3. Wat wordt bedoeld met de passage over het meenemen van het vakantieverlof, dat meer bedraagt dan vier keer de gemiddelde arbeidsduur per week?

Medewerkers krijgen vakantieverlofuren toegekend op basis van het aantal uren dat zij per maand werken. Wanneer er meer verlof wordt opgebouwd dan 4 keer de gemiddelde arbeidsduur per week (standaard is 38 uur per week) kunnen op die extra uren wettelijk gezien andere regels worden toegepast. Die uren staan in de markt bekend als bovenwettelijke vakantie-uren en die mogen langer bewaard worden dan de wettelijke vakantie-uren. Alle vakantie-uren vervallen bij Defensie nu aan het einde van het jaar volgend op het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De wet biedt echter ruimte om bovenwettelijke vakantie-uren maximaal 5 jaar te bewaren. Defensie en de bonden willen de wettelijke mogelijkheden die er zijn in de uitwerking van een nieuwe verlofspaarregeling meenemen.