5 juli 2023

Nieuw pensioenstelsel: het nabestaandenpensioen

Met de Wet Toekomst Pensioenen verandert er veel in het pensioenstelsel. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de gevolgen voor het ouderdomspensioen, maar ook de regels voor het nabestaandenpensioen gaan flink veranderen. Bij jouw overlijden zorgt het nabestaandenpensioen voor een inkomensaanvulling voor je eventuele partner en kinderen. De nieuwe regels voor het nabestaandenpensioen beogen de achterblijvers financieel beter te beschermen. In dit artikel staat tekst en uitleg over het nabestaandenpensioen in het nieuwe pensioenstelsel.

Het nabestaandenpensioen bestaat uit Partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum, Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum én Wezenpensioen. De afgelopen jaren is het nabestaandenpensioen vaak veranderd, ook bij het ABP. Hierdoor is dit pensioen ingewikkelder geworden. En wat gebeurt er bijvoorbeeld met het nabestaandenpensioen als je van werkgever verandert of als je gaat scheiden? In het nieuwe pensioenstelsel worden de regels eenvoudiger.

Partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum

In het nieuwe pensioenstelsel krijgt jouw partner als je voor de pensioendatum overlijdt alleen een partnerpensioen als je als deelnemer op het moment van overlijden in dienst was bij Defensie of bij een andere bij het ABP aangesloten werkgever.
De hoogte van dit partnerpensioen is in het nieuwe pensioenstelsel een percentage van het laatste pensioengevend salaris dat jij (als overledene) verdiende. De uitkering is straks dus niet meer afhankelijk van het aantal jaren dat je hebt gewerkt als militair of burgerambtenaar, maar alleen van je pensioengevende salaris. Het percentage van het pensioengevende salaris dat uitgekeerd wordt als partnerpensioen mag maximaal 50% zijn, maar een lager percentage is ook mogelijk. De sociale partners stellen de hoogte vast in de nieuwe regeling.

Partnerpensioen bij overlijden na pensioendatum

Als jij overlijdt na de pensioendatum, dan stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat dan een pensioenuitkering in voor je nabestaande. Dit blijft onveranderd in het nieuwe pensioenstelsel. Nu is het ABP-partnerpensioen bij overlijden na pensionering 70% van het ouderdomspensioen dat wordt uitgekeerd. Omdat er een volledig nieuwe pensioenregeling komt, moeten de sociale partners ook over de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden na pensioneren nog afspraken maken. Een voortzetting van 70% van het ouderdomspensioen dat wordt uitgekeerd, behoort tot de mogelijkheden.

Wezenpensioen

Ook het wezenpensioen gaat veranderen. Het maximumbedrag voor wezenpensioen wordt 20% van je laatstverdiende pensioengevend salaris als je overlijdt. Evenals bij het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum, geldt dat dit een maximumpercentage is en dat een lager wezenpensioen ook mogelijk is. De sociale partners moeten de hoogte vaststellen in de nieuwe regeling. Daarnaast loopt in het nieuwe pensioenstelsel de uitkering tot de 25ste verjaardag van je kind door. Omdat dit in de huidige ABP-pensioenregeling ook al het geval is, verandert dit niet voor defensiemedewerkers.

Opgebouwde aanspraken

Voor het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum wordt in de huidige ABP-regeling gespaard. We spreken dan over het opbouwen van een partnerpensioen. Bij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling blijft het tot op dat moment opgebouwde partnerpensioen bestaan. Dat geldt ook voor het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd als je gescheiden bent. Het partnerpensioen dat voor je ex-partner is opgebouwd voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling blijft beschikbaar voor het verstrekken van een uitkering bij overlijden aan je ex-partner.

Nog in gesprek

Omdat de sociale partners nog in gesprek zijn over de invulling van de nieuwe pensioenregeling, kunnen wij nog geen duidelijkheid verschaffen rond de definitieve keuzes die worden gemaakt over de hoogte van het nabestaandenpensioen. Dit wordt duidelijk zodra de regeling is uitgewerkt. Aanvankelijk hadden wij de verwachting dat wij als sociale partners al vóór de zomer de uitgangspunten van de nieuwe pensioenregeling met jullie konden delen. Het ABP heeft echter meer tijd nodig voor de benodigde berekeningen om goede keuzes te kunnen maken. Defensie en de vakbonden zetten daarom de gesprekken over de nieuwe pensioenregeling na de zomer voort.

Wil je nu al meer weten?
Wil je nu al meer weten over het nieuwe pensioenstelsel? Kijk dan op www.onsnieuwepensioen.nl. Daar vind je de nieuwe pensioenregels op hoofdlijnen. Meer informatie staat ook op deze ABP-site.

Bovenstaand artikel is deel 5 in onze reeks publicaties met relevante pensioeninformatie. Eerder informeerden we je over de twee typen pensioencontracten van het nieuwe pensioenstelsel, het transitieplan waarin de pensioenregels voor defensiemedewerkers zijn vastgelegd, de wijze waarop jouw pensioenopbouw straks plaatsvindt en het arbeidsongeschiktheidspensioen.