12 februari 2014

Werkgroep gehoorschade: wachten op voortgang...

De Directeur Militaire Gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie heeft december 2012 aangegeven een werkgroep in te stellen die zich bezighoudt met gehooronderzoek bij militairen. De werkgroep heeft als doel de Directie Militaire Gezondheidszorg (DMG) te adviseren over bijvoorbeeld voor welke (groepen) militairen een periodieke gehoormeting nodig is en welke methoden voor gehooronderzoek er ingezet kunnen gaan worden en hoe dat in zijn werk zou kunnen gaan. Alle krijgsmachtdelen, een beleidsmedewerker, arbeidshygienist en kno-arts zullen in de werkgroep vertegenwoordigd zijn.

Het is de bedoeling dat de werkgroep binnen zes maanden na aanvang van de werkzaamheden rapporteert aan de DMG. Hoge lawaaibelasting De Directeur Militaire Gezondheidszorg overwoog bij dit besluit dat militairen onder operationele omstandigheden in situaties terecht kunnen komen waarin sprake kan zijn van hoge lawaaibelasting, waarbij vooralsnog in niet alle gevallen beschikt kan worden over adequate gehoorbeschermingsmiddelen. Daarnaast nam hij in overweging dat Defensie als werkgever op grond van arboregelgeving naast de technische middelen en maatregelen, het geven van voldoende voorlichting en instructie aan de werknemers en markering van gezondheidsbeschermingszones aan iedere werknemer voor wie uit beoordeling en meting blijkt dat er een gezondheidsrisico bestaat voor schadelijk geluid een periodiek gehooronderzoek moet aanbieden.

Arbocatalogus
De AFMP heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor vroegtijdige signalering van tinnitus en hyperacusis binnen Defensie en is blij dat Defensie met het onderwerp aan de gang gaat. De AFMP is niet uitgenodigd om zitting te nemen in de werkgroep, maar praat wel regelmatig over het onderwerp in de technische werkgroep Arbo en Veiligheid (TWAV) en is in afwachting van een uitnodiging van Defensie om deel te gaan nemen aan de subwerkgroep gehoorschade die de arbocatalogus gehoorschade gaat schrijven. Ook de NVVS-Commissie Tinnitus & Hyperacusis heeft zich sterk gemaakt voor meer aandacht voor gehoorschade bij militairen en betere nazorg, maar is verder evenmin betrokken bij de totstandkoming van de werkgroep.

 oplinie_2013-04_tinnitus.pdf

Meer over:
GVW