20 december 2019

Pensioenpremie over 2019

Welke pensioenpremie gaan militairen betalen binnen het nieuwe pensioenstelsel? Het loonstrookje van december zou daarover duidelijkheid moeten bieden, maar blijkt toch nog veel vragen op te roepen. Hieronder de antwoorden op de vragen die tot nu toe bij de AFMP zijn binnengekomen.

  • Wat was er afgesproken over de voorlopige premieheffing in 2019?

In afwachting van het totale afsprakenpakket over de nieuwe pensioenregeling – waarover in 2019 nog moest worden onderhandeld – werd begin dit jaar afgesproken dat werknemers vanaf januari 2019 alvast een voorlopige premie van 9,28 procent zouden gaan betalen. Het opbouwen van de pensioenen op basis van maandelijkse inleg moest immers gewoon doorgaan. Als deze weg niet zou zijn bewandeld, was aan het eind van het jaar een enorme naheffing gevolgd.

  • Welke werknemerspremie is er uiteindelijk uit de bus gekomen?

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de uitwerking van de nieuwe pensioenregeling. De afspraken zijn wel zover gevorderd dat ABP de benodigde totale pensioenpremie kon vaststellen op 23,3 procent. Daarvan betaalt de werknemer 6,99 procent en de werkgever de rest.

  • Leidt de definitief vastgestelde premie tot een terugbetaling? Er is immers elf maanden te veel premie betaald?

Voor vele militairen is er wel sprake van een terugbetaling, maar die is minder groot dan je wellicht zou verwachten. Dat heeft te maken met de franchise: het gedeelte van je inkomen waarvoor geen pensioen hoeft te worden opgebouwd, omdat je te zijner tijd naast je aanvullende pensioen ook een AOW-uitkering krijgt.

Bij het berekenen van de tijdelijke premie is uitgegaan van een standaard franchise van 20.100 euro. De uiteindelijk gekozen franchise varieert voor verschillende groepen deelnemers, maar is bijvoorbeeld voor de meeste militairen in actieve dienst 12.450 euro. Een flink stuk lager dus. Ook kent de nieuwe regeling een hoger opbouwpercentage (voor de meeste militairen 1,875 procent per jaar) ten opzichte van de eindloonregeling (pensioenopbouw van 1,657 procent per jaar).

Door de lagere franchise en het hogere opbouwpercentage wordt over een groter deel van je inkomen pensioen opgebouwd. Dit verklaart waarom je bij een lager premiepercentage toch een hoger premiebedrag betaalt.

  • Zijn er nog andere factoren waardoor de terugbetaling minder hoog is dan verwacht?

Ja, dat komt ook doordat de tijdelijke premie geheven is over een salaris waarin een aantal inkomenscomponenten niet zaten, waaronder zaken die in de eindloonregeling niet pensioengevend waren, maar nu in de nieuwe regeling wel. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is de tijdelijke loontabel. Als je deze nieuwe inkomenscomponenten meetelt, komt er over de eerste elf maanden in euro’s een hoger premiebedrag uit de bus en blijft er minder over om terug te betalen. Bij sommige militairen betekent dit zelfs dat er te weinig premie is afgedragen.

  • Wat gebeurt er als militairen het afgelopen jaar te weinig premie hebben betaald?

Met de werkgever is afgesproken dat in zo’n geval Defensie het verschil voor haar rekening neemt. Die militairen hoeven dus zelf niet bij te betalen. Hetzelfde geldt voor UGM-ers bij wie achteraf gezien te weinig premie was ingehouden.

  • Is dit de invulling van de structurele premiecompensatieregeling die in het cao-akkoord 2018-2020 is afgesproken?

Nee, de nu gemaakte afspraken betreffen alleen een nadere invulling van de afspraak die begin dit jaar met de werkgever is gemaakt over de inhouding van de tijdelijke premie en de definitieve premiebetaling voor 2019.

  • Bovenstaande informatie is erg algemeen. Wat is exact van toepassing op mijn situatie?

De exacte berekening van de pensioenpremie verschilt van persoon tot persoon. Wij hebben uiteraard geen inzage in de individuele berekeningen. Die gegevens zijn alleen bij de werkgever bekend. Voor meer gedetailleerde antwoorden moeten we je dan ook verwijzen naar Defensie of naar ABP als je met UGM bent.