25 april 2024

Verlof toegekend aan alle reservisten

Zoals je ongetwijfeld weet, kwam de rechtbank in Den Haag in een vorig jaar door de AFMP aangespannen procedure tot de uitspraak dat reservisten die in een kalenderjaar niet tenminste 85 dagen werkten ook recht hebben op vakantieverlof. Zij oordeelde dat de bepaling dat militairen pas vakantie opbouwen als zij aan dit criterium voldoen strijdig is met het recht van de Europese Unie. Daarom moeten reservisten net zoveel vakantie opbouwen als bij het beroepspersoneel aangestelde militairen. Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak heeft Defensie nu definitief besloten om aan alle reservisten verlof toe te kennen.

Onder druk van de dreigende ingebrekestellingen van onze leden, verzond de HDP inmiddels een brief met concrete voorstellen voor de toekenning van vakantieverlof aan de militaire bonden. In het kort komt het erop neer dat alle reservisten, gerekend vanaf 21 februari 2023 of een eerdere datum als er al een rekest was ingediend, met vijf jaar terugwerkende kracht vakantieverlof krijgen toegekend. Dat verlof wordt uitbetaald. Vanaf 1 januari 2023 wordt er verlof opgebouwd, dat binnen zekere tijd moet worden opgenomen.

Prima uitgangspunt 
De AFMP beschouwt de brief van de HDP als een prima uitgangspunt voor de bonden om snel met Defensie in gesprek te gaan over de invulling hiervan. Wel moeten er nog wat punten op de i worden gezet. We hebben echter goede hoop dat de bonden er met de HDP uitkomen en dat we de definitieve afspraken binnenkort bekend kunnen maken. Goed om te weten is wel dat de HDP nog circa zes maanden nodig heeft om de gemaakte afspraken uit te voeren en dat er wettelijke rente zal worden vergoed.

Afwachten
Ben je reservist? Dan adviseren we je nu geen ingebrekestelling of andere procedure over de opbouw van vakantieverlof op te starten. Er ligt namelijk een uitstekend voorstel van Defensie op tafel, op basis waarvan op korte termijn nieuw beleid zal volgen. Het is raadzaam om dit even af te wachten, vooral ook omdat er een vergoeding van de wettelijke rente zal plaatsvinden. Bij vragen over dit onderwerp kun je uiteraard bij ons terecht.

Meer over:
Reservist