14 december 2020

Nieuwsberichten

Check hier de nieuwsberichten die relevant zijn voor jou als postactief lid.

Bronbeek beleeft Jerusalema Challenge
8 januari 2021 - De hoogbejaarde bewoners en hun verzorgers van het tehuis voor oud-militairen Bronbeek in Arnhem deden onlangs mee aan de tijdens de coronacrisis razend populaire Jerusalema Challenge. Onder het motto ‘Samen dansen we naar betere tijden!’ dansten zij op gepaste anderhalve meter afstand van elkaar. Bekijk hun dansprestaties in bovenstaande clip. Zij dansten op de klanken van het gospelnummer Jerusalema van de Zuid-Afrikaanse zanger Kgaogelo Moagi, voor talloze zorgmedewerkers in de wereld een echt troostlied in coronatijd. Iedereen bij Bronbeek danste mee. "Dit is iets feestelijks in een lastige tijd. Zo houden we de stemming er in,” zo verduidelijkte Bronbeekcommandant kolonel Karel van Dreumel. Voor de clip liet initiatiefneemster Iris Stijntjes zich inspireren door het succes van Jerusalema op Facebook en YouTube, waar het nummer al 125 miljoen keer is bekeken. Iris filmde een week lang en Esther Meijer van Museum Bronbeek maakte hiervan een clip. Bronbeek kreeg talloze enthousiaste reacties op de Jerusalema Challenge.

Geen pensioenverlaging in 2021
8 januari 2021 - ABP hoeft de pensioenen dit jaar niet te verlagen. De voorlopige dekkingsgraad van ABP op 31 december 2020 was namelijk ruim 92%. Een pensioenverlaging is daarmee voor dit jaar van de baan. Het is nog niet bekend hoe hoog de dekkingsgraad van eind december precies was. Op 21 januari 2021 weten we meer daarover. Duidelijk is wel dat die niet onder de 90% zal komen. Minister Koolmees van Sociale zaken heeft de ondergrens voor de dekkingsgraad van eind december tijdelijk verlaagd van 104% naar 90%. Omdat ABP als pensioenfonds gebruikmaakt van deze versoepelde grens, is een verlaging van de pensioenen niet nodig.
Meer informatie over de actuele situatie bij ABP vind je hier.

Ins & outs van Verantwoordingsorgaan ABP
8 januari 2021 - Pensioenen, indexaties en verhalen over (dreigende) pensioenkortingen blijven de gemoederen flink bezighouden. Het Verantwoordingsorgaan ABP kan de nodige positieve invloed uitoefenen op deze onderwerpen. In deze nieuwsbrief postactieven bieden we je enkele relevante links met actuele informatie hierover.

Link nieuwsbrieven ABP
Link webpagina VO en o.a. verslagen
Link informatie Vertegenwoordiging in VO ABP
Link informatiebulletins FNV-fractie voor alle geledingen
Link pensioeninformatie op AFMP-website
Link Facebookpagina Bert Weeren
Link Facebookpagina VO ABP

Nieuwe online pensioenvoorlichting
8 januari 2021 - Vanwege de coronacrisis heeft de AFMP ook haar komende fysieke pensioenvoorlichtingsbijeenkomst geannuleerd. Op ons kantoor beschikken we helaas niet over een ruimte waar alle deelnemers op de vereiste afstand van 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. Daarom verzorgen we op vrijdag 5 februari weer een pensioenvoorlichting in de vorm van een webinar. Mogelijk geïnteresseerden die acht maanden voor hun pensioenleeftijd zitten, kregen in de laatste week van 2020 een brief c.q. mail over het webinar. Iedereen die na 1-1-2021, maar vóór 31-10-2021 de leeftijd van 65 jaar zal bereiken, heeft een uitnodiging ontvangen.

Dit webinar bestaat uit 2 delen:
a. Ouderdomspensioen, AOW-hiaat en Overlijden (start om 10.00 uur)
b. Zorg en belastingen (start om 13.00 uur)

Heb je geen uitnodiging voor het webinar ontvangen, maar behoor je wel tot bovengenoemde doelgroep? Bel (085-8900410) of mail dan met de ledenadministratie van de AFMP.

Ouderenkorting verhoogd
8 januari 2021 - Vanaf dit jaar is de ouderenkorting verhoogd. Ouderen met een jaarinkomen tot € 49.000 plukken hiervan de vruchten. Hun korting is dit jaar maximaal € 1.703, terwijl deze in 2020 € 1.622,- bedroeg. Ook de ouderenkorting voor alleenstaanden is in 2021 verhoogd. Deze is toegenomen van € 436,- naar € 441,- per jaar. Check de bijbehorende illustratie in de nieuwsbrief postactieven van 8 januari 2021!

Kans op pensioenverlaging komende jaren klein
18 december 2020 - Ook de komende jaren blijven gunstige regels van kracht voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Dit blijft het geval tot de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in 2026. Hierdoor hoeven de pensioenen hoogstwaarschijnlijk niet te worden verlaagd. Dit kan worden opgemaakt uit de nieuwe pensioenwet, die minister Koolmees van Sociale Zaken afgelopen donderdag officieel presenteerde. Al eerder werd duidelijk dat de kans op pensioenverlaging, dankzij de aangepaste pensioenregels, laag is.

Dekkingsgraad
In 2026 moet het nieuwe pensioenstelsel definitief vorm hebben gekregen. Vanaf dat moment is de dekkingsgraad – het geld dat een pensioenfonds heeft om de pensioenuitkeringen van de deelnemers te kunnen betalen - niet meer doorslaggevend bij het al dan niet korten op de pensioenen. De discussie over de rekenrente, die wordt toegepast om de dekkingsgraad te bepalen, komt dan ook definitief ten einde.

Dringend noodzakelijk
Een tijd geleden bepaalde minister Koolmees al dat de pensioenfondsen in 2021 alleen pensioenkortingen hoeven door te voeren als de dekkingsgraad onder de 90 procent is gezakt. Dit besluit nam hij met het oog op de huidige coronacrisis. Normaal is deze grens 104 procent. Tijdens de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel zijn hierdoor soepele pensioenregels van kracht. Vertrekpunt hierbij is dat de huidige situatie vanuit het perspectief van het nieuwe pensioenstelsel wordt bekeken. Kortingen worden niet doorgevoerd als dit niet dringend noodzakelijk is.

Ondergrens
De ondergrens voor de dekkingsgraad blijft 90 procent. Pensioenfondsen moeten elk jaar beoordelen of zij op schema zijn om bij de definitieve overgang naar het nieuwe stelsel op 95 procent te zitten. Is dit niet het geval? Dan moeten de pensioenen volgens het nieuwste voorstel van Koolmees toch worden gekort. Omdat er al wordt vooruitgelopen op het nieuwe pensioenstelsel is de kans ook groter dat de pensioenen omhoog gaan met de inflatie (indexatie). De meeste pensioenen zijn al jaren niet meer geïndexeerd.

Pensioenwebinar voor militairen
18 december 2020 - Op maandag 23 november vond een pensioenwebinar plaats voor militairen. Dit webinar is terug te zien op de website van ABP. De bijna 900 deelnemende militairen beoordeelden het webinar als goed. ABP organiseerde het webinar in samenwerking met Defensie en de bonden. Tijdens het online evenement werden de deelnemers geïnformeerd over de nieuwe, militair-specifieke middelloonregeling. Daarnaast is er ook aandacht besteed aan MijnABP. Via deze link kun je het webinar terugkijken. In navolging op het webinar is ook een aantal kleinschalige vervolgsessies over MijnABP gepland. Aan deze vervolgsessies onder de titel ‘Zo zit dat met uw pensioen’ kunnen per keer maximaal 18 personen deelnemen. Je kunt je inschrijven voor een sessie in december 2020 of januari 2021.
Bekijk hier de beschikbare data en meld je aan. Let op! Het aantal plaatsen is beperkt.

Pensioenpremie stijgt in 2021
18 december 2020 - De pensioenpremie van ABP gaat omhoog in 2021. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor militairen stijgt van 23,4% naar 23,8%. Dat is nodig om de pensioenen verantwoord te kunnen blijven financieren. De financiële positie van het fonds laat het niet toe dat de pensioenen van de deelnemers worden verhoogd in 2021.

Franchisebedragen wijzigen ook in 2021
Net als andere jaren zullen ook in 2021 de franchisebedragen wijzigen. Bij een opbouwpercentage van 1,788% geldt een franchisebedrag van € 13.150,- . Dit was € 12.800,-. Dat geldt voor een pensioengevend inkomen dat lager is dan € 43.322,41. Dit was € 42.972,41.
Bij een opbouwpercentage van 1,875% geldt een franchisebedrag van € 14.550,- (was € 14.200,-). Dit geldt voor een pensioengevend inkomen dat hoger is dan € 43.322,41 (was € 42.972,41).Voor de gewezen militair die voor 1-1-2019 een UGM uitkering heeft, is het nieuwe franchisebedrag € 20.500,- (was € 20.000,-).

Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd en daarom ook geen pensioenpremie wordt betaald.

Wat betekent deze premiestijging voor jou?

Wat dit betekent voor jou? Dat verschilt per persoon en is afhankelijk van jouw situatie en inkomen. Maar we kunnen wel een indicatie geven. Stel, je krijgt een UGM-uitkering in de rang van Aoo. Dan is je bruto maandinkomen* ongeveer € 3.600,-. Dan zou de premiestijging gemiddeld neerkomen op ongeveer € 6,- netto per maand. Het effect van de premiewijziging zie je op je betaalspecificatie van januari 2021. Je betaalt overigens 30% van de pensioenpremie, Defensie betaalt 70%.

Waarom is een premiestijging nodig?
Een premiestijging is nodig, omdat de pensioenen steeds duurder worden. Dit komt door de verslechterde economische vooruitzichten voor de lange termijn, waardoor de pensioenfondsen lagere rendementen verwachten. De langdurig lage rente speelt ook een rol. Bij een gelijkblijvende pensioenregeling is er dus meer premie nodig om de pensioenen te kunnen financieren.

*73% van je uitkeringsgrondslag inclusief een zorgcompensatie van 5,75% (was 5,45%).

Vanaf 1-1-2022 nieuwe uitvoerder SZVK
18 december 2020 - Het samenwerkingsverband RMA-DSW neemt vanaf 1 januari 2022 de uitvoering van de ziektekostenverzekering SZVK voor militairen over. Na een (verplichte) aanbestedingsprocedure is de overeenkomst hiervoor op 9 december jl. ondertekend.
Dit jaar en in 2021 verandert er nog niets. Het komend jaar treffen het bestuur en de organisatie van SZVK, samen met RMA-DSW voorbereidingen voor de overgang naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Eind volgend jaar volgt daarover meer informatie. Voor zorgverzekeraar Zorgzaam blijft VGZ/Univé ook in 2021 de uitvoerder. Hieronder treft je een FAQ-lijst aan met de meest gestelde vragen en antwoorden.

Vragen & antwoorden

Waarom krijgt SZVK een nieuwe uitvoerder?
Als overheidsdienst is de SZVK verplicht om periodiek de uitbestede dienst Europees aan te besteden. Het huidige contract met Univé loopt af op 1 januari 2022. Daarom is de uitvoering van de SZVK ziektekostenverzekering opnieuw aanbesteed. De uitkomst van deze aanbesteding is dat RMA-DSW per 1 januari 2022 de nieuwe uitvoerder van de ziektekostenverzekering wordt.

Wat betekent de overgang naar RMA-DSW voor mij als militair?
Je ziektekostenverzekering wijzigt hierdoor niet. Eind 2021 ontvang je nadere informatie over hoe je bijvoorbeeld je declaraties kunt indienen en over andere zaken die van belang zijn.

Vindt er een verandering plaats in de dekking van mijn verzekeringspakket?
Nee. De verzekeringsvoorwaarden worden jaarlijks bezien en waar nodig aangepast. De overgang naar een nieuwe uitvoerder is geen reden om de dekking van je ziektekostenverzekering aan te passen.

Hoe word ik vanaf nu op de hoogte gehouden?
Als er nieuws is, meldt de SZVK dit op haar website www.szvk.nl. Houd daarom de website in de gaten. Uiteraard wordt je ook via het Intranetportaal Defensie op de hoogte gehouden. Waar nodig zal ook de AFMP je blijven informeren.

Hoe handel ik tot 1 januari 2022?
Er verandert niets. Op de website www.szvk.nl vind je zoals gebruikelijk alle informatie over hoe je je nota kunt declareren. Heb je hier hulp bij nodig of heb je andere vragen? De Helpdesk van de SZVK blijft tot 1 januari 2022 via het gebruikelijke telefoonnummer bereikbaar: 072 - 527 7677.

Ik ben SZVK-verzekerd en mijn partner en kinderen zijn bij Zorgzaam verzekerd. Wat zijn de consequenties van het wijzigen van de uitvoerder van de SZVK?
Voor jouw bij Zorgzaam verzekerde partner en gezinsleden wijzigt de uitvoerder niet.

Ik ben geplaatst in het buitenland en mijn partner is verzekerd bij Zorgzaam. Hoe zal dat dan gaan met de declaraties?
Het komend jaar verandert er niets voor de Zorgzaam- en SZVK-verzekerden. De SZVK en Zorgzaam zullen in gesprek gaan over de wijze waarop na 1 januari 2022 buitenlandse declaraties kunnen worden ingediend. In de loop van volgend jaar volgt meer informatie.

Ik heb diverse verzekeringen bij Univé waarop ik korting ontvang, omdat ik SZVK-verzekerd ben. Blijft dit het geval?
Uit eigen beweging biedt Univé op dit moment kortingen op diverse schadeverzekeringen aan de SZVK-verzekerden. Univé heeft de intentie uitgesproken om deze kortingen ook na 1 januari 2022 te handhaven.

Mijn gezinsleden en ik zijn verzekerd bij Zorgzaam. Heeft de overgang SZVK van VGZ naar RMA-DSW gevolgen voor mijn zorgverzekering Zorgzaam?

VGZ blijft ook in 2021 de samenwerkingspartner van Zorgzaam. In elk geval heeft dit voor het jaar 2021 geen gevolgen. Of VGZ ook in 2022 en de jaren daarna de uitvoerder blijft, is nog niet duidelijk. Ook voor Zorgzaam geldt een verplicht aanbestedingstraject dat nog niet is afgerond. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, gaan wij je informeren.

In 2021 zijn de verzekeringsvoorwaarden voor Zorgzaam licht aangepast. Wil je weten wat de wijzigingen bij Zorgzaam in 2021 zijn ten opzichte van 2020? Klik dan op deze link.

Kans op pensioenverlaging in 2021 reëel
4 december 2020 - 2020 is door het coronavirus een bewogen jaar, ook op financieel gebied. Desondanks verbeterde net als in het hieraan voorgaande kwartaal de financiële positie van pensioenfonds ABP in het derde kwartaal. De dekkingsgraad van ABP – de verhouding tussen het geld in kas en het geld dat nodig is om alle pensioenen te betalen – steeg dankzij goede rendementen op beleggingen. Toch bevindt ABP zich nog steeds in de gevarenzone en moeten de pensioenen bij ABP volgend jaar misschien worden verlaagd.

Alle deelnemers
Een verlaging van de pensioenen raakt alle deelnemers. De gepensioneerden merken dit direct in hun portemonnee. Maar ook als je nog niet met pensioen bent, heeft een verlaging een negatief effect. Het pensioen dat je op 31 december 2020 heb opgebouwd, wordt namelijk verlaagd. En dat heeft gevolgen voor jouw latere pensioenuitkering. Maar zolang je werkt bij een bij ABP aangesloten werkgever, blijf je bij dit pensioenfonds pensioen opbouwen. De pensioenopbouw vanaf 1 januari 2021 wordt niet geraakt door een verlaging. Deze verlaging heeft ook geen gevolgen voor de AOW-uitkering die je naast jouw ABP-pensioen ontvangt.

Eventuele pensioenverlaging
Als eind 2020 nog onvoldoende duidelijkheid bestaat over de dekkingsgraad van ABP, moet begin volgend jaar een beslissing worden genomen over een eventuele pensioenverlaging. Dat zal gebeuren na een advies van het Verantwoordingsorgaan. Een eventuele verlaging van de pensioenen gaat op zijn vroegst in op 1 juli 2021. Uiteraard stellen we jou vanuit de AFMP op de hoogte als ABP de pensioenen moet verlagen.

Voorlopige aanslag 2021
4 december 2020 - Sinds 1 december van dit jaar kun je beschikken over het formulier ‘Voorlopige aanslag 2021’. Via Mijn Belastingdienst kun je jouw voorlopige aanslag 2021 aanvragen of wijzigen. Had je al een voorlopige aanslag voor 2020? Dan verlengt de belastingdienst die vanzelf voor volgend jaar. Vanaf half december kun je de voorlopige aanslag 2021 verwachten. Verandert jouw situatie later? Dan kun je altijd nog je voorlopige aanslag wijzigen via Mijn belastingdienst.

De ins & outs van een rijbewijskeuring
4 december 2020 - Een vraag die we veel van onze postactieve leden terug horen, is wanneer een rijbewijskeuring nou eigenlijk verplicht is. Daarom zetten we in deze nieuwsbrief postactieven de algemene regels op een rij, die sinds 1 januari 2014 gelden voor automobilisten met een B-rijbewijs en voor motorrijders met een A-rijbewijs.

-Heb je jouw rijbewijs voor je 60e verjaardag verlengd? Dan is jouw rijbewijs tien jaar geldig en hoef je niet te worden gekeurd.
-Verleng je tussen jouw 60e en 65e jouw rijbewijs? Dan is dit bij verlenging tien jaar geldig. Een medische keuring is dan niet nodig.
-Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar. Een medische keuring is niet nodig.
-Een tussen je 70e en 75e verlengd rijbewijs is vijf jaar geldig. Een medische keuring is verplicht als jouw oude rijbewijs verloopt op of na jouw 75e verjaardag.
-Ben je 75 jaar oud of ouder? Dan is je rijbewijs vijf jaar geldig en is een medische keuring verplicht.

Kosten
Voordat je naar de keuring komt, moet je eerst bij het gemeentehuis of het stadsdeelkantoor de zogeheten Eigen Verklaring ophalen en invullen. Deze Eigen Verklaring is ook verkrijgbaar via de DigiD-inlog van Mijn.cbr.nl.De kosten van de rijbewijskeuring moet je zelf betalen. Dat is wettelijk vastgelegd op grond van artikel 101 van het Reglement Rijbewijzen. Het tarief van een rijbewijskeuring door een huisarts, een medisch specialist of een psychiater wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Soms is er tijdens de keuring een aanvullend medisch onderzoek nodig om de juiste informatie te verkrijgen. De kosten hiervan kun je opvragen bij de arts.

Rijbewijskeuringen.com
Op rijbewijskeuringen.com staat waar je terecht kunt voor goedkope rijbewijskeuringen. De CBR-service zit in de prijs van de Eigen verklaring. In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt dit bedrag jaarlijks bijgesteld. Zodra de Eigen Verklaring binnen is, zijn alle CBR-diensten voor de beoordeling van de rijgeschiktheid gratis. Voor de kosten van het rijbewijs bestaat er een maximumtarief. Een standaardaanvraag van een rijbewijs mag niet meer dan € 38,48 kosten. Jouw gemeente kan je vertellen wat je moet betalen voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs.

Hulp bij je belastingaangifte
4 december 2020 - Door het coronavirus kan de Belastingservice van de FNV helaas geen fysieke afspraak met jou maken op één van de vertrouwde belastinglocaties. Je kunt wel een telefonische afspraak met deze belastingservice plannen of jouw vragen via e-mail stellen. Heb je nog recht op toeslagen over 2019 en heb je die nog niet aangevraagd? Doe dit dan vóór 1 januari 2021. Heb je nog geen afspraak gemaakt met de Belastingservice van de FNV? Dan adviseren wij je dringend zelf een telefonische aanvraag toeslagen te doen. Bel hiervoor de Belastingtelefoon: 0800-0543. De datum van je telefonische contact met de Belastingtelefoon geldt als aanvraagdatum.

Afsprakenplanner
Via deze afsprakenplanner kun je gemakkelijk en snel een afspraak maken en word je op een specifieke datum en afgesproken tijdstip teruggebeld door één van de belastingvrijwilligers van de FNV. Na het inplannen krijg je een bevestiging van de gemaakte afspraak.

E-mail
Inhoudelijke vragen over je aangifte inkomstenbelasting kun je stellen via: fiscalevragen@vereniging.fnv.nl.

Voorbeeldvragen
Dit zijn enkele voorbeeldvragen, die FNV’s Belastingservice kan beantwoorden:

-Hoe moet ik inloggen?
-Mijn gegevens komen niet overeen met de gegevens die de Belastingdienst al heeft ingevuld. Wat nu?
-Ik heb kosten gemaakt in verband met bijvoorbeeld ziekte, studie of alimentatie. Kan ik die invullen?
-Andere vragen die aan de aangifte gerelateerd zijn.

Machtigingscodes
De centraal verstuurde machtigingscodes blijven geldig tot 1 januari 2021. Je hebt die van de belastingdienst gekregen als je vorig jaar ook al gebruik gemaakt hebt van de Belastingservice van de FNV. Heb je zelf een machtigingscode aangevraagd? Dan blijft deze geldig tot de daarop vermelde datum. Als deze verloopt, moet je een nieuwe code aanvragen.

Initiatieven tegen eenzaamheid
20 december 2020 - Door het huidige coronavirus wordt iedereen aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven. Mis je het contact met familieleden of vrienden hierdoor? En voel je behoefte hierover te praten of wil je graag met anderen in contact komen? Graag doen we jou dan enkele initiatieven aan de hand, waarbij mensen die hulp vragen en aanbieden bij elkaar worden gebracht. Misschien zit er een mooie oplossing voor jou bij!

Eentegeneenzaamheid.nl
Na een klik op ‘Mijn gemeente’ op www.eentegeneenzaamheid.nl kun je zien welke initiatieven tegen eenzaamheid er in jouw gemeente zijn.

NLvoorelkaar.nl
Op nlvoorelkaar.nl wordt hulp aangeboden op vrijwillige basis. Nadat je jouw postcode hebt ingevuld, kun je zien wie in jouw buurt jou kan helpen met een praatje of een klusje.

Praatje met FNV Senioren
Wil je een praatje met iemand van FNV Senioren? Neem contact met hen op via dit e-mailadres en vermeld in de mail je naam en telefoonnummer. Je kunt tijdens kantooruren ook bellen met het Contactcentrum van FNV Senioren: 088-3680368. Laat aan de telefoon weten dat je iemand van FNV Senioren wilt spreken.

Pensioenverlaging in 2021 nog steeds reëel’
13 november 2020 - Minister Koolmees van Sociale Zaken schaarde zich onlangs achter de wens van werkgevers en werknemers om kortingen van pensioenfondsen en een verhoging van de pensioenpremies tot 2026 zoveel mogelijk te voorkomen. Hij wil dat hierdoor een uitlegbare en verantwoorde overstap kan worden gemaakt naar het nieuwe pensioenstelsel. Ondanks de door Koolmees aangekondigde versoepeling dat de pensioenfondsen in 2021 pas bij een dekkingsgraad van 90% in plaats van 104,3% pensioenkortingen hoeven door te voeren, denkt ABP dat de kans op verlagingen komend jaar nog steeds reëel is.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kast heeft en het geld dat dit fonds nodig heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen. Volgens de regels van het bestaande pensioenstelsel moet de dekkingsgraad een specifieke hoogte hebben, dus ook die van ABP. Normaal gesproken zou de dekkingsgraad van ABP eind dit jaar 104,2% moeten zijn. Minister Koolmees verlaagde deze grens op aandrang van sociale partners dus naar 90%. Als de ABP-dekkingsgraad op 31 december 2020 onder deze grens uitkomt, dan moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen. Eind september was de dekkingsgraad bij ABP echter 88,2% en dat betekent dat het pensioenfonds zich nog steeds in de gevarenzone bevindt. ABP beschouwt pensioenverlagingen in 2021 daarom nog steeds als een reële mogelijkheid.

Voldoende soelaas?
Pas volgend jaar wordt duidelijk of er daadwerkelijk moet worden verlaagd. De komende maanden moet blijken hoe de coronacrisis zich mondiaal ontwikkelt en welke invloed deze heeft op de samenleving en de economie. Ook de ontwikkeling van de rente is van belang. Gaat de rente stijgen of dalen? Dat is moeilijk te voorspellen. Of de door Koolmees aangekondigde verlaging van de verplichte dekkingsgraad voldoende soelaas biedt voor ABP, zal dus pas definitief duidelijk worden na de publicatie van haar dekkingsgraad in december. Het ABP-bestuur neemt in januari 2021 een voorlopig besluit over het verlagen van de pensioenen. Dat gebeurt aan de hand van de dekkingsgraad van 31 december 2020. Als er toch moet worden gekort, dan is deze korting door de versoepeling van Koolmees in elk geval veel kleiner. Hierdoor geldt nu immers de grens van 90% dekkingsgraad. Zeker is nu al dat op het vóór 1 juni 2001 opgebouwde militaire pensioen geen korting wordt toegepast.

Goede rendementen
Menigeen vraagt zich trouwens af waarom de dekkingsgraad van ABP nog steeds zo laag is, ondanks het feit dat het pensioenfonds recent goede rendementen behaalde. Zo realiseerde ABP in het derde kwartaal van 2020 een positief rendement van 12,1 miljard euro. In het voorgaande kwartaal was dit nog 31 miljard euro. Beide kwartaalrendementen compenseren echter niet het verlies van het eerste kwartaal. Gerekend over de drie kwartalen is het rendement -2,3 miljard euro. Ondertussen slonk de rekenrente nog meer in het derde kwartaal.
Normaal gesproken betekent dit dat ABP een groter bedrag in kas moet houden om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dat was dit kwartaal niet het geval. Het bedrag dat ABP nu en straks moet uitkeren, slonk een beetje. ABP verwerkte namelijk eenmalig het feit dat de mensen die bij het pensioenfonds pensioen opbouwen of van het fonds ontvangen minder oud worden dan verwacht. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad. Die was eind september 88,2%. Voor elke euro aan pensioen die moet worden uitgekeerd, heeft ABP nu dus nog zo’n 88 cent in kas.

Rechtszaak rond opslagpremie militaire pensioenen gestart
13 november 2020 - Na een uitgebreid voortraject heeft de rechter zich onlangs voor het eerst gebogen over de zaak rond de opslagpremie voor militaire pensioenen. Het betrof een zogenoemde ‘comparitie van partijen’, waarin de rechter de partijen mondeling heeft gehoord en verzocht om aanvullende informatie. Het ingewikkelde proces zal zeker tot in de loop van volgend jaar duren.
In 2018 publiceerde de AFMP al over dit onderwerp, toen wij signalen krijgen via onder meer Facebook en andere social media-kanalen dat militairen mogelijk teveel pensioenpremie zouden hebben betaald. Het gaat om een sinds 2004 verschuldigde opslagpremie. Burgers gingen destijds over naar een middelloonstelsel en militairen bleven in het eindloonstelsel. Lees hier een artikel hierover uit juli 2018. Een maand later berichtten wij in dit artikel dat een in pensioenrecht gespecialiseerde advocaat was ingeschakeld om te beoordelen of het terecht is dat militairen jarenlang een opslag- of koppelpremie voor hun ouderdomspensioen hebben moeten betalen. Lees verder!

Ab Lammers 70 jaar AFMP-lid

13 november 2020 - Samen met Fred Volman, groepshoofd ZO-Veluwe, ging Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, op 13 oktober op bezoek bij Ab Lammers. Aanleiding voor hun bezoek was het feit dat Ab 70 jaar lid was van de AFMP en die zijn 93e verjaardag vierde. Daarom had Paul gezorgd voor een bos bloemen en een gebakje bij de koffie.
De 88-jarige echtgenote en de zoon van Ab waren aanwezig tijdens het bezoek van Paul en Fred. Zijn zoon was, net als hijzelf en Paul, jarenlang actief bij de Luchtmacht. Vanwege het besmettingsgevaar van het coronavirus kreeg Ab de jubileumspeld niet opgespeld. Hij kreeg deze wel overhandigd, samen met de ingelijste oorkonde. Zijn echtgenote ontving een mooi boeket bloemen.
Fred en Paul praatten uitgebreid met Ab over zijn loopbaan bij de Luchtmacht.

Luchtmacht
Op jonge leeftijd solliciteerde hij bij de Luchtmacht. Deze sollicitatie verliep echter niet vlekkeloos. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest Ab namelijk in Duitsland werken en dat moest eerst allemaal worden uitgezocht. Na een positief advies startte hij met een opleiding tot elektrotechnicus in Ypenburg. Daarna volgde hij een opleiding in Engeland. Hij werkte op veel plaatsen, zoals Vliegbasis Twente, Vliegbasis Soesterberg, Blomberg, El Paso en het 322 Sqn in Indonesië.

Supervisor
Ab zijn laatste functie was die van supervisor op de Hawk. Dat Ab een zeer gerespecteerd militair was, blijkt uit het feit dat hij aan het einde van zijn carrière is geridderd voor al zijn werkverdiensten. Ondanks zijn hoge leeftijd, skypt hij nog regelmatig met zijn kleinzoon in Canada.

Webinar Pensioenvoorlichting op 9 december
13 november 2020 - Vanwege de besmettingsrisico’s van het coronavirus hebben we tot onze spijt wederom onze fysieke pensioenvoorlichtingsbijeenkomst moeten annuleren. Op ons kantoor in Utrecht beschikken we namelijk niet over een ruimte, waar alle deelnemers veilig kunnen zitten en de RIVM-richtlijnen kunnen worden gehandhaafd. Daarom verzorgen we op woensdag 9 december onze komende pensioenvoorlichting in de vorm van een webinar. Veel deelnemers reageerden enthousiast op ons eerdere webinar pensioenvoorlichting in september. Dit is een goed en tijdelijk alternatief voor de fysieke pensioenvoorlichtingsbijenkomsten, die we normaal gesproken organiseren. Zodra de coronacrisis voorbij is, zullen we deze echter weer in Utrecht organiseren.

Het webinar Pensioenvoorlichting richt zich op militairen, die 8 maanden voor hun pensioenleeftijd zitten. Afgelopen week hebben zij een brief c.q. mail ontvangen over dit webinar, dat uit deze twee delen bestaat:

a. Ouderdomspensioen, AOW-hiaat en Overlijden (start om 10.00 uur)
b. Zorg en belastingen (start om 13.00 uur)

Militairen die een uitnodiging hebben ontvangen, bereiken na 1-1-2021, maar vóór 31-8-2021 de leeftijd van 65 jaar.

Heb je nog geen uitnodiging ontvangen voor het webinar Pensioenvoorlichting, maar behoor je wel tot de doelgroep hiervan? Neem dan contact op met de ledenadministratie van de AFMP via e-mail of telefoon: 085-8900410. 

‘Pensioenverlaging in 2021 nog steeds reëel’
23 oktober 2020 - Minister Koolmees van Sociale Zaken schaarde zich onlangs achter de wens van werkgevers en werknemers om kortingen van pensioenfondsen en een verhoging van de pensioenpremies tot 2026 zoveel mogelijk te voorkomen. Hij wil dat hierdoor een uitlegbare en verantwoorde overstap kan worden gemaakt naar het nieuwe pensioenstelsel. Ondanks de door Koolmees aangekondigde versoepeling dat de pensioenfondsen in 2021 pas bij een dekkingsgraad van 90% in plaats van 104,3% pensioenkortingen hoeven door te voeren, denkt ABP dat de kans op verlagingen komend jaar nog steeds reëel is.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kast heeft en het geld dat dit fonds nodig heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen. Volgens de regels van het bestaande pensioenstelsel moet de dekkingsgraad een specifieke hoogte hebben, dus ook die van ABP. Normaal gesproken zou de dekkingsgraad van ABP eind dit jaar 104,2% moeten zijn. Minister Koolmees verlaagde deze grens op aandrang van sociale partners dus naar 90%. Als de ABP-dekkingsgraad op 31 december 2020 onder deze grens uitkomt, dan moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen. Eind september was de dekkingsgraad bij ABP echter 88,2% en dat betekent dat het pensioenfonds zich nog steeds in de gevarenzone bevindt. ABP beschouwt pensioenverlagingen in 2021 daarom nog steeds al een reële mogelijkheid.

Voldoende soelaas?
Pas volgend jaar wordt duidelijk of er daadwerkelijk moet worden verlaagd. De komende maanden moet blijken hoe de coronacrisis zich mondiaal ontwikkelt en welke invloed deze heeft op de samenleving en de economie. Ook de ontwikkeling van de rente is van belang. Gaat de rente stijgen of dalen? Dat is moeilijk te voorspellen. Of de door Koolmees aangekondigde verlaging van de verplichte dekkingsgraad voldoende soelaas biedt voor ABP, zal dus pas definitief duidelijk worden na de publicatie van haar dekkingsgraad in december. Het ABP-bestuur neemt in januari 2021 een voorlopig besluit over het verlagen van de pensioenen. Dat gebeurt aan de hand van de dekkingsgraad van 31 december 2020. Als er toch moet worden gekort, dan is deze korting door de versoepeling van Koolmees in elk geval veel kleiner. Hierdoor geldt nu immers de grens van 90% dekkingsgraad. Zeker is dat op het vóór 1 juni 2001 opgebouwde militaire pensioen geen korting wordt toegepast.

Goede rendementen
Menigeen vraagt zich trouwens af waarom de dekkingsgraad van ABP nog steeds zo laag is, ondanks het feit dat het pensioenfonds recent goede rendementen behaalde. Zo realiseerde ABP in het derde kwartaal van 2020 een positief rendement van 12,1 miljard euro. In het voorgaande kwartaal was dit nog 31 miljard euro. Beide kwartaalrendementen compenseren echter niet het verlies van het eerste kwartaal. Gerekend over de drie kwartalen is het rendement -2,3 miljard euro. Ondertussen slonk de rekenrente nog meer in het derde kwartaal.
Normaal gesproken betekent dit dat ABP een groter bedrag in kas moet houden om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dat was dit kwartaal niet het geval. Het bedrag dat ABP nu en straks moet uitkeren, slonk een beetje. ABP verwerkte namelijk eenmalig het feit dat de mensen die bij het pensioenfonds pensioen opbouwen of van het fonds ontvangen minder oud worden dan verwacht. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad. Die was eind september 88,2%. Voor elke euro aan pensioen die moet worden uitgekeerd, heeft ABP nu dus nog zo’n 88 cent in kas.

Fraude met WhatsApp groeit explosief
23 oktober 2020 - Het aantal fraudegevallen met WhatsApp groeit explosief. Dit blijkt uit cijfers van de Fraudehelpdesk, die op 1 oktober 2020 al 9605 meldingen hierover heeft ontvangen. Dit hoge aantal komt neer op bijna een verviervoudiging ten opzichte van heel 2019. In totaal werden 1154 van deze mensen daadwerkelijk slachtoffer van deze gehaaide fraudevorm.

Vriend-in-nood-fraude
WhatsApp-fraude begint vaak met een bericht dat een familielid of een goede vriend van het slachtoffer een nieuw nummer heeft. Een fraudeur stuurt bijvoorbeeld dit bericht. ‘Hoi pa, dit is mijn nieuwe nummer. Graag het oude weggooien.’ Daarna stuurt hij of zij meestal het verzoek om vanwege een acuut probleem geld over te maken, bijvoorbeeld via een Tikkie. Het zogenaamde familielid zegt bijvoorbeeld in een winkel te staan en zijn bank pas te hebben verloren. Een ander excuus is dat hij zijn huur moet betalen en niet kan inloggen bij het internetbankeren. Daarom spreekt de politie hierbij ook wel van ‘vriend-in-nood-fraude’. Hoewel het overgrote deel van de slachtoffers de truc doorziet, zwicht zo’n 12% voor het verzoek en maakt het geld over. Vooral 55-plussers gaan vaak toch overstag.

Geraffineerd
Volgens Marloes Kolthof van de Fraudehelpdesk gaan oplichters geraffineerd te werk. “Zij doen er alles aan om het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen. Sommigen bellen eerst de persoon op wiens identiteit ze willen imiteren. Ze zeggen vervolgens niets, maar nemen wel de stem van diegene op. Mocht een slachtoffer wantrouwend zijn en het zogenaamde nieuwe nummer bellen, hoort de persoon zijn eigen zoon of dochter zeggen: ‘Hallo met wie spreek ik?’ Dat werkt natuurlijk enorm overtuigend.”

Hele WhatsApp-account
In 242 van de 9605 gevallen wisten de oplichters zelfs het hele WhatsAppaccount van hun slachtoffer te hacken. Zij doen net alsof ze dit account overzetten naar een andere telefoon. WhatsApp verstuurt vervolgens een verificatiecode naar het oude nummer, maar ook die code ontfutselen de oplichters weer. Ze hebben dan iemands volledige contactenlijst in handen.

Beveiligingstips
Een goede manier om je zelf te beschermen tegen WhatsApp-fraude is om bij instellingen ‘Verificatie in twee stappen’ in te schakelen. Ook op Fraudehelpdesk.nl staan tips om je te wapenen tegen WhatsApp-fraudeurs en wat je moet doen als je account is gehackt.

Laat jouw zorgtoeslag niet liggen
23 oktober 2020 - Veel mensen hebben recht op zorgtoeslag zonder dat zij dit weten. Menigeen denkt dat het ingewikkeld is om zorgtoeslag aan te vragen. Gemiddeld laten mensen hierdoor meer dan 200 euro zorgtoeslag per persoon liggen. Onderzoek van vergelijkingssite Independer laat zien dat 450.000 mensen in een jaar tijd geen zorgtoeslag aanvroegen, terwijl zij hierop wel recht hadden. Het gemiddelde bedrag dat hierdoor blijft liggen, is naar schatting ruim 200 euro. Een alleenstaande loopt maximaal 1248 euro mis, een echtpaar maximaal 2388 euro per jaar. Rond de zorgtoeslag leven een paar misverstanden, die ervoor zorgen dat een groot aantal mensen deze niet aanvraagt.

Misverstand 1
Iemand kan onterecht denken dat hij of zij geen laag inkomen heeft. Zorgtoeslag is echter bedoeld voor alleenstaanden met een toetsingsinkomen tot 30.481 euro en voor partners met een inkomen tot 38.945 euro. Dat zijn niet de allerlaagste inkomens. Vermogens tellen ook mee, maar pas als je meer hebt dan 116.613 euro als alleenstaande of 147.459 euro als je samenwoont.

Misverstand 2
Iemand die vorig jaar geen zorgtoeslag heeft ontvangen, kan onterecht in de veronderstelling zijn dat hij of zij deze dit jaar ook niet krijgt. De situatie kan echter ieder jaar veranderen. Misschien ben je minder gaan werken of met pensioen gegaan Daardoor kan het gebeuren dat je vorig jaar nog boven de grens uitkwam, maar er nu onder zakt.

Misverstand 3
Verschillende mensen denken dat de zorgtoeslag niet voor hen is bedoeld, omdat hun zorgkosten niet zo hoog zijn. De zorgtoeslag is echter niet bedoeld voor hoge doktersrekeningen, maar voor de premie van de zorgverzekering.

Misverstand 4
Een aantal mensen is bang dat zij het geld volgend jaar weer moeten terugbetalen. Dat kan inderdaad gebeuren als jouw inkomen achteraf hoger blijkt te zijn dan je bij de aanvraag opgeeft. Je kunt dit voorkomen door de zorgtoeslag pas aan te vragen als je inkomen voor 2020 vaststaat. Je kunt de zorgtoeslag voor 2020 aanvragen tot 1 september 2021. Je krijgt de zorgtoeslag dan met terugwerkende kracht. Je kunt het geld van de zorgtoeslag ook op een spaarrekening zetten totdat je zeker weet dat je inkomen niet meer verandert. Volg onderstaande stappen om te ontdekken of je zorgtoeslag kunt krijgen:

Stap 1: Heb ik een toeslagpartner?
Als je getrouwd bent, is je echtgenoot je toeslagpartner. Je vraagt dan samen toeslag aan. Ook als je met iemand samenwoont, kan die persoon je toeslagpartner zijn. Het is handig om van beide personen; de laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting bij de hand te houden. Als je geen aangifte doet, is een jaaropgaaf of loonstrook ook goed.

Stap 2: Heb ik recht op zorgtoeslag?
Als je alle gegevens bij de hand hebt, dan kun je een proefberekening maken. Hier vul je de gevraagde gegevens in. Deze kun je overnemen uit jouw aangifte, jaaropgaaf of loonstrook.

Stap 3: Bereken!

Klik op de knop ‘Bereken’. Nu zie je direct of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Als dat zo is, zie je ook direct het bedrag.

Stap 4: Aanvragen
Als je in aanmerking komt voor zorgtoeslag, kun je deze ook meteen aanvragen. Klik hiervoor op de link ‘Mijn toeslagen’. Vervolgens kun je inloggen met jouw DigiD en de gegevens invullen.

Stap 5: Ontvangen
Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je de volgende maand al je eerste zorgtoeslag verwachten. Hierna blijft de zorgtoeslag elke maand doorlopen, ook als het nieuwe jaar ingaat. Als je inkomen of je woonsituatie verandert, is het verstandig om deze wijziging door te geven. Misschien krijg je hierdoor minder of meer toeslag.

Zorgtoeslag en AOW
Als je alleen AOW ontvangt met eventueel een klein pensioen, heb je vrijwel zeker recht op zorgtoeslag. Maar wil je dit zeker weten? Check dan even de website van de Belastingdienst. Dit duurt maar een paar minuten.

Wat jij moet weten over de grieppik

23 oktober 2020 - Sinds begin oktober krijgen zo’n 6 miljoen Nederlanders een uitnodiging voor een griepprik, die het risico op influenza verkleint. Wij vroegen aan Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie, waarom het juist in coronatijd belangrijk is om de grieppik te halen.

Is de samenstelling van de griepprik in coronatijd anders dan anders?
Nee. Over de griepprik brengt het netwerk van de Wereldgezondheidsorganisatie in februari of maart een advies uit. De samenstelling van het vaccin ligt dus al vast.

Zouden meer mensen dit najaar een griepprik moeten halen?
Ja. De dekking kan nog altijd beter. Slechts de helft van de mensen die tot de risicogroepen behoren, haalt jaarlijks een griepprik bij de huisarts. Ook onder medisch personeel is de dekking niet optimaal, terwijl we verwachten dat de ziekenhuizen deze winter overbelast zullen zijn Met de griepprik is de kans kleiner dat je griep krijgt, en dus ook dat je je bij luchtwegklachten onnodig moet laten testen bij de toch al overbelaste teststraten en onnodig in quarantaine moet. Er zijn dus extra redenen om de griepprik te halen.
Daar komt bij dat de vooruitzichten voor patiënten die tegelijkertijd corona en griep krijgen, niet rooskleurig zijn. Uit een onderzoek in Engeland bleek dat aan het begin van de pandemie 43 procent van de 58 mensen die beide hadden, is overleden. Wellicht is het griepseizoen dankzij de coronamaatregelen minder ernstig, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Dus raden we met klem de griepprik aan.

Kan het je afweer tegen corona verzwakken of juist versterken?
De griepprik heeft geen enkel effect op afweerreacties tegen andere ziekten, ook niet tegen corona. In positieve noch in negatieve zin.

Moet je direct aan corona denken als je je grieperig voelt, terwijl je een griepprik hebt gehaald?
Bij alle klachten die wijzen op een luchtweginfectie, moet je denken aan COVID-19 en je laten testen. Als je de griepprik hebt gehad, hoef je bij luchtwegklachten niet aan de griep te denken. Dus dat is weer één ziekteverwekker minder om je zorgen over te maken. Bij luchtwegklachten geldt voor iedereen: laat je testen en blijf thuis tot je een negatieve uitslag hebt.

Vragen & antwoorden
Op RIVM.nl kun je veel vragen en antwoorden vinden over de griepprik.

Voorkom beslagen brillenglazen met mondkapje op
23 oktober 2020 - Nederlanders hebben onlangs het dringende advies gekregen om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. In de praktijk ervaren veel brildragers dat het lastig is om een bril te combineren met een mondmasker. Vaak beslaan bijvoorbeeld hun brillenglazen. Deze beslaan omdat de warme adem door het mondkapje niet recht naar voren gaat, maar naar boven. De warme watermoleculen uit de adem condenseren op de koele glazen, in een soort clusters. Door het gebruik van een simpele mix van water en zeep ontstaat er een dun laagje dat de oppervlaktespanning vermindert en ervoor zorgt dat de watermoleculen gelijkmatiger over het oppervlak worden verdeeld. Volg dit stappenplan om beslagen brillenglazen bij het dragen van een mondkapje te voorkomen. Als je langdurig een mondkapje moet dragen, kan het daarnaast nog helpen als je de bovenkant van het mondkapje op je gezicht afplakt.

Stap 1
Was je handen grondig met water en zeep.

Stap 2
Maak jouw brilglazen nat en smeer deze goed in met handzeep.

Stap 3
Spoel jouw brilglazen af onder lauwwarm water en zorg ervoor dat er geen zeepresten achterblijven.

Stap 4
Droog je bril voorzichtig af met een schone, zachte handdoek of een brillendoekje. Het resultaat zou een smetteloos schone, onbeslagen bril moeten zijn. 

Samenvallende diensttijd met pensioen van jouw partner
2 oktober 2020 - Heb je in de periode vóór 1 januari 1995 pensioen opgebouwd bij ABP én heeft jouw partner gelijktijdig bij ABP of ergens anders pensioen opgebouwd? Dan heb je mogelijk recht op de aanvulling ‘samenvallende diensttijd’. De informatie over de aanvullingen vind je via deze link. Hieronder tref je de antwoorden aan op de meest gestelde vragen hierover. Neem de volgende vragen en antwoorden door om te ontdekken of je recht hebt op deze aanvulling.

Hebben jij en jouw partner tegelijkertijd vóór 1995 pensioen opgebouwd?
• Nee: Je hebt geen recht op deze aanvulling.
• Ja: Ga door naar vraag 2.

Hebben jij en jouw partner beiden de AOW-leeftijd bereikt?
• Nee: Je hebt pas recht op deze aanvulling als jullie de AOW-leeftijd hebben bereikt.
• Ja: Ga door naar vraag 3.

Heeft jouw partner vóór 1-1-1995 (ook) pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds dan ABP?
• Nee: ABP beoordeelt de aanvulling zelf. Je hoeft hiervoor niets te doen.
• Ja: je hebt mogelijk recht op deze aanvulling.

Download het formulier samenvallende diensttijd en stuur dit naar de pensioenuitvoerder(s), bij wie jouw partner pensioen heeft opgebouwd vóór 1-1-1995.

Meer info
Meer informatie vind je via deze link.

Hoeveel AOW-tijd heb ik opgebouwd?
2 oktober 2020 - In de AOW-wet staat dat je recht hebt op AOW op het moment dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt. De opbouw van je AOW-tijd begint 50 jaar voor je AOW-leeftijd. Dus stel jouw AOW-leeftijd is 67 jaar, dan begin je vanaf je 17e jaar AOW-tijd op te bouwen. Voor elk jaar bouw je 2% AOW op. Je kunt maximaal 50 jaar opbouwen. Dat betekent ook een maximum van 100% AOW. Het opbouwen van AOW-tijd doe je automatisch wanneer je woont of werkt in Nederland.
Let op! Als de AOW leeftijd verder wordt verhoogd, dan betekent dit dat je AOW-opbouw mee opschuift. Je begint dan later met de opbouw, terwijl dat eerst vanaf je 17e jaar was. Zo is inmiddels de regelgeving. De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden. Deze komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.

Ik ben in het verleden geplaatst en woonachtig geweest in het buitenland. Heb ik dan AOW-tijd opgebouwd?
Het antwoord op deze vraag is, mits je voor de defensieorganisatie hebt gewerkt, ja. Je werkt(e) immers voor een Nederlandse werkgever (Defensie) en hierdoor bouw je gewoon AOW-tijd op.

Hoe kan ik nagaan hoeveel AOW-tijd ik heb opgebouwd?

Je kunt heel gemakkelijk zelf controleren of je opgebouwde AOW-tijd klopt. Surf naar Mijnsvb.nl en log in met je DigiD. Onder het kopje ‘Raadplegen’ moet je ‘AOW-opbouw’ aanklikken. Vervolgens zie je jouw opbouw van het AOW-pensioen.

Wat lees je er allemaal?
Je leest hier wanneer je jouw AOW krijgt. Je vindt de verwachte AOW-leeftijd of je eventueel definitief vastgestelde AOW-leeftijd. Je krijgt namelijk 5 jaar voor je AOW-leeftijd duidelijkheid over wat deze leeftijd gaat worden.

Hoeveel AOW krijg ik?
Dat hangt af van het aantal opgebouwde AOW-jaren.

Hoeveel AOW heb ik opgebouwd?
Vervolgens lees je hoeveel procent je tot op heden aan AOW hebt opgebouwd. Daaronder lees je hoeveel je gaat opbouwen als jouw situatie niet gaat veranderen. Staat daar 100%? Dan heb je een volledige opbouw. Staat daar bijvoorbeeld 92%? Dan zou dat betekenen dat je 8% AOW mist, oftewel 4 jaar. Het kan zijn dat een buitenlandplaatsing bij de SVB niet correct geregistreerd is.

Hoe laat je een buitenlandplaatsing corrigeren bij Mijnsvb.nl?
Klopt je opgebouwde AOW-tijd niet, omdat de SVB een buitenlandplaatsing ‘als in het buitenland woonachtig/werkzaam’ heeft geregistreerd? Vraag dan om een AOW-diensttijdverklaring ten bate van de SVB op bij het DCHR in Enschede. Na ontvangst van de verklaring moet je het bijgevoegde formulier aanvullen. Maak een kopie van de verklaring en het formulier. Vervolgens stuur je het formulier naar de SVB. Ben je al met ontslag? Vraag dan de verklaring aan door een e-mail te sturen naar dit e-mailadres of te bellen naar: 0800-2255733. Kies aan de telefoon voor optie 3.

Vragen
Heb je nog andere vragen over de AOW-tijd die je hebt opgebouwd? Stuur dan een e-mail naar de AFMP. Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, zal dan contact met jou opnemen.

‘Pensioenregels komende jaren versoepeld’
2 oktober 2020 - Het kabinet is bereid de pensioenregels jarenlang te versoepelen, tot aan de invoering van het nieuwe pensioensysteem in 2026. Een groot deel van de dreigende pensioenverlagingen is hiermee van de baan. De bereidwilligheid van het kabinet komt na een dringende oproep van FNV, CNV, VNO-NCW en MKB-Nederland vorige week om snel gezamenlijk een overgangsregime te ontwikkelen en daarmee pensioenkortingen en verhoging van pensioenpremies te voorkomen. Zij vinden dat problemen niet vooruit mogen worden geschoven, maar dat er ook geen onnodige moeilijkheden in de overgangsfase naar het nieuwe pensioenstelsel moeten worden gecreëerd.
Met de nieuwe regelgeving op komst dreigen door de huidige crisis met de huidige pensioenregels in de overgangsfase onnodige kortingen en premieverhogingen. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn van mening dat we juist nu rust en perspectief moeten bieden voor de jaren tot de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, daar hebben deelnemers en gepensioneerden baat bij. ‘Daar kan een nieuw overgangsregime in voorzien,’ zo benadrukten zij in hun gezamenlijke oproep aan het kabinet.
Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft zich nu achter deze oproep geschaard. ‘De transitieperiode is gebaat bij rust en stabiliteit,’ schreef hij deze week aan de Tweede Kamer. Het is de derde keer dat Koolmees een versoepeling van de kortingsregels bekendmaakt. Pensioenfondsen die vorig jaar zouden moeten korten, mochten die verlaging een jaar doorschuiven. In juni zei Koolmees dat hij deze regeling een jaar verlengt. Dat betekent dat fondsen volgend jaar alléén moeten korten als ze er op Oudjaarsdag erg slecht voor staan. Dat is het geval als ze dan 10 procent te weinig geld in kas hebben om hun toekomstige uitkeringen te kunnen betalen. 

Webinar Pensioenvoorlichting in de startblokken
18 september 2020 - Vanwege het coronavirus heeft de AFMP tot haar spijt defysieke pensioenvoorlichtingsbijeenkomst moeten annuleren. In Utrecht beschikken we namelijk niet over een ruimte waar voldoende deelnemers kunnen zitten en waar we de RIVM-richtlijnen rond dit virus goed kunnen handhaven. Daarom verzorgen we op 23 september 2020 een pensioenvoorlichting in de vorm van een live-webinar. De specifieke doelgroep van dit webinar heeft inmiddels een uitnodiging en een bevestigingsmail ontvangen. Het webinar bestaat uit twee delen:

Deel a: Ouderdoms- en nabestaandenpensioen (Start om 10.00 uur)
Deel b: Zorg en belastingen (Start om 13.00 uur)

Diegenen die na 1 juli 2020, maar vóór 1 april 2021 de leeftijd van 65 jaar hebben of gaan bereiken, hebben of gaan de uitnodiging voor het webinar ontvangen. Behoor je tot de doelgroep, maar heb je nog niets vernomen? Neem dan contact op met de ledenadministratie van de AFMP via e-mail of telefoon (085-8900410).

Heb je coronagerelateerde klachten? Laat je testen!
17 september 2020 - Heb je coronagerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van smaak of reuk? Laat je dan zo snel mogelijk testen op het coronavirus. Je kunt je niet laten testen zonder klachten die passen bij dit virus. Zo blijven de virustesten zoveel mogelijk beschikbaar voor iedereen die dit echt nodig heeft. Je kunt zowel telefonisch (0800-1202) als online een afspraak maken voor een test. Het speciale telefoonnummer is bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. Houd hiervoor je Burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf thuis als je coronagerelateerde klachten hebt en ga alleen naar buiten om de coronatest te ondergaan. Klik op deze link.

Eén loket voor alle veteranen
18 september 2020 - Met het Nederlandse Veteraneninstituut kent ons land vanaf 1 januari 2021 één organisatie, waar veteranen terecht kunnen met al hun vragen als het gaat om hun erkenning, waardering en zorg én om onderzoek op veteranengebied. Deze in Doorn gevestigde organisatie zal zich ook inspannen voor dienstslachtoffers en voor oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog. Bovendien zal zij dienstverlenend zijn naar andere geüniformeerde beroepen, zoals de politie.

Samensmelting
Het Nederlands Veteraneninstituut is een samensmelting van Stichting Het Veteraneninstituut, Stichting Nederlandse Veteranendag, Stichting de Basis, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), de zorgcoördinatie van ABP/APG, en de coördinatie van het nuldelijns ondersteuningssysteem van het Veteranen Platform. In totaal tellen deze organisaties ruim 200 medewerkers.

Evaluatie
De samenvoeging vloeit voort uit aanbevelingen na een evaluatie van het veteranenbeleid, die Defensie al in 2016 heeft uitgevoerd. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat de beleidsuitvoering op seniorengebied eenvoudiger en slagvaardiger zou moeten zijn. Het samenvoegingsproces staat onder leiding van Richard Boskeljon, kolonel van de Koninklijke Luchtmacht en zelf veteraan.

Veteranendag
Tijdens dit proces gaat het werk voor de veteranen en de andere doelgroepen onverminderd door. Het Nederlands Veteraneninstituut gaat onder meer de uitvoering van de Nederlandse Veteranendag op zich nemen. Het Nationaal Comité Veteranen blijft verantwoordelijk voor de organisatie en de opzet van deze dag.

Vragen
Heb je vragen over het Nederlands Veteraneninstituut? Dan kun je een e-mail sturen naar dit e-mailadres.

Alles over de pas postactieven!
18 september 2020 - Als sectorhoofd Postactieven van de AFMP beantwoordt Paul Engelbertink in deze nieuwsbrief enkele vragen over de pas postactieven, waarop je mogelijk recht hebt.

Wanneer mag je je ‘postactief’ noemen?
Je bent volgens Defensie postactief op het moment dat je Defensie verlaat. Dan kan als militair of als burgermedewerker zijn.

Hanteert Defensie hierbij specifieke voorwaarden?
Jazeker, het moet gaan om oud-medewerkers, die minstens 6 jaar in vaste dienst waren bij Defensie. Verder heeft het begrip ‘postactief’ betrekking op militairen van wie de actieve dienst is beëindigd wegens functioneel leeftijdsontslag en die nooit onder oorlogsomstandigheden of onder vergelijkbare omstandigheden hebben gediend. Postactief zijn ook burgers van wie de actieve dienst is beëindigd wegens pensioen of vervroegde uittreding. Bij de AFMP beschouwen we overigens ieder lid dat niet meer bij Defensie werkt als postactief. Vandaar ook onze benaming Nieuwsbrief Postactieven.

Wat is het verschil tussen postactieven en veteranen?

Postactieven zijn geen veteranen. Veteranen zijn Nederlandse militairen die Nederland dienden in oorlogsomstandigheden of onder vergelijkbare omstandigheden, zoals vredesmissies.

Mag ik als bezitter van een veteranenpas ook een pas postactieven aanvragen?
Nee, dit mag niet. De pas postactieven is, zoals de naam al doet vermoeden, specifiek bedoeld voor postactieven van Defensie. Deze pas biedt hen de nodige herkenbaarheid en erkenning. Wie in het bezit is van een veteranenpas of een dienstslachtofferpas komt niet in aanmerking voor een pas postactieven. Dienstslachtoffer kunnen een keuze maken uit de dienstslachtoffer- of postactievenpas.

Vormt de postactievenpas een toegangspas?
Nee, dit is geen toegangspas voor een Defensieterrein. Daarvoor heb je een geldig legitimatiebewijs nodig. In combinatie met de pas postactieven ontvang je als oudgediende een bezoekerskaart. Met deze kaart krijg je toegang tot algemene ruimtes op Defensielocaties, bedrijfskantines en sportaccommodaties.

Hoe kan ik een pas postactieven aanvragen?
Dit kun je doen door het aanvraagformulier postactieven in te vullen, dat je via deze link kunt downloaden.

Geef je mening over EUROMIL!
18 september 2020 - De Europese Organisatie van Militaire Verenigingen (EUROMIL), waarbij de AFMP als militaire vakbond is aangesloten, bestaat precies 48 jaar. Al bijna vijf decennia bevordert deze vereniging de sociale en professionele belangen van het personeel van alle militaire rangen in Europa. EUROMIL grijpt deze mijlpaal aan om in heel Europa een enquête via social media en andere online kanalen te lanceren onder de aangesloten leden en andere geïnteresseerden. Zij wil graag weten hoe groot de naamsbekendheid van EUROMIL is en wat volgens enquêtedeelnemers de toekomstige prioriteiten van de organisatie zouden moeten zijn.

Twee minuten
De enquête, waaraan je kunt deelnemen via deze link, loopt nog tot het eind van deze maand. Het invullen hiervan neemt slecht twee minuten in beslag. De enquête is Engelstalig, maar goed te begrijpen. De meeste vragen zijn multiple choice, wat het invullen vergemakkelijkt. Later dit jaar zullen de Europese enquêteresultaten naar buiten worden gebracht.

Meer weten?
Wil je meer weten over EUROMIL? Klik dan hier!

Pensioenvideo’s van ABP
4 september 2020 - Op de website van ABP kwamen we wat nieuwe informatieve pensioenfilmpjes voor werkgevers tegen. Ook zij hebben namelijk nogal wat verantwoordelijkheid als het gaat om jouw pensioen. We vinden de filmpjes dusdanig interessant, dat we ze jou niet willen onthouden. In de video’s biedt ABP werkgevers in nog geen vijf minuten een update over alles wat zij zouden moeten weten over de belangrijkste pensioenthema’s. Ben je nieuwsgierig naar de informatievideo’s van ABP? Check hier dan een voorproefje. Hopelijk volgen binnenkort ook pensioenvideo’s voor jou als (postactieve) werknemer. Dat verzoek hebben wij in ieder geval bij ABP neergelegd.

Wat jij moet weten over het pensioenstelsel
4 september 2020 -De komende jaren gaat ons pensioenstelsel veranderen. Onlangs sloot het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties namelijk een nieuw pensioenakkoord over pensioen en AOW. Na een jaar van intensieve onderhandeling over dit akkoord hebben vakbonden, werkgevers en het kabinet de laatste puntjes op de i gezet. Er zijn diverse belangrijke pensioenafspraken gemaakt, waarvan we je er in deze nieuwsbrief postactieven enkele uit de doeken doen.

Gekoppeld
De AOW-leeftijd blijft ook in het nieuwe pensioenakkoord gekoppeld aan de levensverwachting, maar wel in mindere mate. Deze AOW-leeftijd zal niet één jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar slechts acht maanden. Dat betekent dat de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 66 jaar en vier maanden blijft. In 2020 stijgt deze met drie maanden en komt vervolgens in 2024 uit op 67 jaar. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd daarna per jaar dat we langer leven met acht maanden.Terwijl de rest van de plannen in het pensioenakkoord nog worden opgenomen in de Pensioenwet, is de wet voor het minder snel laten stijgen van de AOW-leeftijd al aangenomen. Deze wet geldt al sinds 1 januari 2020. De verwachting van de rijksoverheid is dat de rest van de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 ingaan.

Allerlei regeltjes
De afgelopen tijd was er veel te doen rond het nabestaandenpensioen, ofwel het partnerpensioen. Dit pensioen is er om bij overlijden de achterblijvende partner en/of de kind(eren) financiële hulp te bieden. Door allerlei regeltjes is de systematiek achter het nabestaandenpensioen best ingewikkeld. Mensen weten vaak niet wat het betekent voor het nabestaandenpensioen als zij van baan wisselen of gaan scheiden. Ook denken achterblijvende partners soms recht te hebben op het nabestaandenpensioen, maar dat is niet altijd het geval. Dankzij het nieuwe pensioenakkoord worden de regels voor het nabestaandenpensioen verder versimpeld. Ook de positie voor nabestaanden wordt financieel een stuk beter. Wel blijven de pensioenregelingen gelden voor gehuwden of geregistreerde partners. Voor ongehuwd samenwonenden geldt dit niet automatisch.

Risicoverzekering
Zo is er in de toekomst nog maar één type partnerpensioen bij overlijden van de partner voor de pensioendatum. Dit partnerpensioen wordt verzekerd met een risicoverzekering. Er mag maximaal een bedrag van 50 procent van het salaris worden verzekerd voor partnerpensioen. Daarnaast is het partnerpensioen straks niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Het maakt dus niet uit hoe lang iemand al pensioen opbouwt. Maximaal 50 procent van het salaris wordt altijd verzekerd. Bij het partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum stopt op het moment van overlijden van de partner het Ouderdomspensioen en gaat het Nabestaandenpensioen in. Verder verandert er in het Partnerpensioen na de pensioendatum niets. Je partner moet hiervoor wel zijn aangemeld bij het pensioenfonds. Check voor meer informatie deze link.

Webinar Pensioenvoorlichting in voorbereiding
4 september 2020 - Als sectorhoofd Postactieven van de AFMP is Paul Engelbertink op dit moment druk doende met de voorbereidingen op het allereerste webinar Pensioenvoorlichting dat we op 23 september 2020 organiseren. Het webinar is bedoeld voor defensiecollega’s die met UGM zijn en/of met pensioen gaan. Het bestaat zowel uit een informatief ochtend- als een middagprogramma. Tijdens het ochtendprogramma wordt ruime aandacht besteed aan het Ouderdomspensioen, het AOW-hiaat, het AOW-pensioen en overlijden. In de middag belichten we de ins & outs van Zorg en Belastingen. We leggen hierbij de nadruk op belastingen, zoals meerdere inkomens, ouderdomspensioen, AOW en de belastingtechnische gevolgen hiervan. Elke sessie neemt maximaal 75 minuten in beslag. De doelgroep heeft inmiddels een uitnodiging hiervoor ontvangen. Wil je deelnemen aan het webinar? Stuur dan een e-mail naar onze ledenadministratie.

Lammert Holdijk 70 jaar lid van AFMP
4 september 2020 - Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, bracht onlangs samen met Fred Volman, groepshoofd Zuidoost-Veluwe van onze bond, een bezoek aan Lammert Holdijk en zijn echtgenote in Brummen. Zij overhandigden Lammert een jubileumspeld, de bijbehorende oorkonde en een boeket bloemen, omdat hij op 1 augustus 2020 precies 70 jaar lid was van onze vereniging. Ondanks zijn hoge leeftijd van 91 jaar, woont Lammert nog steeds volledig zelfstandig thuis met zijn echtgenote van 88 jaar. Tijdens het bezoek van Paul en Fred kreeg hij niet alleen een speld overhandigd, maar ook iets lekkers voor bij de koffie. Vanwege het besmettingsgevaar van het coronavirus mocht de speld niet worden opgespeld door Fred.

1 augustus 1950
Bij zijn opkomst op Vliegbasis Twente werd Lammert op 1 augustus 1950 lid van de AFMP. Daar werkte hij ruim tien jaar als vliegtuigmonteur. Daarna was hij actief op diverse plaatsen, waaronder tien jaar op Vliegbasis Deelen. Lammert was onderofficier en ging op 55-jarige leeftijd als adjudant met functioneel leeftijdsontslag. Na zijn loopbaan bij Defensie heeft hij thuis veel geklust. Zo maakte hij samen met zijn buurman een aantal mooie eiken kasten, tafels en een open kast. Meubelstukken, die nu zijn woonkamer sieren.

Online pensioenvoorlichting op 23 september
21 augustus 2020 - Tot onze spijt hebben we de komende fysieke pensioenvoorlichting van de AFMP vanwege het coronavirus moeten annuleren. Op ons kantoor in Utrecht beschikken we niet over de ruimte en capaciteit om deelnemers goed te kunnen ontvangen en om daarbij de RIVM-richtlijnen te kunnen handhaven. Daarom gaan we onze live pensioenvoorlichting op 23 september online verzorgen. Dit doen we via het programma Microsoft Teams. Leden die nog geen gelegenheid hebben gehad om een pensioenvoorlichting bij te wonen, ontvingen afgelopen week een brief cq. e-mail of krijgen deze komende week nog. Je kunt je voor beide delen (a en b) van de pensioenvoorlichting inschrijven of specifiek voor één van de delen.

Twee delen
De pensioenvoorlichting bestaat uit de volgende twee delen:
a. Ouderdoms- en nabestaandenpensioen (10.00 uur)
b. Zorg en Belastingen (13.00 uur)

Mensen uit de doelgroep die al een uitnodiging hebben of deze nog gaan ontvangen, zijn degenen die na 1 juli 2020, maar vóór 1 april 2021 de leeftijd van 65 jaar hebben of gaan bereiken. Heb je op 28 augustus nog geen e-mail of brief ontvangen en je behoort tot deze doelgroep? Neem dan via e-mail of telefoon (085-8900410) contact op met onze ledenadministratie.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

21 augustus 2020 - In de maanden juli en augustus hebben veel postactieve leden een UPO ontvangen, het Uniform Pensioenoverzicht. Gepensioneerde leden krijgen trouwens ook zo’n overzicht. Controleer je UPO goed aan de hand van onderstaande aandachtspunten:

- Klopt jouw woonadres nog?
- Kloppen de gegevens van jouw partner nog?
- Hoe hoog is het opbouwpercentage? (van toepassing voor UGM’ers)
- Wat is mijn pensioengevend inkomen? (van toepassing voor UGM’ers)

Op jouw UPO voor gepensioneerden kun je zien hoe hoog jouw huidige ouderdomspensioen is. Ook vind je in dit overzicht het bedrag aan nabestaandenpensioen als je nu zou komen te overlijden.

Andere vragen?
Heb je andere vragen over het Uniform Pensioenoverzicht? Lees dan via https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/speciaal-voor/militairen/upo-toelichting-actief.aspx de Q&A’s op de website van ABP.

Blijf thuis in beweging!
21 augustus 2020 - Bewegen is goed voor je lichamelijke én je mentale fitheid. Maar hoe blijf je in deze coronatijd, vooral nu de herfst eraan komt, toch in beweging? Je kunt natuurlijk altijd een wandeling maken of een stuk fietsen. Bewaar hierbij wel anderhalve meter afstand om besmetting met het coronavirus te voorkomen. In onderstaande illustratie vind je oefeningen die je thuis kunt doen.

Voorkom WhatsApp-fraude!
21 augustus 2020 - Internetcriminelen speuren steeds vaker naar mogelijkheden om via WhatsApp geld van mensen af te troggelen. Het aantal meldingen van WhatsApp-fraude neemt de laatste tijd sterk toe. Begin dit jaar meldde de Fraudehelpdesk bijvoorbeeld al 2200 fraudegevallen. Het schadebedrag loopt op tot duizenden euro’s per slachtoffer. Inmiddels zijn er al 6000 meldingen van fraude. Via WhatsApp doen criminelen zich voor als een bekende van hun slachtoffers. Vervolgens proberen zij hen met een smoesje geld afhandig te maken. Dit doen zij op steeds slimmere manieren. In sommige gevallen slagen zij er zelfs in om complete WhatsApp-accounts over te nemen.

Nieuwe prepaid nummers
Criminelen beginnen redelijk eenvoudig door nieuwe prepaid telefoonnummers te gebruiken. Vervolgens stelen ze jouw profielfoto van social media en appen ze iemand in je telefoonlijst. Meestal ontvangt deze persoon een bericht dat jij een nieuw telefoonnummer hebt en een smoesje met de vraag of die persoon geld kan overmaken (“Ik heb een verificatiecode nodig voor WhatsApp en die heb ik per ongeluk naar jou gestuurd, kun je ‘m even doorsturen?”). Gelukkig trappen steeds minder mensen in deze eenvoudige fraudevorm.

Code
Tegenwoordig proberen oplichters dus je WhatsApp-account over te nemen. Daarvoor moeten ze een code naar jouw mobiele telefoon sturen. Deze zescijferige code ontvang je via een sms of een voicemailbericht. Met deze code controleert WhatsApp of je de app op een andere telefoon wilt gebruiken. Meestal krijg je na deze sms een berichtje van een ‘bekende’ dat hij of zij per ongeluk deze code naar jou heeft gestuurd en of je de code wilt doorsturen. Doe dit niet, want deze code is de sleutel tot jouw account. Het enige goede nieuws is dat criminelen geen toegang krijgen tot je gesprekshistorie. Zij kunnen je berichten dus niet lezen. Zij kunnen wél zien in welke groepen jij zit en berichten aan personen in deze groepen sturen. Zo proberen zij het vertrouwen te winnen van jouw contacten en geld van ze te krijgen.

Deze stappen
Het voorkomen van WhatsApp-fraude begint met het gebruiken van je gezonde verstand. Maak nooit zomaar geld over als iemand daar om vraagt. Stuur ook geen beveiligingscodes door naar anderen. Volg altijd onderstaande stappen om zeker te weten dat je de juiste persoon voor je hebt en voorkom fraude.

  • Vraagt iemand om geld? Bel die persoon altijd op met het telefoonnummer dat bij jou bekend is.
  • Kun je iemand niet telefonisch spreken? Maak dan geen geld over.
  • Bespreek WhatsApp-fraude met je familie. Maak bijvoorbeeld alleen geld over nadat je elkaar gebeld hebt.
  • Deel nooit de sms met je WhatsApp-code.
  • Zet 'verificatie in 2 stappen' aan voor WhatsApp
  • Bedenk een lastige pincode voor jouw voicemail.

Lees hier (https://www.kpn.com/beleef/mobiel/opgepast-steeds-meer-meldingen-van-whatsapp-fraude..htm?campaignid=em:b=kpn:mk=cm:c=8845:cd=8845_kpn_202008_internet_tv_v2:d=07082020:st=service-generiek:f1=210) verder!

Hoe reis je veilig met het ov?
21 augustus 2020 - De coronacrisis vergt veel van iedereen. Hoe begrijpelijk en veilig de 1,5 meter afstand-regel in de Nederlandse samenleving ook is, in het openbaar vervoer vormt deze regel nog geen maatwerk. En dit terwijl veel postactieve leden en ouderen qua vervoer nogal eens afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

Alleen noodzakelijke reizen
1,5 meter afstand houden, betekent dat er beperkt mensen kunnen worden vervoerd. Dat raakt jou als postactief lid. Vaak beschik je namelijk wel over een OV-abonnement, maar dat mag je in de huidige coronatijd niet gebruiken. Velen hebben vanwege fysieke beperkingen of om financiële redenen geen auto. Is dit bij jou het geval? Dan ben je dus volledig afhankelijk van het openbaar vervoer. Heb je wél een auto? Dan zul je de mobiliteitsbeperking minder voelen.

1,5 meter afstand
1,5 meter afstand houden is een belangrijke maatregel tegen het besmettingsgevaar van het coronavirus. Passagiers die haast hebben omdat zij naar hun werk moeten of niet een trein of bus later willen nemen, houden zich echter vaak niet aan deze maatregel. Dit kan juist voor jou een reden zijn om niet in te stappen. Heb jij als senior een goed idee om veilig te kunnen reizen? Deel jouw idee of suggestie dan met de FNV. Is het bijvoorbeeld een oplossing om een reserveringssysteem voor zit- en staanplaatsen in te voeren? Kun je andere maatregelen en voorwaarden bedenken, waardoor iedereen toch op een veilige manier met het openbaar vervoer kan reizen? Mail deze dan naar dit e-mailadres.

Arie Worbst 70 jaar AFMP-lid
21 augustus 2020 - Samen met groepshoofd IJsselland Gert van de Wal reikte Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP, onlangs een jubileumspeld en –oorkonde uit aan de 94-jarige Arie Worbst. Op 1 april 2020 was Arie precies 70 jaar lid van onze vereniging. Door de coronacrisis was het onmogelijk om deze speld eerder aan hem te overhandigen.
Desgevraagd kijkt Paul terug op een ‘gezellig en leuk bezoek’. “We hebben genoten van een lekker kopje koffie en een door Arie zelf gemaakte appeltaart. Ondanks zijn gezegende hoge leeftijd, zat hij er zeer monter bij,” vertelt Paul. “Hij woont nog zelfstandig met zijn vrouw en wie kan dat nou zeggen op zo’n leeftijd? Arie deelde met ons verhalen van vroeger. Hij vertelde over zijn vroegere werk als wapentechnicus en benadrukte dat hij vele rijbewijzen had. Dit gele papiertje haalde hij dan ook tevoorschijn. Uit het gesprek kwam ook zijn grote betrokkenheid met de veteranen naar voren. Hij verstuurde zelfs een brief aan de burgemeester van de gemeente Oldebroek, waartoe Wezep behoort, over het feit dat diens toespraak bij de Veteranendag in Ede verkeerd bij hem was overgekomen. Hij beklaagde zich over de gebrekkige organisatie van deze dag en over het feit dat deze ook nog eens slecht via de lokale omroep werd uitgezonden.”
Voor zowel Gert als Paul voelde het als een eer om Arie Worbst te bezoeken. Zij feliciteren Arie nogmaals van harte met het door hem behaalde jubileum. “Dat je nog lang lid van onze vereniging mag blijven”, zo benadrukt Paul tenslotte.

Doe mee aan dit onderzoek!
21 augustus 2020 - Natascha Eder is een journaliste van The Investigative Desk, een onafhankelijk platform voor onderzoeksjournalistiek. Zij doet onderzoek naar de afvalverwerking bij VN-stabilisatiemissies. Zij zou graag in contact met je komen en horen wat jouw ervaringen bij zo’n missie zijn. Hoe verliep de afvalverwerking op het kamp waar jij verbleef en welke impact had dat op jou? Wil jij in gesprek met Natascha Eder? Stuur haar dan een e-mail. Jouw informatie wordt zorgvuldig behandeld en als je dat wenst, blijft die informatie compleet anoniem. De AFMP ondersteunt deze oproep, omdat ook wij belang hebben bij gedegen onderzoek. Met de uitkomsten kunnen wij jouw belangen mogelijk nóg beter behartigen.

 

Het pensioenakkoord: waarom de FNV ja zei
10 juli 2020 - Nadat we hier meer dan tien jaar mee bezig zijn geweest, is vorig jaar de basis gelegd voor het nieuwe pensioenakkoord dat nu gesloten is. Alle vakcentrales, waaronder dus ook de FNV, gingen destijds akkoord met de verdere uitwerking. Hierdoor zijn alle FNV-leden geraadpleegd. Ruim driekwart van de leden stemde uiteindelijk voor. Afgelopen zaterdag heeft het FNV-ledenparlement als laatste met een ruime meerderheid zijn zege gegeven. Hierdoor kan het pensioenplan nu worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het FNV-kader en de andere bonden hebben specifieke vragen gesteld die nu nog moeten worden beantwoord. Denk daarbij aan vragen rond de achterstallige indexatie en de premieverhogingen actieven en/of de kortingen voor vooral de groep gepensioneerden.

Wat weten we zeker?
Ondanks jarenlange acties en diverse stemmingen in de Tweede Kamer, is het de vakbonden (de sociale partners) die samen met werkgevers gaan over onze pensioen, niet gelukt om bijvoorbeeld de rekenrente, die vooral in Nederland erg laag is, te verhogen. Overigens had dat alle problemen met ons pensioen niét opgelost. Daarnaast hebben de werkgevers jarenlang te weinig premie afgedragen, waardoor de dekkingsgraad, die bepaalt of je pensioen waardevast blijft, niet werd verhoogd.
Als we in het oude pensioensysteem zouden blijven, had dit, naast de 19,2% indexatie achterstand, onherroepelijk geleid tot forse premieverhogingen, waaraan werknemers meebetalen. Verlaging van de pensioenen met meer dan 10% was dan mogelijk geweest en dat vinden wij als AFMP niet verantwoord.

Wat weten we nog niet?
De nadere invulling van het pensioenakkoord, het invaren van de oude rechten, het wel of niet kunnen indexeren en het vaststellen van de premies zijn allemaal zaken die in het overleg met sociale partners en pensioenfondsen nog moeten worden vastgesteld. Via het georganiseerd overleg, de pensioenfondsen en hun verantwoordingsorganen, de Pensioenkamer en de politiek gaan we onze duur gespaarde centjes proberen zo goed mogelijk te beheren.

Het best haalbare
We hebben nu eindelijk een nieuwe pensioenregeling die na jarenlange strijd en vakbondsacties is uit-onderhandeld. Een van de forse winstpunten is dat de AOW-leeftijd veel minder hard stijgt dan in het oorspronkelijke plan van de regering. Doorgaan in het oude stelsel was geen optie meer. De afgelopen tien jaar hebben we gemerkt hoe kwetsbaar ons stelsel was. Er is niet meer geïndexeerd en iedereen heeft een forse indexatie-achterstand opgelopen. Het nieuwe stelsel geeft betere kansen dat er in de toekomst wel indexatie plaatsvindt.

Militairen
Over de specifieke regelingen hebben we al vragen voorbereid voor de minister van Defensie. Als AFMP zijn we namelijk nauw betrokken bij de uitvoering hiervan en daarom houden we daar de vinger aan de pols. We gaan nu vooruitkijken en zorgen voor goede regelingen binnen het nieuwe pensioenakkoord. De nieuwe regeling moet er uiterlijk in 2026 zijn. Daarbij zullen we rekening houden met de belangen van alle groepen: jongeren, ouderen en postactieven. We snappen best dat mensen zich zorgen over het feit dat we het oude stelsel nu moeten loslaten. De AFMP begrijpt jouw gevoel, maar dit JA biedt iedereen een beter perspectief op een goed pensioen dan in het oude stelsel blijven!
Wil je meer achtergrondinformatie over het nieuwe pensioenstelsel? Lees dan dit artikel.

Nieuw pensioencontract: wat betekent de 90% dekkingsgraad?
10 juli 2020 - Zaterdag bereikten kabinet, bonden en werkgevers een onderhandelaarsakkoord over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel. Als onderdeel van de afspraken tussen de sociale partners en het kabinet geldt een overgangsperiode waarin pensioenfondsen de pensioenen in 2021 niet hoeven te verlagen áls hun dekkingsgraad boven de 90 procent ligt. Normaal gesproken was er sprake van verlaging van de pensioenen bij een dekkingsgraad van 100 procent. Dat er nu sprake is van 90 procent betekent dat de kans dat pensioenen moet worden verlaagd een stuk lager is.

Wat kan dit betekenen voor je ABP-pensioen?
Eind mei was de dekkingsgraad van ABP 84,5 procent. Door de coronacrisis zijn bij alle fondsen de dekkingsgraden laag. De nieuwe dekkingsgraad wordt op 21 juli bekendgemaakt. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen het geld in kas en de pensioenen die daarvan moeten worden betaald. Op dit moment ligt de dekkingsgraad dus onder de 90 procent. Maar het meetmoment dat bepalend is voor het wel of niet verlagen ligt op 31 december van dit jaar. Dan pas weten we of een verlaging voor 2021 nodig is.
In dit stadium is nog niets zeker. De dekkingsgraad kan nog stijgen, we hebben nog een half jaar te gaan. De dekkingsgraad van 31 december 2020 is bepalend. Maar de keuze voor wel of niet verlagen van de pensioenen ligt uiteindelijk bij het ABP-bestuur. Dat bestuur kan altijd nog andere keuzes maken in het belang van de deelnemers.
Of ABP uiteindelijk pensioenen wel of niet moet verlagen, hangt dus af van een aantal zaken waarover we nu nog weinig kunnen zeggen. 21 juli maken we de kwartaalcijfers bekend. Je ontvangt hierover een e-mail, zodat je weet hoe ABP er financieel voor staat. Houd jouw mailbox dus in de gaten.

Animatie tijdlijn nieuw pensioenstelsel
De gesprekken over een nieuw pensioenstelsel gaan ver terug. En er is nog veel werk aan de winkel voordat het écht kan ingaan. Wat is er allemaal al gedaan? En wat moet er nog gebeuren? Bekijk dit allemaal in onderstaande ABP-animatie.

 

John van Wanrooij vertrekt als sectorhoofd PA
26 juni 2020 - Waarschijnlijk heb je het al ergens gehoord of gelezen, maar John van Wanrooij gaat de AFMP vanaf 1 augustus 2020 verlaten. Naast zijn functie als sectorhoofd Postactieven was hij verantwoordelijk voor het werven van nieuwe leden. John had de zuidelijke regio’s onder zijn hoede. John keert in augustus weer terug naar de Landmacht, waar hij al eerder werkzaam was. Hij gaat als Senior Instructor (instructeur bedrijfsautotechnicus –bat/e-bat) aan de slag op legerplaats Oirschot bij het leerbedrijf zuid. Natuurlijk wordt John vervangen. Zijn PA-taken worden overgenomen door Paul Engelbertink, sectorhoofd Postactieven van de AFMP. “Ik wil John enorm bedanken voor alles wat hij voor de vereniging en vooral voor alle postactieven heeft gedaan,” benadrukt Paul. “Hij was een zeer gewaardeerd persoon en wij zullen hem zeker gaan missen. Ik wens hem veel succes in zijn nieuwe uitdaging bij de Landmacht.”

Lees meer over uitwerking van pensioenakkoord!
26 juni 2020 - Het kabinet en sociale partners hebben het pensioenakkoord samen uitgewerkt. Hierbij hielden zij rekening met de eerder vastgestelde doelen. Het ledenparlement zou op vrijdag 19 juni gaan stemmen over het bereikte contract. Deze stemming is helaas niet doorgegaan vanwege technische problemen en omdat er niet voldoende leden aanwezig waren om te kunnen stemmen. Dit gaan zij op zaterdag 4 juli overdoen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juni al wel de documentenuitwerking pensioenakkoord aangeboden aan de Tweede Kamer.
Wil je lezen hoe de uitwerking van het pensioenakkoord eruit ziet? Ga dan via deze link naar de Uitwerking pensioenakkoord 12-06-2020. Mocht je nog vragen hebben? Stuur dan een mail naar postactieven@afmp.nl.

Let op! Voorkom telefonische spoofing!
26 juni 2020 - Naast Whatsapp-fraude wordt een aantal (postactieve) leden van onze bond geconfronteerd met een nieuwe manier van digitale oplichting, namelijk telefonische spoofing. Bij deze oplichting doet iemand zich voor als een medewerker van een bank. Hij of zij belt je op en benadrukt dan dat je snel actie moet ondernemen om je geld veilig te stellen. Deze nepmedewerker biedt vervolgens aan je te helpen en probeert je vervolgens jouw spaargeld afhandig te maken.

Helpdesk
Bij telefonische spoofing doet een oplichter zich voor als iemand van een organisatie die je kent, bijvoorbeeld jouw bank. Hij of zij belt met een ander telefoonnummer, maar in het display van jouw telefoon verschijnt de naam of het logo van bijvoorbeeld jouw bank. Criminelen zeggen dat ze van de helpdesk zijn en proberen de controle te krijgen over jouw computer of bankrekening. Zij vertellen je bijvoorbeeld dat er rare geldtransacties op jouw bankrekening plaatsvinden en dat je jouw speelgeld moet veiligstellen. Trap hier daarom niet in en doe altijd een check!

Hang snel op
Banken of andere organisaties bellen jou nooit zo maar op over geldzaken of om naar jouw gegevens te vragen. Hang dus direct op en bel de betreffende organisatie op om het verhaal te checken. Gebruik hiervoor het officiële telefoonnummer dat op de website van deze organisatie is vermeld. En bel juist niet met het nummer waarmee je bent gebeld.

Doe aangifte
Ben je toch slachtoffer geworden van telefonische spoofing? Doe dan aangifte bij de politie en waarschuw direct jouw bank. Criminelen werken vaak in een groep en maken meerdere slachtoffers. Elke aangifte biedt de politie informatie over de omvang en de werkwijze van een groep criminelen. Dat zorgt weer voor een grotere pakkans én de kans om jouw zaak op te lossen.

PA-bijeenkomsten in najaar gepland
In onze vorige nieuwsbrief communiceerden wij al de planning voor de PA-regiobijeenkomsten komend najaar. Deze planning is eveneens verschenen in de nieuwste OpLinie van deze maand. Per abuis zijn in ons bondsmagazine echter de verkeerde data gepubliceerd. Bekijk daarom via deze link de juiste data. Alle postactieve leden van de AFMP worden overigens nog individueel uitgenodigd voor de regiobijeenkomst in hun buurt.

Komende PA-bijeenkomsten zijn gepland, maar kunnen ze doorgaan?
12 juni 2020 - Zoals je in het voorwoord hebt kunnen lezen, heeft de AFMP voor de komende periode weer alle PA-bijeenkomsten in de planning staan. Het blijft dus de vraag of het coronavirus hierbij geen sta in de weg is. Check hieronder waar en wanneer de PA-bijeenkomsten gepland zijn. Houd deze nieuwsbrief senioren en onze website goed in de gaten of deze daadwerkelijk doorgaan.

Donderdag 17 september 2020, 10.00 uur
PA-groep Meijerij, plaats: Rosmalen, locatie: Perron 3, adres: Hoff van Hollantlaan 1, postcode: 5243 SR

Donderdag 17 september 2020 13.30 uur
PA-groep Hart van Brabant, plaats: Tilburg, locatie: MFA Het Spoor, adres: Schaepmanstraat 36, postcode: 5041 AR

Donderdag 24 september 2020 10.00 uur
PA-groep Assen / Groningen, plaats: Assen, locatie: Buurthuis "De Maasstee", adres: Maasstraat 25, postcode: 9406 RA

Donderdag 24 september 2020 14.00 uur
PA-groep Emmen, plaats: Emmen, locatie: FNV Vakbondshuis, a Bukakkers 12, postcode: 7811 KZ

Donderdag 1 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Noord-Holland-Noord, plaats: Den Helder, locatie: de MOOC, adres: Spoorstraat 56, postcode: 1781 JH

Donderdag 1 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Kennemerland, plaats: Hoofddorp, locatie: De Boerderij, zaal 2, adres: Lutulistraat 139, postcode: 2131 RG

Vrijdag 2 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Zuid-Limburg, plaats: Heerlen, locatie: Café d'r Klinge, adres: Pancratiusplein 47, postcode: 6411 JZ

Vrijdag 2 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Venlo & Roermond, plaats: Venlo, locatie: Hotel “Wilhelmina”, adres: Kaldenkerkerweg 1, postcode: 5913 AB

Donderdag 8 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep IJsselland, plaats: Wezep, locatie: Dorpshuis mariënrade 3, plaats: 8091 XS

Donderdag 8 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Apeldoorn / Salland, plaats: Apeldoorn, locatie: Stichting Duivensportcentrum Apeldoorn, adres: Pr Beatrixlaan 240, postcode: 7312 AA

Vrijdag 9 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Poort van Limburg, plaats: Weert, locatie: Dienstencentrum de Roos, adres: Beekstraat 54, postcode: 6001 GJ

Vrijdag 9 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Brabant Noord-Oost, plaats: Volkel, locatie: Gemeenschapshuis de Schakel, adres: Reestraat 49, postcode: 5408 XA

Dinsdag 13 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Rijnmond, plaats: Dordrecht, locatie: Cultureel Centrum “Sterrenburg”, adres: Dalmeyerplein 10, postcode: 3318 CB

Dinsdag 13 oktober 2020 13.30 uur
PA-groep Haaglanden, plaats: Den Haag, locatie: Studenthotel, adres: Hoefkade 9, postcode: 2526 BN

Donderdag 15 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep NO-Veluwe, plaats: Harderwijk, locatie: Zalencentrum “De Kiekmure”, adres: Tesselschadelaan 1, postcode: 3842 GA

Donderdag 15 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Eemland & Doorn, plaats: Amersfoort, locatie: Restaurant “De Amershof”, adres: Snouckaertlaan 11, postcode: 3811 MA

Vrijdag 16 oktober 2020 13.30 uur
PA-groep De Kempen, plaats: Eindhoven, locatie: Zalencentrum “Ambassadeur”, adres: L. Napoleonplein 21, postcode: 5616 BA

Woensdag 21 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Twente, plaats: Enschede, locatie: Sportclub Enschede, adres: Weggelhorstweg 30, postcode: 7500 BE

Donderdag 22 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Friesland, plaats: Leeuwarden, loatie: De Fontein, adres: Goudenregenstraat 77, postcode: 8922 CP

Donderdag 22 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Steenwijk, plaats: Steenwijk, locatie: Verenigingsgebouw "De Klincke", adres: Kerkstraat 16, postcode: 8331 JC

Vrijdag 23 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep Utrecht e.o. en 't Gooi, plaats: Utrecht, locatie: FNV-gebouw, adres: Hertogswetering 159, postcode: 3543 AS

Vrijdag 23 oktober 2020 13.30 uur
PA-groep De Baronie en Rijen, plaats: Breda, locatie: Sociaal Cultureel Centrum 't Kraaienest, adres: Tweeschaar 12, postcode: 4822 AT

Woensdag 28 oktober 2020 10.30 uur
PA-groep Rijk van Nijmegen, plaats: Nijmegen, locatie: Wijkcentrum Dukenburg, adres: Meijhorst 7039, postcode: 6527 EP

Woensdag 28 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep ZO-Veluwe, plaats: Schaarsbergen, locatie: PMT “De Landing”, adres: Deelenseweg 28, postcode: 6816 TS

Donderdag 29 oktober 2020 14.00 uur
PA-groep Veluwe, plaats: Ede, locatie: De Velder, adres: Munnikenhof 17, postcode: 6715 EC

Vrijdag 30 oktober 2020 10.00 uur
PA-groep W-Brabant en Roosendaal, plaats: Bergen op Zoom, locatie: Paviljoen “Rozenoord”, adres: Beukenlaan 14, postcode: 4624 AE

Vrijdag 30 oktober 2020 13.30 uur
PA-groep Zeeland, plaats: Goes, locatie: Wijkgebouw de Spinne, adres: Joseph Lunslaan 7, postcode: 4463 CV

Donderdag 5 november 2020 11.00 uur
PA-groep Seedorf, plaats: Zeven-Brauel, locatie: Gasthof "Zur Linde", adres: Wallweg 2 PLz, postcode: 27404

Vrijdag 6 november 2020 11.00 uur
PA-groep Blomberg, plaats: Blomberg, locatie: Café “Bei Heini”, adres: Neue Torstrasse 38 PLz, postcode: 32825

Akkoord pensioenstelsel duurt nog even
12 juni 2020 - Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV, verwachtte aanvankelijk dat begin deze maand eindelijk een historisch akkoord kon worden gesloten over het nieuwe pensioenstelsel. Hiervoor blijkt echter meer tijd nodig. Een belangrijk laatste struikelblok is het bedrag dat nodig is om het nieuwe pensioenstelsel te verwezenlijken, zo’n 60 miljard euro. De FNV verwacht dat de definitieve uitwerking van het pensioenakkoord er zeer binnenkort is. Zodra deze uitwerking bekend is, informeren wij jou hierover via deze nieuwsbrief, onze app, onze website en onze social media-kanalen.

Forse verbouwing
Tien jaar geleden was al duidelijk dat het bestaande pensioenstelsel fors moest worden verbouwd. In dit stelsel garanderen de pensioenfondsen min of meer een bepaald pensioen. Om deze garantie te kunnen waarmaken, moeten de fondsen voldoende vermogen hebben. Hoeveel dat moet zijn, wordt bepaald door de rekenrente. Die rente daalt al jaren, waardoor pensioenfondsen gedwongen zijn steeds meer vermogen in kas te houden. Daardoor is er geen geld meer om de pensioenen te indexeren, oftewel mee te laten stijgen met de inflatie. Als alles bij het oude blijft, dreigen aan het eind van 2020 zelfs forse kortingen te moeten worden doorgevoerd. Tegelijkertijd renderen de beleggingen van de pensioenfondsen uitstekend, waardoor ons pensioenvermogen aangroeide tot 1600 miljard euro. Nog nooit zat er zoveel geld in de pensioenpotten en toch dreigt aan het eind van dit jaar een korting. Moeilijk uit te leggen is dat de pensioenfondsen de premie moeten verhogen om de tekorten niet verder te laten oplopen. Met andere woorden: de premies worden steeds hoger en de pensioenen lager, terwijl de pensioenpot overvol is.

Doorsneepremie
Een gevoelig punt is de 'doorsneepremie'. Nu bouwt iedereen die pensioenpremie betaalt jaarlijks hetzelfde percentage aan pensioen op. Dit systeem werkte prima toen iedereen tijdens zijn werkzame leven bij dezelfde baas bleef. Maar tegenwoordig veranderen mensen vaker van baan. Bovendien zijn zij soms werknemer en dan weer zzp'er. Voor die mensen kan een doorsneepremie nadelig uitpakken. De doorsneepremie wordt in het nieuwe stelsel afgeschaft. Dat betekent dat premies die jongeren betalen meer rendement opleveren. Ze krijgen zo meer pensioen voor hun premie, of betalen minder premie voor hetzelfde pensioen. Voor ouderen is de situatie omgekeerd. Die krijgen minder pensioen voor hun premie dan in de oude situatie.
De afschaffing van de doorsneepremie benadeelt de groep werknemers vanaf 45 jaar. Het totale nadeel is zo'n 60 miljard euro, zo bleek uit een eerdere berekening van het Centraal Planbureau. Waar dat geld vandaan moet komen om dit probleem op te lossen, is één van de belangrijkste vragen die nog op tafel liggen.
Check hier de meest actuele update over de uitwerking van het pensioenakkoord. 

Herstart formeel overleg met Defensie
29 mei 2020 - Defensie en de vakbonden hebben het formele overleg op 12 mei weer hervat. Op 12 maart is er besloten de formele vergaderingen tussen sociale partners in de sector Defensie te annuleren in verband met de COVID-19-richtlijnen. Dit besluit is op 6 april verlengd tot en met 6 mei. Nu de COVID-19-periode langer duurt, hebben sociale partners overleg gevoerd over de wijze van herstarten van het formele overleg. Niet alleen vanwege lopende dossiers, maar ook om verder te praten over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020. Vanwege de COVID-19- richtlijnen is er wel een nieuwe situatie ontstaan. Partijen bespreken daarom op welke wijze de in het AV-akkoord 2018-2020 gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen. We zullen je hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Van Coromapost tot Luisterlijn
29 mei 2020 - Veel ouderen en andere kwetsbare mensen lopen het risico om te vereenzamen door het coronavirus. Zij hebben noodgedwongen minder sociale contacten en dreigen in een sociaal isolement te geraken. Vier initiatieven van het Nationaal Ouderenfonds proberen dit te voorkomen: Coromapost, Schrijfmaatje, Zilverlijn en Luisterlijn. In deze nieuwsbrief senioren leggen we je kort uit wat deze initiatieven voor ouderen kunnen betekenen.

Coromapost
Uit angst om het coronavirus over te brengen, gaan veel kleinkinderen op dit moment niet bij hun opa of oma op visite. Daarom biedt Coromapost de mogelijkheid om opa’s en oma’s een kaartje te sturen. Zo kan iedereen toch nog persoonlijk in contact blijven met grootouders zonder hen ziek te maken. De kaartjes worden tegen kostprijs verzonden. Het initiatief heeft dus geen winstoogmerk.

Schrijfmaatje
Juist in deze coronavirustijd is het extra leuk om post te ontvangen, zeker voor ouderen die op dit moment sociaal wat meer geïsoleerd zijn. Wie krijgt er geen glimlach op zijn gezicht als er een kaartje op de mat of een persoonlijke brief in de brievenbus ligt? Het Nationaal Ouderenfonds brengt ouderen en vrijwillige ‘schrijfmaatjes’ met elkaar in contact via het initiatief Schrijfmaatje

Zilverlijn
Ben je meer een prater dan een schrijver van brieven? Met Zilverlijn koppelt het Nationaal Ouderenfonds ouderen en vrijwilligers aan elkaar om wekelijks op een vast tijdstip via de telefoon een praatje te maken en een luisterend oor te bieden. Geef je via deze link op als belvrijwilliger.

Luisterlijn
De Luisterlijn (0900-0767) van het Nationaal Ouderenfonds is 24 uur per dag bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. Maak je je zorgen, heb je verdriet of heb je simpelweg een luisterend oor nodig? Kijk dan op deze site voor meer informatie.

AFMP-lid Hans Rombouts geridderd
15 MEI 2020 - Nog onvermeld binnen de kolommen van deze nieuwsbrief senioren is dat AFMP-lid Hans Rombouts is geridderd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij dankt zijn lintje aan het vele vrijwilligerswerk dat hij de afgelopen jaren deed, met name ook voor de AFMP. Hij is bijzonder trots op zijn Koninklijke onderscheiding. In de voorgaande uitgave van deze nieuwsbrief gingen we al uitgebreid in op de benoeming van AFMP-lid Cyril Vugts tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Vanwege de coronacrisis is de landmachtluitenant niet persoonlijk geridderd, maar kreeg hij een telefoontje over het bijzondere nieuws van minister Bijleveld van Defensie. Nogmaals onze hartelijke felicitaties voor Hans Rombouts en Cyril Vugts!

CAK ontziet kwetsbare groepen
15 MEI 2020 - Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het volgt hierbij nauwlettend de meest actuele informatie van het RIVM en de Rijksoverheid. Het streven is om de CAK-dienstverlening zoveel mogelijk op peil te houden. Er is een aantal aanpassingen in deze dienstverlening. Door de coronamaatregelen is het mogelijk dat je telefonisch (0800 1925) iets langer moet wachten dan normaal gesproken. Veel zaken kun je zelf snel en eenvoudig online regelen. Ook kun je via de website van het CAK een bericht sturen. Afspraken met het CAK vinden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats. Een CAK-medewerker zal dit persoonlijk met je bespreken.
De minister van Volksgezondheid heeft enige tijd terug besloten dat Wmo-klanten in april en mei geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met de coronacrisis. Over deze maanden ontvangen zij dus geen factuur. “Het CAK past in deze onzekere periode rondom de uitbraak van corona zijn dienstverlening aan om kwetsbare groepen te ontzien,” zo benadrukt het CAK zelf. “Voor onze klanten stellen wij onder andere coulantere mogelijkheden beschikbaar voor het betalen van openstaande rekeningen. Het CAK wil hiermee voorkomen dat al kwetsbare groepen nog verder in de financiële problemen komen.”

Ombudsman: 'Onderzoek naar behandelingsduur veteranen'
30 APRIL 2020 - Veteranen die tijdens een oorlog of een vredesmissie lichamelijke of psychische schade hebben opgelopen, moeten veel te lang wachten voordat het ministerie van Defensie daarmee iets doet. Dit benadrukt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een recent interview met de Telegraaf. Van Zutphen vermoedt zelfs dat die procedure soms bewust wordt vertraagd. Hij kondigt daarom een onderzoek aan naar de behandelingsduur van veteranen.
"Ik hoor van veteranen dat zij het mentaal maar ook lichamelijk niet meer aankunnen om constant een strijd te moeten leveren die eigenlijk helemaal niet nodig is,” zo zegt Van Zutphen tegenover de Telegraaf. “Zij voelen zich in de steek gelaten, terwijl Defensie een bijzondere zorgplicht heeft. Voor mij reden om een onderzoek te starten naar de behandelingsduur van letselschadeclaims door het ministerie van Defensie.”

Onverwachte kosten
Door de lichamelijke of psychische schade die zij in het verleden hebben opgelopen, worden veteranen geconfronteerd met onverwachte kosten en gemiste inkomsten. Voor de vergoeding van deze kosten kunnen zij een claim indienen.
“De voortgang van de behandeling van een claim lijkt te kunnen vastlopen,” concludeert Van Zutphen. “De partijen die bij deze procedures betrokken zijn, wijzen desgevraagd vooral naar elkaar als het gaat om de oorzaken van opgelopen vertraging. De eigen rol en verantwoordelijkheid daarin wordt niet of nauwelijks benoemd.”
In een reactie benadrukt Defensie dat veteranen zich voor vrede en veiligheid hebben ingezet en daarom goede nazorg verdienen. „Als veteranen schade hebben ondervonden als gevolg van hun missie, dan krijgen zij die schade vergoed. Zij kunnen hiervoor een onderbouwde claim indienen en Defensie probeert deze claims zo snel mogelijk te verwerken.”

Van het kastje naar muur
De AFMP is blij met het onderzoek van de Nationale Ombudsman. Ook wij zien namelijk nog té vaak dat mensen ‘van het kastje naar de muur’ worden gestuurd.

Mooie initiatieven in coronatijd
30 APRIL 2020 - Door het coronavirus moet je zoveel mogelijk binnen blijven. Mis je het contact met jouw familie en vrienden hierdoor erg? Heb je behoefte om hierover te praten, om met anderen contacten te leggen of zit je verlegen om hulp? Dan bieden enkele mooie initiatieven die de afgelopen tijd zijn ontplooid mogelijk uitkomst! Deze initiatieven brengen mensen die hulp vragen en mensen die hulp aanbieden namelijk bij elkaar. Dit zijn enkele aansprekende voorbeelden hiervan:

Eentegeneenzaamheid.nl
Op de site Eentegeneenzaamheid.nl kun je na één muisklik bij ‘mijn gemeente’ zien welk initiatief er is in jouw gemeente.

NLvoorelkaar.nl
Via Nlvoorelkaar.nl wordt hulp aangeboden op vrijwillige basis. Nadat je jouw postcode hebt ingevuld, kun je zien welke mensen in jouw buurt jou kunnen helpen met een luisterend oor of met een klusje.

Praatje met FNV Senioren
Wil je graag praten met een medewerker van FNV Senioren? Stuur dan een e-mail onder vermelding van jouw naam en telefoonnummer naar dit e-mailadres. Het Contactcentrum van FNV Senioren is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 088-3680368. Laat tijdens dit korte telefonische contact weten dat je een medewerker uitgebreider wilt spreken.

Alles over de Zvw
30 APRIL 2020 - Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op zorg uit het basispakket. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg kan bestaan uit een behandeling, een dienst of een product. Onder de Zvw valt een breed basispakket aan zorg. Zorgverzekeraars voeren de Zvw uit voor hun verzekerden. Zorgaanbieders moeten ervoor zorgen dat de zorg die zij aan verzekerden bieden van goede kwaliteit is. De basis van het zorgstelsel is solidariteit: rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek; iedereen heeft recht op dezelfde, betaalbare zorg uit het basispakket. Iedereen betaalt daar ook aan mee via premies en belastingen.

Bijdrage Zvw
Heb je een uitkering of pensioen (UGM, Ouderdomspensioen, AOW, Nabestaandenpensioen)? Dan betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De uitkerende instantie houdt deze bijdrage in en draagt deze af aan de Belastingdienst. Werk je naast je uitkering of pensioen ook nog? Dan betaalt jouw werkgever de bijdrage Zvw. Deze bijdrage zie je niet op je loonstrook terug, maar wel op jouw jaaropgave.

Maximumbedrag
Het ‘maximumbijdrage-inkomen’ voor 2020 is € 57.232,-. Het werkgeversgedeelte kent een percentage van 6,7%, terwijl voor de uitkering of het pensioen een percentage van 5,45% wordt gerekend. Het maximale bedrag aan bijdrage Zvw is 5,45% van € 57.232,-, ofwel € 3.119,16,-.

Meer ingehouden?
Als blijkt dat er in totaal meer is ingehouden dan het maximumbedrag van € 3.119,16,-, dan krijg je dat bedrag van de Belastingdienst terug. In het algemeen zal dit een maand nadat je jouw belastingteruggaaf hebt ontvangen gebeuren. Hiervoor hoef je geen actie te ondernemen, want dit gaat automatisch.

Vice-voorzitter FNV: ‘Niks beloven en méér waarmaken’
30 APRIL 2020 - In een interview met de NRC ging vice-voorzitter Tuur Elzinga onlangs in op het vorig jaar door vakbonden, werkgevers en kabinet gesloten pensioenakkoord. “We willen een pensioen, waarbij niks beloofd wordt en meer waargemaakt,” zo benadrukte hij onder meer. In deze nieuwsbrief senioren belichten we enkele highlights uit dit interview.
Elzinga vertelt in de NRC dat er plannen zijn om af te wijken van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Hij verwijst onder meer naar de beurskoersen, die de afgelopen maanden zijn ingezakt. Hierdoor staan de pensioenfondsen er historisch slecht voor. Zo heeft ABP als grootste pensioenfonds een historisch lage dekkingsgraad van 82 procent. „Hoe langer deze situatie blijft duren, hoe groter de impact," zegt Elzinga. “Maar tegelijk is het alleen maar urgenter om snel iets te veranderen."

Weinig draagvlak
Op de vraag of er te lang is gedaan over het bereiken van het pensioen-akkoord, omdat er al tien jaar consensus was dat het pensioenstelsel anders moet, geeft Elzinga uitgebreid antwoord. “Natuurlijk was het goed geweest om het al eerder te verbeteren. Maar heeft het te lang geduurd? Eerdere voorstellen waren blijkbaar niet goed genoeg, want die hadden te weinig draagvlak. Ook de uitwerking kost tijd. Ik snap dat mensen ongeduldig zijn, maar dit is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en het inkomen van miljoenen mensen. Dat moet zorgvuldig gebeuren. En bij de uitwerking komen we soms lastige dingen tegen.”

Twee AFMP-leden geridderd
30 april 2020 - Vanwege zijn grote maatschappelijke verdiensten is AFMP-lid Cyril Vugts benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Door de coronacrisis is de landmachtluitenant niet persoonlijk geridderd, maar kreeg hij een telefoontje over het heuglijke nieuws van minister Bijleveld van Defensie. Verder werd Hans Rombouts als AFMP-kaderlid Lid in de Orde van Oranje Nassau. De AFMP feliciteert Vugts en Rombouts met hun koninklijke onderscheidingen.
Cyril Vugts geeft als landmachtluitenant les in online rechercheren op een militair opleidingscentrum. Hij krijgt de onderscheiding onder meer voor zijn vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Hij helpt mensen die het contact verloren met familie door (gewapende) conflicten, rampen, migratie of andere sociale/maatschappelijke omstandigheden. Hij is coördinator van een zogeheten tracingteam om deze contacten te herstellen. In het telefoongesprek noemde minister Bijleveld dit werk “van grote waarde voor de vaak totaal ontheemde mensen die als vluchteling Nederland binnenkomen”. Vugts is ook vrijwilliger bij de vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen en auteur van het boek 'De Orde voor Militaire Verdiensten, Republiek Korea 1949-1967'. Verder zette hij een tienerdisco op in Lochem.
AFMP-kaderlid Hans Rombouts dankt zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau aan het vele vrijwilligerswerk dat hij de afgelopen jaren deed. Hij is bijzonder trots op zijn koninklijke onderscheiding.

Drie MARVER-leden
Naast Cyril Vugts en Hans Rombouts zijn drie leden van de Marechausseevereniging geridderd. Bert van Holst, adjudant-onderofficier bij de Koninklijke Marechaussee, is net als Vugts benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Piet van Sprang en Marcel De Kreek mogen zich vanaf nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen.
De welgemeende felicitaties van de AFMP en de MARVER gaan uit naar Cyril Vugts, Hans Rombouts, Bert van Holst, Piet van Sprang en Marcel De Kreek. Als bonden zijn wij bijzonder trots zulke maatschappelijk betrokken leden binnen onze gelederen te hebben! Zij krijgen allemaal een mooie bos bloemen van ons.

Vicevoorzitter FNV: ‘Coronacrisis raakt dekkingsgraad pensioenfonds’
17 APRIL 2020 - Tijdens een webinar op 26 maart bespraken FNV-voorzitter Han Busker en vicevoorzitter Tuur Elzinga de laatste stand van zaken rond de coronacrisis en de uitwerking van het vorig jaar bereikte pensioenakkoord. “Door de coronacrisis is er ook op de kapitaalmarkten wereldwijd veel aandeelhouderswaarde verdampt,” verduidelijkte Elzinga tijdens het webinar. “Dit raakt de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen. Voorlopig heeft dat geen effect op de pensioenuitkeringen. Pensioenen worden gewoon uitbetaald. Pensioenfondsen beleggen voor de lange termijn en niet voor dagkoersen.”
Volgens Elzinga wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van het pensioenakkoord. “De coronacrisis zorgt wel voor aanpassingen in de werkwijze van de verschillende werkgroepen, ook hier moet men telefonisch of met videoconferenties overleggen. Maar de FNV is nog steeds hoopvol dat we onze doelen halen en we voor de zomer van 2020 klaar zijn met de uitwerking van het akkoord. De afgesproken doelen blijven bij de uitwerking namelijk centraal staan.”

Protest
Dankzij protestacties in november 2019 heeft de FNV een stokje gestoken voor de dreigende pensioenkortingen in 2020, zo benadrukte Elzinga. “Of er in 2021 moet worden gekort, hangt af van de nieuwe regels die we dit jaar hopen af te spreken en van de vermogenspositie van het fonds eind 2020. We blijven daarom hard werken aan eerlijkere rekenregels, ook om te voorkomen dat de premies verder stijgen en de opbouw van toekomstig pensioen moet worden verlaagd. Momenteel is rust nodig in de pensioenwereld, er is immers al genoeg onzekerheid.”

Overleg langer aangepast
17 APRIL 2020 - Defensie en de vakbonden annuleren t/m 6 mei de formele vergaderingen vanwege het coronavirus. Het eerdere besluit om tot 6 april de formele overleggen te schrappen, is hiermee verlengd. Eind deze maand wordt beoordeeld of deze na 6 mei weer kunnen worden opgestart. Dit besluit is afhankelijk van de RIVM-richtlijnen rond het coronavirus. De afgelopen weken zijn de bonden en Defensie zoveel mogelijk informeel met elkaar in overleg gebleven via conference calls en andere digitale hulpmiddelen. Dat blijven zij ook de komende weken doen.

Pensioen-/UGM-voorlichting geannuleerd

17 APRIL 2020 - De AFMP heeft de Pensioen- en UGM-voorlichting voor komende maand geannuleerd vanwege het coronavirus. De op 6 mei geplande Pensioenvoorlichting en de op 27 mei geplande UGM-voorlichting zijn hiermee van de baan. AFMP-leden die zich al hadden ingeschreven voor de inmiddels geannuleerde voorlichtingen, krijgen separaat een e-mail of een brief hierover toegestuurd. Hierin staat de aanmeldprocedure voor Pensioen- en UGM-voorlichtingen in september en december van dit jaar, die vooralsnog wel doorgang vinden.

Vrijwillig bijverzekeren AOW & wonen/werken in buitenland
17 APRIL 2020 - Je kunt je vrijwillig verzekeren voor de AOW en de Algemene nabestaandenwet (Anw) als je in de 50-jaarsperiode (2% per jaar opbouw met een maximum van 100%) aan al deze voorwaarden voldoet:

• je gaat buiten Nederland wonen of werken én;
• je vraagt de vrijwillige verzekering aan binnen één jaar nadat je buiten Nederland bent gaan wonen of werken én;
• je was direct voorafgaand aan de vrijwillige verzekering minstens één jaar onafgebroken in Nederland verzekerd voor de AOW en de Anw én;
• je hebt nog niet de AOW-leeftijd. (Let op: Dit geldt alleen voor de AOW. Voor de Anw kun je je wel na jouw AOW-leeftijd verzekeren.)

Wil je je nu vrijwillig bijverzekeren? Dan is het belangrijk om het jaar voorafgaand aan jouw AOW-leeftijd te checken hoeveel procent aan AOW je hebt opgebouwd. Dit kan door in te loggen op Mijn SVB en het daar na te kijken. Het maximum is 100%. Als je het jaar voorafgaand aan je AOW op 100% zit, dan is bijverzekeren niet meer nodig.

Kosten
Is jouw inkomen hoger dan € 34.712,-? Dan betaal je de maximumpremie van € 5.294,- per jaar. Is jouw inkomen lager dan € 34.712,-? Dan betaal je € 529,- per jaar.

Voorbeeld
Een Aoo UGM’er woont met zijn partner (zonder inkomen) in Duitsland. Hij heeft een inkomen dat hoger is dan € 34.712,- en betaalt hierdoor dus € 5.294,- per jaar. Dit komt neer op € 441,- per maand. Zijn partner heeft geen inkomen en betaalt € 529,- per jaar. Dat is € 44,- per maand. Voor de partner is het dan ook zeker de moeite waard om je vrijwillig bij te verzekeren voor de AOW.

Grip op je geld
17 APRIL 2020 - Juist in deze onzekere coronavirustijd is het fijn om jouw financiën op orde te krijgen én te houden. Gebaseerd op haar eigen kennis en onderzoek heeft het Nibud een stappenplan samengesteld om dit voor elkaar te krijgen. Belangrijk is allereerst om voor jezelf duidelijk te formuleren wat jouw belangrijkste reden is om bewust(er) met je geldzaken om te gaan. Ga via deze link naar het stappenplan en krijg in vier stappen grip op jouw geld! Ga naar het stappenplan!

Veteranendag van de baan
17 APRIL 2020 - Vanwege de coronacrisis gaat de Nederlandse Veteranendag, zoals we die al vijftien jaar kennen, op 27 juni 2020 niet door. Het campagneteam van het Nationaal Comité Veteranendag werkt op dit moment aan een alternatief, niet-fysiek programma tijdens deze dag. Alle vertrouwde dagonderdelen, zoals de bijeenkomst op het Malieveld, het défilé voor de koning, de medaille-uitreiking op het Binnenhof, de openingsceremonie in de Ridderzaal en de zogeheten fly-past, zijn definitief afgelast.

Snel aan de slag met WhatsApp, Facebook & FaceTime
17 APRIL 2020 - Juist nu je door de coronacrisis veel thuis bent, is het fijn als je op afstand toch contact kunt onderhouden met de mensen uit jouw omgeving en jouw zaken kunt blijven regelen. Daarvoor zijn een pc, laptop, tablet of smartphone onontbeerlijk. Heb je een smartphone met WhatsApp? Dat is fijn, want daarmee kun je gemakkelijk berichten en foto’s versturen en ontvangen. Maar WhatsApp biedt nog meer mogelijkheden. Vind je het lastig om te typen op een telefoonscherm? Dan kun je ook een spraakbericht opnemen en versturen. Naast de plek waar je berichten kunt typen, staat een plaatje van een microfoon. Leg je vinger op dit plaatje terwijl je praat en laat los als je klaar bent. Dit bericht wordt automatisch verstuurd.

WhatsApp-videogesprek
Je kunt met WhatsApp ook een videogesprek voeren. Ga daarvoor naar een gesprek. Tik op het plaatje van de filmcamera naast de naam van de contactpersoon. Je belt jouw contactpersoon dan via WhatsApp. Als hij of zij de oproep aanneemt, kun je elkaar zien terwijl je met elkaar praat. Daarvoor heb je wel een goede internetverbinding nodig. Als je een videogesprek voert met iemand, kun je nog twee extra deelnemers uitnodigen voor het gesprek. Tik daarvoor op het plaatje 'Deelnemer toevoegen' (een hoofd met een + erbij). Als de uitgenodigde deelnemer het gesprek aanneemt, zie je ook hem of haar in beeld en kun je met meer mensen tegelijkertijd praten.

WhatsApp-groep
Een WhatsApp-groep is een handige manier om contact te houden met een groep mensen, bijvoorbeeld met jouw familie, jouw straat of galerij of jouw wandelclub. Wil je een groep starten? Bespreek dit dan met enkele anderen om er zeker van te zijn dat zij willen deelnemen aan jouw groep. Wil je weten hoe je een groep aanmaakt? Check dan de instructies voor je Android-telefoon of iPhone.

Facebook
Via Facebook kun je volgen waarmee je familieleden en vrienden zich bezighouden. Je kunt hun berichten lezen en hun foto’s en video’s bekijken. Ook heb je de mogelijkheid om een privébericht te sturen naar één van jouw Facebookcontacten. Zo kun je berichtjes uitwisselen met Facebookvrienden van wie je het telefoonnummer niet hebt. Een andere optie is het voeren van een videogesprek. Berichten sturen en praten via Facebook kan met pc, laptop, tablet of smartphone.

FaceTime
Heb je een iPad of een iPhone? Dan kun je de app FaceTime gebruiken voor beeldbellen. Hiermee kun je een videogesprek voeren met andere bezitters van een iPad, iPhone of Apple-computer. Open de app en kies een contact met wie je wilt videobellen. Tik daarna op de afbeelding van de camera. Als de ander jouw oproep accepteert, dan kun je elkaar zien.

Fnv.nl/corona
3 APRIL 2020 - Het Coronavirus houdt iedereen bezig, thuis en op het werk. Ook jij hebt een partner, (klein)kinderen, familie of vrienden die in tal van sectoren werken en die vragen hebben. Onze vakcentrale FNV heeft al die vragen mooi gebundeld op www.fnv.nl/corona. Via deze site vind je deze terug per sector, zoals zorg, kinderopvang, spoor, supermarkten, transport, jeugdzorg, sociale werkvoorziening, oproep- en uitzendkrachten, sociaal werk, onderwijs, media & cultuur, zzp’ers en uitkeringsgerechtigden. Op deze manier kan ook jouw ‘thuisfront’ goed worden geïnformeerd.

Relevante coronalinks
3 APRIL 2020 - Wil je op de hoogte blijven van de meest actuele en relevante ontwikkelingen rond het coronavirus? Check dan deze links:

www.rivm.nl/coronavirus

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Herverdeling regio's sectorhoofden PA
3 APRIL 2020 - Zoals jullie uiteraard weten, heeft Paul Engelbertink met ingang van 1 maart 2020 daadwerkelijk de functie van Sectorhoofd Postactieven overgenomen van Dik de Jonge. Dik is woonachtig in het zuiden des lands. Hierdoor had hij de zuidelijke regio’s onder zijn beheer. Bij de regiobijeenkomsten kon Dik rekenen op de ondersteuning van John van Wanrooij, die de noordelijke regio’s onder zijn beheer had. “Aangezien ik in Apeldoorn woon, is het vrij logisch dat we de regio’s gaan herverdelen,” verduidelijkt Paul. “De herverdeling is al gewijzigd in ons systeem, maar hebben we nog niet bekendgemaakt aan jou als postactief lid. Dit doen we daarom bij deze."
Dit is de nieuwe verdeling:

PA-groep Assen/Groningen, locatie Assen:
Paul
PA-groep Emmen, locatie: Emmen: Paul
PA-groep De Meijerij, locatie: Rosmalen: John
PA-groep Hart van Brabant, locatie: Tilburg: John
PA-groep Kennemerland,locatie: Hoofddorp: Paul
PA-groep Noord-Holland-Noord, locatie: Den Helder: Paul
PA-groep Brabant Noord-Oost, locatie: Volkel: John
PA-groep IJsselland, locatie: Wezep: Paul
PA-groep Apeldoorn/Salland, locatie: Apeldoorn: Paul
PA-groep Rijnmond, locatie: Dordrecht: Paul
PA-groep Haaglanden, locatie: Den Haag: Paul
PA-groep De Kempen, locatie: Eindhoven: John
PA-groep NO-Veluwe, locatie: Harderwijk: Paul
PA-groep Eemland & Doorn, locatie: Amersfoort: Paul
PA-groep Poort van Limburg, locatie: Weert: John
PA-groep Friesland, locatie: Leeuwarden: Paul
PA-groep Steenwijk, locatie: Steenwijk: Paul
PA-groep ’t Gooi & Utrecht e.o., locatie: Utrecht: Paul
PA-groep ZO-Veluwe, locatie: Schaarsbergen: Paul
PA-groep Rijk van Nijmegen, locatie: Nijmegen: Paul
PA-groep Twente, locatie: Enschede: Paul
PA-groep Veluwe, locatie: Ede: Paul
PA-groep Rijen & Baronie, locatie: Breda: John
PA-groep Seedorf, locatie: Zeven-Brauel (Brd): Paul & John
PA-groep Blomberg, locatie: Blomberg (Brd): Paul & John
PA-groep Venlo & Roermond, locatie: Venlo: John
PA-groep Zuid-Limburg, locatie: Heerlen: John
PA-groep Roosendaal & Bergen op Zoom, locatie: Bergen op Zoom: John
PA-groep Zeeland, locatie: Goes: John

Najaars-PA-bijeenkomsten 2020
Op dit moment is Paul druk bezig om de PA-bijeenkomsten voor komend najaar in te plannen. Zodra deze planning eind april gereed is, word je daarover bericht.

Contactgegevens Paul & John
Paul: 06-12905748 / pengelbertink@afmp.nl
John: 06-53790506 / jvanwanrooij@afmp.nl

Alle PA-bijeenkomsten afgelast vanwege coronavirus
10 maart 2020 - De AFMP heeft alle komende PA-bijeenkomsten geannuleerd vanwege het coronavirus. We houden de situatie rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Het RIVM drukte vorige week de inwoners van de provincie Noord-Brabant op het hart om bij luchtwegklachten zoals hoesten, koorts of kortademigheid hun sociale contacten te beperken. Dit betekent praktisch gezien: thuis blijven als je klachten hebt. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, is het RIVM zaterdag 7 maart een steekproef naar COVID-19 gestart. In Brabant wordt de situatie steeds nijpender, maar ook in de rest van het land duiken steeds meer ziektegevallen op. De voorschriften van het RIVM worden ook steeds strikter.

Positieve reacties
De AFMP heeft besloten de instructies van het RIVM te volgen. Nu hebben wij de komende weken overal in het land onze PA-bijeenkomsten gepland. We hadden al besloten de bijeenkomsten in Brabant te schrappen en kregen daar gelukkig veel positieve reacties op. We gaan nu een stap verder dan strikt noodzakelijk is. We hebben inmiddels besloten alle PA bijeenkomsten NIET DOOR TE LATEN GAAN. Dat doen we ‘met pijn in ons hart’, want we weten dat de PA-bijeenkomsten enorm op prijs worden gesteld.