26 augustus 2018

Q&A CAO-resultaat: Toelage Onregelmatige Dienst (TOD)

Dit onderhandelaarsresultaat bevat ook afspraken over de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) voor militairen.

1. Met welk percentage en per wanneer wordt de TOD verhoogd?
Per 1 januari 2019 stijgt de TOD voor militairen in totaal met 20%.

2. Waarom is in het cao-resultaat opgenomen dat er een deel van de TOD tijdelijk met 10% wordt verhoogd?
Ook de verhoging van de TOD moet worden betaald uit de loonruimte waarover met de minister onderhandeld wordt. Er was slechts 10% van de structurele loonruimte beschikbaar voor de verhoging van de TOD. Om een verdere verhoging van de TOD te kunnen realiseren was er alleen de mogelijkheid om dit met geld te doen dat tijdelijk beschikbaar is. Daardoor kan de TOD op dit moment met 10% extra verhoogd worden. Hiervoor is in ieder geval tot en met 2021 geld beschikbaar.

3. Betekent de verhoging met tijdelijk geld dat de TOD na 2021 weer met 10% omlaag gaat?
Als er niets met de TOD zou gebeuren zou dat het geval kunnen zijn. Dat is echter niet de bedoeling van deze afspraak. In de komende cao-periode gaat gesproken worden over het bezoldigingsstelsel (loongebouw en toelagen). Dat was al een afspraak uit de cao van 2017-2018. Ook de TOD maakt deel uit van die discussie. Deze keer hebben we aanvullend afgesproken dat we naast de maatregelen die nu getroffen worden verder gaan spreken over de TOD-systematiek en het realiseren van een bij de tijd passende TOD. Het zal dus ook over de hoogte van de TOD gaan. De bonden zijn er uiteraard op uit de TOD te verhogen en zeker niet om die later weer te verlagen.

4. Wat betekent de afspraak dat berekening van de TOD achteraf gaat plaatsvinden?
Op dit moment wordt de TOD nog van tevoren berekend en toegekend op basis van een door het HDE met de medezeggenschap vastgesteld basisrooster. In de nieuwe situatie zullen er nog steeds basisroosters worden vastgesteld en blijft de verplichting bestaan voor het HDE om 28 dagen van tevoren aan de militair het voor hem voor die periode geldende werkrooster bekend te maken. Bij de berekening van de TOD achteraf zullen echter de werkelijk gedraaide diensten meetellen voor de TOD. Dat kan voor de individuele militair in een roosterperiode zowel positief als negatief uitpakken. Eventuele negatieve effecten worden getemperd door toepassing van afbouw-TOD.

5. Kan de berekening van de TOD achteraf binnen de huidige regelgeving worden uitgevoerd?
Nee, dat is niet mogelijk omdat er eerst een aantal zaken moeten worden aangepast. Voorbeelden daarvan zijn de regels over de verschuivingstoelage en de afbouw-TOD. Daarnaast dienen de regels over ziekte en het opnemen van verlof aangepast te worden om invulling te kunnen geven aan de afspraak dat ziekte en verlof geen negatieve invloed zullen hebben op de hoogte van de achteraf berekende TOD.

6. Wordt die regelgeving door de minister eenzijdig aangepast?
Het aanpassen van de regelgeving gebeurt in het georganiseerd overleg door de minister met de bonden. Pas als daar overeenstemming is bereikt en alle waarborgen in de regelgeving zijn opgenomen om te voorkomen dat de berekening van de TOD achteraf tot niet-bedoelde effecten leidt, kan de nieuwe manier van berekenen van de TOD voor alle militairen worden ingevoerd.

7. De verschuivingstoelage krijg je toch niet als je onder TOD achteraf valt. Wat heeft de verhoging naar 50 euro per verschoven dienst dan voor zin?
Zoals bij vraag vijf al is aangegeven dient de regelgeving te worden aangepast. De verschuivingstoelage wordt straks ook bij de achteraf berekening van de TOD toegekend als er diensten in het werkrooster in de laatste 72 uur worden verschoven door de commandant. Om misverstanden te voorkomen, het gaat hier alleen om het verschuiven van diensten binnen een rooster van onregelmatige diensten. Het werkrooster zelf mag binnen 28 dagen conform de geldende regelgeving niet meer gewijzigd worden.

8. Waarom is er niet direct overgestapt op een nieuwe TOD-systematiek en een marktconforme TOD?
Zoals bekend wil Defensie al langere tijd naar de achteraf berekening van de TOD. De bonden willen al langere tijd de TOD moderniseren en verhogen. De bonden zijn in principe geen tegenstander van TOD-berekening achteraf maar er dienen wel voldoende waarborgen te worden ingebouwd om een te grote terugval in TOD door deze systematiek te voorkomen. De afspraak in het onderhandelaarsresultaat is een compromis waarmee aan de wensen en mogelijkheden van alle partijen voor een deel tegemoet is gekomen.

9. Wanneer kan het geld dat eventueel vrijvalt door achteraf berekening van de TOD voor verdere ontwikkeling van de TOD worden gebruikt?
Eventueel vrijvallend geld kan in de lopende cao-periode al door de minister en de bonden gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van de TOD. Hiervoor hoeven we niet te wachten tot een nieuw cao-traject. Dat kan dus in de discussie over de TOD bij het uitwerken van het nieuwe bezoldigingstelsel worden betrokken, maar zou ook al op een eerder moment gebruikt kunnen worden voor een verdere verhoging van de TOD. Overigens zal eerst moeten blijken of er wel geld vrij gaat vallen door de nieuwe TOD-systematiek want dat is nog helemaal niet zeker.

10. Wordt de TOD in de nieuwe pensioenregeling ook pensioengevend?
Ja, in de nieuwe pensioenregeling wordt de TOD voor 100% pensioengevend. Dat is nu in de eindloonregeling niet het geval omdat het een variabele toelage is. Je gaat daar dan wel pensioenpremie over betalen, maar dat betekent ook dat je later meer pensioen hebt.

Meer over:
SOD
AVW