dat het personeel geïnformeerd zou worden dat de bestaande regelgeving voorlopig van kracht blijft. Dit is wat de AFMP betreft nog steeds niet duidelijk genoeg gebeurd. In de communicatie aan het personeel is het beeld gegeven dat er slechts sprake is van uitstel van de invoering van Zelda, met allerlei ongewenste gevolgen van dien, zoals mensen die niet meer solliciteren. In januari hebben wij de minister opnieuw gevraagd ervoor te zorgen dat het personeel bij de landmacht juist wordt geïnformeerd.

Personeel in De West
Het personeel dat op rotatiebasis wordt ingezet in het Caribisch Gebied is gedurende die periodes vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage voor huisvesting en voeding. Dit is in het overleg afgesproken. Deze inzet in De West vindt vanaf 2009 al op deze wijze plaats en hier hadden al veel eerder maatregelen voor getroffen moeten worden. Dat werd in het overleg ook door de werkgever erkend. Duidelijk werd dat het ondoenlijk is om voor iedereen achteraf vast te stellen waarop men recht zou hebben gehad als de nu afgesproken regeling al in 2009 was ingegaan. Daarom is de afspraak gemaakt dat de periodes uit het verleden worden afgekocht met een nabetaling van een bedrag van 500 euro netto per vier maanden. Die nabetaling vindt plaats aan al het personeel dat in het verleden op vergelijkbare basis is ingezet zoals dat nu voor de toekomst in de regeling is opgenomen. Als u voor een kortere of langere periode dan vier maanden onder vergelijkbare omstandigheden bent ingezet dan ontvangt u een bedrag dat naar evenredigheid is aangepast.

Meer uit het overleg
Uiteraard wordt er in het overleg over nog veel meer zaken gesproken. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld het VGB-beleid en de aanpassing van de werk- en rusttijdenregeling defensie. Maar ook over de voortgang van reorganisatietrajecten en niet in de laatste plaats de stevige discussies die gevoerd worden over de sourcing-trajecten die door Defensie in gang zijn gezet. Daarbij verlopen veel zaken niet zoals in het overleg is afgesproken. Vooral op dit laatste punt zal in het overleg nog een principiële discussie over die processen gevoerd gaan worden. Zodra er meer nieuws is zullen wij u daarover informeren via de OpLinie, per nieuwsbrief of op deze website.

Meer over:
C&R
SOD