13 maart 2015

Q & A Eerste deelresultaat AVW 2015 1/6

Er is een eerste deelresultaat arbeidsvoorwaarden gesloten. Dat is een ingewikkeld resultaat waarover we veel vragen krijgen. Daarom hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden (Q & A's) – per onderwerp- voor u op een rij gezet. Houdt de website goed in de gaten, want vanaf 20 maart tot en met 26 maart kunt u als AFMP-lid uw stem uitbrengen over dit eerste deelresultaat arbeidsvoorwaarden via een digitale enquête op deze website. In de OpLinie, die deze dagen op uw deurmat valt maar ook op de website is te lezen, vindt u ook nadere informatie over het deelresultaat arbeidsvoorwaarden.

Er wordt in dit eerste deelresultaat gesproken over een nieuwe diensteinderegeling. Waarom is dit nodig?
De huidige diensteinderegeling (UKW) stamt nog uit 1966 en is in de loop der jaren op veel punten aangepast. De huidige UKW voldoet niet meer voor het doel waarvoor zij is ingesteld (zie volgende vraag). Daarnaast is deze regeling in de loop van de jaren door de aanpassingen en vele uitzonderingen die erin zijn opgenomen onoverzichtelijk geworden. Het is daarom makkelijker om een nieuwe regeling te maken voor de toekomstige situatie dan om de bestaande regeling aan te passen.

Waarom voldoet de huidige diensteinderegeling (UKW) niet meer?
Door kabinetsmaatregelen is het niet langer mogelijk om militairen op grond van de huidige UKW van een overbruggingsuitkering te voorzien vanaf het leeftijdsontslag tot aan de AOW leeftijd. Om ook in de toekomst nog een goede diensteinderegeling te hebben voor militairen is het noodzakelijk om meer flexibiliteit en individuele keuze mogelijkheden voor mensen te realiseren m.b.t. het moment waarop militairen met leeftijdsontslag gaan. Om dit vorm te geven is samenhang met het FPS, het pensioenstelsel en het loongebouw nodig. De huidige UKW is daar niet op ingericht.

Wat zijn de gevolgen als er geen nieuwe diensteinderegeling wordt gemaakt en de huidige problemen met het AOW-gat en het militaire pensioen niet worden opgelost?
Als de huidige problemen met de diensteinderegeling en het pensioen niet worden opgelost betekent dit in de toekomst voor militairen dat ze met nog grotere financiële nadelen worden geconfronteerd dan nu al het geval is. Als de AOW leeftijd bijvoorbeeld wordt opgehoogd naar 70 jaar kan het AOW gat voor die militairen tot wel 60.000 euro oplopen. En als de versobering van het pensioen voor deze militairen vanaf 65 jaar niet wordt gerepareerd betekent dat een nog grotere inkomensval.

Kan er in de toekomst in de nieuwe diensteinde regeling opnieuw een AOW gat ontstaan?
Nee, er is afgesproken de nieuwe regeling zodanig in te richten dat een dergelijk probleem in de toekomst niet opnieuw kan ontstaan.

In dit eerste deelresultaat wordt gesproken over het recht op een UGM uitkering die 5 jaar voor de AOW leeftijd ingaat. Wat betekent dit?
Dit betekent dat iedere militair (los van nog uit te werken inverdienmogelijkheden) 5 jaar voordat voor hem of haar de AOW datum ingaat het recht heeft om met leeftijdsontslag te gaan.

Wat is het gevolg van deze afspraak als de AOW datum in de toekomst verder omhoog gaat? betekent dit dat dan ook dat het recht op een UGM uitkering later ingaat?
Ja, dat klopt. Als de AOW- datum in de toekomst bv. op 70 jaar komt te liggen gaat het recht op een UGM uitkering in op 65 jarige leeftijd.

Betekent dit dat alle militairen automatisch met een ophoging van de datum van hun leeftijdsontslag worden geconfronteerd?
Nee, dat is niet het geval. Er is hier slechts sprake van een generieke regel die het moment vastlegt waarop in ieder geval het recht op een UGM uitkering voor iedereen ingaat. Er komen inverdien mogelijkheden, net als nu, die we nog verder gaan uitonderhandelen als de leden dit deelresultaat goedkeuren. Bovendien ontstaan er ook mogelijkheden om- als u dat wenst- langer door te werken.

Waarom is in dit eerste deelresultaat opgenomen dat de oude diensteinderegeling in stappen uit faseert?
Als de nieuwe diensteinderegeling een feit is zullen er nog steeds militairen gebruik blijven maken van de oude diensteinderegeling. Het gaat daarbij om militairen die al met UKW zijn en daarnaast de militairen die op dit moment in een overgangsregeling zitten die ervoor kiezen om onder de oude UKW te blijven vallen. Als de laatste van deze groep militairen met pensioen gaat zal de oude UKW regeling ophouden te bestaan. Tot die tijd zal het aantal mensen dat onder de oude UKW valt door uitstroom uit de organisatie en uitstroom uit de UKW stapsgewijs afnemen.

Waarom worden in dit eerste deelresultaat alleen de mensen die in een overgangsregeling zitten in de gelegenheid gesteld om onder de oude UKW te blijven vallen?
Dit heeft te maken met het feit dat deze categorie militairen in artikel 39a van het AMAR zijn benoemd. Het is in de onderhandelingen met de werkgever niet mogelijk gebleken tot een omschrijving te komen die ook andere groepen militairen die in het verleden geconfronteerd zijn met een ophoging van de ontslag leeftijd onder dezelfde afspraak te brengen. Dit had onder andere te maken met het feit dat het stellen van leeftijdsgrenzen niet is toegestaan.

Komt er in de nieuwe diensteinderegeling een overgangsregeling voor militairen die niet onder een overgangsregeling voor de huidige UKW vallen maar die in het verleden ook met ophogingen van de ontslagleeftijd zijn geconfronteerd?
In de uitwerking van de nieuwe diensteinderegeling zullen criteria worden ontwikkeld op grond waarvan het recht op een UGM uitkering eerder danwel later in kan gaan. Daarbij zullen de huidige regelingen over inverdienen en langer doorwerken worden gebruikt als start voor de discussie. Het is de bedoeling deze mogelijkheden in ieder geval te verruimen. Bij de vervolg onderhandelingen over die inverdienmogelijkheden zal door ons ook aandacht worden besteed aan de situatie van militairen die al met eerdere ophogingen zijn geconfronteerd.

Veel militaire functies en werkzaamheden kunnen vanaf een bepaalde leeftijd vanwege de zwaarte van het militaire beroep niet meer door die oudere militairen worden gedaan. Welke werkzaamheden moet ik dan gaan doen als ik langer door moet werken?
T.b.v. het langer doorwerken zullen een aantal passende functies in de defensie organisatie worden gecreëerd. De werkzaamheden die bij die functies horen moeten van dien aard zijn dat nadrukkelijk rekening wordt gehouden met levensfase bewust personeelsbeleid en de mogelijkheden en onmogelijkheden voor oudere werknemers om die werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daar zal in het eventuele vervolgtraject nog verder over onderhandeld moeten worden.

Als dit eerste deelresultaat door de leden wordt goedgekeurd, hebben de leden dan nog iets te zeggen over de uitwerking van de nieuwe regeling?
Ja, de uitwerkingen zullen als die zijn afgerond net als dit eerste deelresultaat ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden. Zolang de leden van de centrales die uitwerkingen in meerderheid niet goedkeuren kan de nieuwe diensteinderegeling niet in werking treden. In dit deelresultaat is namelijk alleen sprake van het benoemen van de uitgangspunten waarop de nieuwe regeling zal worden gebouwd.

Download 'Deelresultaat avi 2015'

Meer over:
C&R
SOD