14 mei 2014

Presidium EUROMIL: AFMP-delegatie in Lissabon

Voor het 109e Euromil presidium op 24 en 25 mei reisde een AFMP-delegatie af naar Lissabon. Voorzitter Anne-Marie Snels, vicevoorzitter René Schilperoort en lid Algemeen Bestuur Koos Stauthamer mengden zich in de diverse discussies en liepen mee in een parade vanwege de 40e herdenking van de Anjerrevolutie (foto). Tijdens het presidium blijkt maar weer dat in Zuid-Europa veel verworvenheden nog moeten worden bevochten terwijl ze hier onder druk staan. Hieronder een uitgebreid verslag van het besprokene.

EUROMIL-president Emmanuel Jacob ging tijdens de openingstoespraak in op de gevolgen die de economische crisis heeft voor militairen in alle Europese landen. Minder geld en minder personeel, terwijl de vraag naar veiligheid niet af, maar eerder toeneemt. De militaire budgetten van landen als Rusland en China zijn op dit moment nog kleiner dan het gezamenlijke EU-budget, maar voorzien wordt dat in 2028 alleen al China de EU voorbij streeft. Europese samenwerking is noodzakelijk. Een volgend EU-parlement zal een groter mandaat moeten hebben voor militaire samenwerking en het militaire budget. Samenwerking in NAVO-verband is in dat verband essentieel. Het menselijke aspect van de betrokken militairen mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Jacob noemt in het bijzonder goede gezondheidszorg en de ontwikkeling van gezamenlijke standaarden voor werk en leefomstandigheden. Ook samen werken en oefenen onder dezelfde regels zijn van belang. Daarbij hoort ook de vrijheid van vereniging van militairen in alle betrokken landen. EUROMIL zal deel moeten uitmaken van de toekomstige Europese defensiecommissie om daar invloed voor haar leden op uit te kunnen oefenen.

https://www.youtube.com/embed/rfqJH1Fzzp8

Reductie en repressie
Door de economische crisis krimpen overal de budgetten. Als gevolg hiervan worden krijgsmachten verkleind en neemt het ledental van veel bonden af, hetgeen gevolgen heeft voor hun mogelijkheden om de belangen van hun leden te behartigen. Daarnaast blijft de repressie van militaire vakbondsleden en vooral hun leiders in de Zuid-Europese landen een punt van zorg. In zijn openingstoespraak zei Jacob dat er in 2006 in Portugal nog nog enorme misstanden waren. Portugese militairen die zich probeerden te organiseren om de levensomstandigheden van henzelf en hun collega’s te verbeteren, werden vervolgd. En hoewel er sindsdien het nodige is verbeterd, is er nog altijd geen structureel overleg over de arbeidsvoorwaarden. In Spanje is weliswaar in 2011 het recht voor militairen om zich te verenigen bij wet geregeld. Maar toch is in het afgelopen jaar de president van de militaire vakbond AUME opnieuw gedetineerd geweest. En de situatie lijkt slechter te worden, want dit jaar zijn er al vijf militairen gedetineerd vanwege hun inzet voor de vakbond. EUROMIL heeft de Spaanse regering duidelijk gemaakt dat zij zich verschuilt achter de militaire discipline die door commandanten wordt gehandhaafd, maar die nog dateert van vóór de bewuste wetswijziging. EUROMIL heeft de kans gecreëerd dat samen met de Spaanse collega’s over deze problemen wordt gesproken met Europese parlementsleden.

Zuid-Europa
Collega's uit Italië, Spanje, Griekenland en Cyprus verkeren in heel andere dynamiek dan wij. De situatie in veel van deze landen is gewoonweg slecht. Zo geven de vakbonden uit Cyprus en onze Portugese collega's aan dat de rechten voor soldaten op vele fronten worden geschonden. Het recht op een vrije carrièregang, vrijheid van meningsuiting en een goede geborgde geneeskundige verzorging zijn niet vanzelfsprekend.
De zuidelijke landen hebben nu het idee opgevat om na de Europese verkiezingen de leden van het nieuw gekozen parlement te benaderen om hun problemen bespreekbaar te krijgen. Onze Portugese collega hield nog een vlammend betoog over het feit dat veel van de politici in Portugal te ver af staan van de realiteit en geen oog hebben voor de penibele situatie van de soldaten. Maar dit durft hij niet hardop meer in zijn eigen land te roepen, daar hebben ze in het recente verleden al te vaak voor achter de tralies gezeten. Een hele trieste situatie die onze support hard nodig heeft. Tijdens de bijeenkomst van de groep van de zuidelijke landen (Southern Group) gaf Koos Stauthamer aan dat ook in Nederland het recht op vrij communiceren met politici en journalisten onder spanning staat. Daar waren ze wel even stil van. Het maakte ze duidelijk dat verworvenheden niet vanzelfsprekend in stand blijven.

Europese Arbeidstijdenwet
De Working Time Directive (de Europese Arbeidstijdenwet)staat nu nog niet op de Europese agenda. Toch worden de EUROMIL-leden er dagelijks door geraakt en er moet in veel landen nog een en ander worden ingevuld en geregeld. Het is daarom goed om de kennis met elkaar te verbreden en van elkaar te leren wat er haalbaar is in lokale discussies over de invulling van de WTD. Een van de problemen is dat werkgevers in alle Europese landen lobbyen om ruimte te krijgen om werknemers meer in plaats van minder te laten werken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Portugal. In Duitsland is de WTD voor militairen nog niet geïmplementeerd. De nationale wetgeving geeft geen aanwijzingen voor de werktijden van militairen. De vorige defensieminister heeft een KPMG rapport dat pleit voor invoering van de WTD voor militairen jaren in de la gehouden. De commandant bepaalt daar nog steeds de werktijden van militairen. De reden lijkt de gedachte te zijn dat een militair 24/7 beschikbaar dient te zijn. Pas in 2011 is er door de rechter de uitspraak gedaan dat de WTD ook direct geldt voor militair personeel. Dat is dus ongeacht de vraag of er nationale wetgeving is.
Er is nu een ontwikkeling gaande dat de wet ook voor militairen wordt geïmplementeerd, waarschijnlijk rond de zomer van 2014. Gevolg is wel dat de Duitse MOD een voorstel gaat doen om op Europees niveau verregaande uitzonderingen voor militairen op te nemen in de WTD.
Dit is voor ons reden om actie te ondernemen richting de Nederlandse politici omdat aanpassing van de WTD tot verslechtering voor onze leden in de toekomst zou kunnen leiden.

‘Euroshoppers’
In een afzonderlijke bijeenkomst tussen ons en de Duitse en Belgische collega's is gesproken over de brief die onze minister van Defensie anderhalf jaar geleden naar de Tweede Kamer stuurde. De brief ging over het voornemen van Duitsland en Nederland om een aantal eenheden te integreren. Met de Belgische collega’s hadden we al eens een gezamenlijke brief gestuurd aan onze ministers van Defensie met het verzoek ons te betrekken bij de samenwerking tussen onze landen die aan het ontstaan is en aandacht te besteden aan de ontwikkeling van gezamenlijke arbeidsomstandigheden en rechtspositie. Daarop kwam het gebruikelijke vage en nietszeggende antwoordt dat het nog te vroeg voor een dergelijke discussie was. Een antwoordt dat politici vaak geven als hun dromen worden verstoord door mensen die wijzen op de werkelijkheid. Wij nemen een tendens waar dat de verschillende defensieministers bij dit soort samenwerking winkelen en de uitkomst meestal de minst gunstige regeling voor het personeel is. Aan de Duitsers is gevraagd om met ons te komen tot een gezamenlijk initiatief om druk op onze regeringen te zetten arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden mee te nemen in dit soort samenwerkingsplannen en ons als bonden daarin te betrekken.

Het volledige verslag vindt hieronder als download.

terugkoppeling_euromil_presidium_d_d_24_en_25_april_2014.pdf

Meer over:
Euromil
BVJ