28 september 2023

AFMP-nieuwsbrief

Hieronder vind je diverse volledige blogs, berichten en artikelen uit de Nieuwsbrief Werkenden van de AFMP.

EDITIE VAN 28 SEPTEMBER 2023

Blog van AFMP-voorzitter Ruud Bergsma:
Miljoenennota 2024 Defensie:
Meer investeringen, maar zorgen over de toekomst blijven!


Zoals gebruikelijk op de derde dinsdag van september was het weer tijd voor de overheidsbegroting voor het komende jaar. Een woordencombinatie die we nog veel gaan horen de komende tijd is ‘Brede welvaart’. Deze benadering geeft aan dat het om meer zaken gaat dan alleen geld als je praat over welvaart. En dat is op zich natuurlijk een waarheid als een koe. We moeten afwachten of het dé oplossing zal zijn voor de vele uitdagingen die ons land kent. Het is in elk geval goed om te zien dat veiligheid onderdeel uitmaakt van die brede welvaart. Daarmee verschuift veiligheid van het tabelletje ‘kost geld’ naar ‘levert welvaart op’ en dat zou echt een trendbreuk zijn!

De vraag is natuurlijk in hoeverre onze politici die veiligheid dan ook serieus nemen. En daar begint op defensiegebied dan toch onze eerste kritische noot. Raken we in 2024 bijna de 2% van het BBP aan die we volgens de afspraken met de NAVO zouden moeten halen, dan zien we dat dit in de jaren hierna wordt gevolgd door een gestage daling. Zelfs als de verwachting er zou zijn dat er wereldvrede kan uitbreken, dan leert het verleden ons dat lagere defensie-uitgaven ook dan volstrekt onverstandig zijn. Als politici al vredesdividend incalculeren terwijl we op dit moment leven met de dreiging van misschien wel het grootste conflict ooit, dan biedt dat niet veel hoop voor de toekomst. De beloftes die op dit moment in veel verkiezingsprogramma’s staan om ons te houden aan 2% BBP zullen echt moeten resoneren in het regeringsbeleid van de komende decennia!

Het is in elk geval goed dat de investeringen de NAVO-norm van 20% ruimschoots overschrijden. Deze zijn ook hard nodig om de achterstanden in onze verdediging te kunnen inlopen. We weten dat alleen al het op peil brengen en houden van de munitievoorraden enorm veel extra geld kost! Investeren in materieel en uitrusting is belangrijk, maar zonder mensen hebben we daar niets aan. Natuurlijk is geld daarvoor niet de enige oplossing. We moeten er echter wel voor waken dat andere sectoren ons niet rechts en links inhalen op arbeidsvoorwaardengebied.

Informatie over overgang Anw-hiaatverzekering a.s.r. naar elipsLife
Defensie heeft een nieuw contract afgesloten voor een collectieve algemene nabestaandenwet (Anw)-hiaatverzekering. Onlangs verzond Defensie een mailing over de overgang naar elipsLife aan de huidige deelnemers van de Anw-hiaatverzekering van a.s.r. Naar aanleiding van deze mailing klopten veel leden met uiteenlopende vragen bij ons aan. Deze vragen kwamen ook van leden die nog niet aan bovengenoemde hiaatverzekering deelnemen en een mail hierover hebben ontvangen. Daarom leggen we je in dit artikel uit wat een Anw-hiaatverzekering eigenlijk inhoudt en waarom Defensie hiervoor een collectief contract heeft afgesloten.

De Algemene Nabestaandenwet (Anw) garandeert een basisinkomen voor mensen die hun partner verliezen. Je moet aan deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als je hieraan voldoet, ontvang je een Anw-uitkering. Meestal kan een nabestaande niet rondkomen van deze uitkering. Deze inkomensterugval kun je opvangen met een Anw-hiaatverzekering.

Stukje geschiedenis
Per 1 mei 2018 is de Anw-compensatieregeling van het ABP komen te vervallen. Die compensatieregeling zorgde voor een aanvulling op het nabestaandenpensioen voor jouw partner tot aan zijn of haar AOW-leeftijd. Deze was maximaal 75% van de Anw-uitkering van de SVB. De compensatieregeling blijft wél doorlopen voor diegenen die op 1 mei 2018 al Anw-compensatie van het ABP ontvingen. Verder is er een uitzondering gemaakt voor mensen die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek waren en die zich daardoor vóór deze datum nergens anders konden verzekeren.

Lees via deze link de antwoorden op veel gestelde vragen over de Anw-hiaatverzekering elipsLife!

Lees het volledige artikel via deze link!

NISA zoekt vrijwilligers
Het Netwerk Internationale Samenwerking AFMP en MARVER (NISA) is op zoek naar vrijwilligers! De belangrijkste doelstelling van dit netwerk is om het Algemeen Bestuur van de AFMP en de vereniging strategische adviezen over internationale vraagstukken te gaan verstrekken. Het NISA kan nog de nodige personele versterking gebruiken. Daarom zoeken we naar betrokken leden die hiervan deel willen gaan uitmaken. Heb jij kennis en ervaring die een toegevoegde waarde kunnen hebben voor het NISA? En spreek jij je graag uit over (bonds-)vraagstukken en uitdagingen met een internationaal karakter? Aarzel dan niet en stuur ons een e-mail waarin jij jow interesse toelicht: info@afmp.nl. Jij hoort dan snel van ons!

Nieuwe OpLinie
Morgen valt de nieuwste editie van ons ledenmagazine OpLinie bij je op de mat. Je kunt deze uitgave nu al lezen via onze ledenapp of onze website. In het rijkgevulde nummer vind je onder meer een infographic, die in woord en vooral beeld duidelijk maakt hoe de AFMP functioneert en hoe onze verenigingsstructuur in elkaar steekt. Zo leer je waar je terecht kunt met jouw vragen of problemen en op welke manier jij jouw steentje kunt bijdragen aan onze bond.

Hulphond
In de komende OpLinie staat ook een interview met veteraan Cor Keijzer, die chronische PTSS opliep na zijn missie in Libanon. Hij vertelt hoe hij zijn leven terugkreeg dankzij zijn hulphond Koen.

AFMP-kaderlid Peter de Block neemt afscheid
Tijdens een feestelijke afscheidsreceptie in het Huis van het Regiment Genietroepen te Vught werd op 31 augustus uitgebreid afscheid genomen van adjudant Peter de Block, die na een mooie militaire loopbaan en talloze verdiensten in uiteenlopende rollen voor de AFMP met Leeftijdsontslag Militairen (LOM) is gegaan. Bij zijn afscheid was, naast AFMP-voorzitter Ruud Bergsma, onder meer een ruime vertegenwoordiging van zijn collega-kaderraadsleden binnen onze bond aanwezig.

Grote meerwaarde 
Zowel binnen als buiten onze bond spande Peter zich volop in voor het welzijn van militairen en dan met name dat van onderofficieren. In diverse rollen en functies was hij in de loop der jaren van grote meerwaarde voor de AFMP. Zo was hij onder meer kaderraadslid en kaderlid bij de sector Landmacht van onze bond. Ook vervulde hij jarenlang de rol van groepshoofd en bekleedde hij diverse posities binnen meerdere medezeggenschapscommissies.

Betrouwbare bondgenoot
In zijn afscheidsspeech sprak Ruud Bergsma als AFMP-voorzitter lovende woorden tot Peter de Block. “Peter is een graag geziene collega, die nooit te beroerd is om zaken aan te pakken,” zo benadrukte Ruud. “De samenwerking in de medezeggenschap met hem is hiervan een goed voorbeeld. Je bent een MC’er in hart en nieren. Je wilt stappen zetten voor het team, waar anderen dat liever niet doen. Daarnaast was je kaderlid, kaderraadslid en ook binnen ons team een trouwe en betrouwbare bondgenoot. Jouw aanpak in het ervoor zorgen dat alles goed blijft lopen en dat de mensen krijgen waar zij recht op hebben, is een voorbeeld voor anderen. Jij baande de weg voor anderen.”

Tradities
Ruud refereerde ook aan de achtergrond van Peter als genist. Daarom noemde Ruud het Huis van het Regiment Genietroepen een mooie plek om Peters afscheid te vieren. “In het verleden heb ik regelmatig met leden van dit gilde en hun tradities mogen omgaan, zoals het geniepark met het monument, de Uienrats, de brandewijn en het mineurslied,” vertelde hij. “Maar vooral hun geschiedenis en het teamgevoel spreken tot de verbeelding. De genie vormt een geheel en een hecht team. En dat was Peter ook voor onze vakbond en de collega’s bij Defensie: een teamspeler.”

Bloemen- en klusbon
Ruud zette in zijn speech Peters vrouw Elisabeth in het zonnetje. “Mijn eerste geschenk is niet voor jou Peter, maar voor je dame die je bij alles heeft ondersteund en je gang heeft laten gaan,” zo zei de AFMP-voorzitter. “Daarom voor jou Elisabeth geen bos bloemen, die krijg je toch meestal al, maar een bloemenbon. Kan je zelf op zoek naar iets wat je mooi vindt.”
Ruuds tweede geschenk was voor Peter zelf. “Het komt uit een goed hart en is namens iedereen binnen de AFMP-familie. Met dankbaarheid voor wat je hebt gedaan. Ik hoop dat we je als lid mogen behouden. Wie weet als actief PA-lid of toch in een andere vorm. Voor jou ook een bon, maar dan een klusbon. Die zal vast van pas komen bij je hobby, klussen aan het huis.”
Tenslotte wenste hij Peter en zijn gezin een goede en gezonde toekomst toe.

Maak bezwaar tegen loonstrook met uitbetaalde vakantieuren
Ga je uit dienst en krijg je nog vakantie-uren uitbetaald? Dan kunnen wij bezwaar voor je maken tegen de loonstrook waarop de uitbetaling van deze uren zichtbaar is. Defensie heeft inmiddels erkend dat onder andere het werkgeversdeel van de pensioenpremie en het financiële voordeel van de eigen ziektekostenverzekering voor militairen in het vakantieloon moeten worden meegenomen. De uitvoering is echter nog niet gereed. Daarom is het nodig tijdig - dat wil zeggen binnen zes weken - bezwaar te maken. Dit kan de AFMP voor je doen. Stuur hiervoor een e-mail naar onze afdeling individuele belangenbehartiging.

Plaquette voor John Knottenbelt bij Veteranenveldje
In het Zuid-Limburgse Mesch begon op 12 september 1944 de bevrijding van ons land door de geallieerden. Eenheden van de 30ste Amerikaanse Divisie zetten toen vanuit België voet op Nederlandse bodem. Om dit te gedenken, organiseert Bevrijdingscomité Mesch jaarlijks een herdenking. Het Netwerk Veteranen FNV was net zoals in voorgaande jaren ook tijdens de afgelopen editie betrokken bij de organisatie hiervan. Ter nagedachtenis aan voorzitter en AFMP-erelid John Knottenbelt, die begin 2023 overleed en die deel uitmaakte van het comité, werd een permanente plaquette bij het Veteranenveldje onthuld.

Jaarlijkse herdenking
Al een aantal jaren werkt het Netwerk Veteranen FNV mee om de jaarlijkse herdenking in Mesch in de Zuid-Limburgse gemeente Eijsden te organiseren. John Knottenbelt was namens het netwerk nauw betrokken bij de planning en de uitvoering hiervan. Mede dankzij hem kwam het Veteranenveldje tot stand. Dit monument in een V-vorm is omringd door anjers en bijna traditiegetrouw zorgt het netwerk voor een verse aanvoer van deze plantjes. John Knottenbelt ging in de loop der jaren deel uitmaken van het bevrijdingscomité en was een graag geziene gast bij de jaarlijkse herdenking. Vanwege zijn inspanningen en ter nagedachtenis eerde het comité hem op 12 september jl. dus met een plaquette.

Leonard J. Hofman
Centraal tijdens de jaarlijkse, door het bevrijdingscomité georganiseerde herdenking in Mesch staat de eerste Amerikaanse soldaat die op Nederlandse bodem sneuvelde. Private First Class Leonard J. Hofman overleed in de middag van 12 september 1944 in het gebied tussen Moelingen en Mesch. Hij was geplaatst bij het 1e bataljon van het 117e Regiment en was al lang onderweg in Europa. Ter nagedachtenis aan hem is bij het bevrijdingsmonument in Mesch een gedenksteen geplaatst.

Slecht weer
De maandag voorafgaand aan de herdenking kwam er al vroegtijdig bericht dat het weer slecht zou kunnen zijn tijdens de herdenking. Hevige regenbuien met donder en bliksem werden verwacht. Hierop vooruitlopend, week de organisatie uit naar een grote tent op een grasveld in de buurt. Iedereen was opgetogen dat de plechtigheden rond 17.00 uur in de tent konden doorgaan. Een bak met een deel van het perkje ten behoeve van de plaquette was ook binnen opgesteld. 

Even stil
Tijdens een uitgebreid programma met toespraken, muziek en voordrachten door de jeugd nam ook het Netwerk Veteranen FNV, bij monde van Koos Stauthamer, een kort moment om iedereen toe te spreken. Tijdens een korte ceremonie onthulden Johns zoon Patrick Knottenbelt en pastoor Driessens de plaquette. Iedereen werd hiervan even stil.

Symboliek anjer
Koos ging ook in op de symboliek van de anjer en verduidelijkte waarom deze jaarlijks op de Veteranendag en andere momenten wordt uitgedeeld en gedragen. Het Netwerk Veteranen FNV droeg zorg voor een aantal anjers in pot voor het monument en anjers op steel om bij het monument te kunnen neerleggen. De gehele gemeenschap nam deel aan de bloemlegging.

Veel veteranen
De gemeenschappen van Eijsden en het Belgische Voeren stelden het erg op prijs dat het bestuur van het Netwerk Veteranen FNV met een grote afvaardiging én een groep afgevaardigden van diverse veteranenorganisaties bij de herdenking aanwezig waren. De burgemeester van Eijsden sprak de hoop uit dat het netwerk volgend jaar weer met zoveel veteranen aanwezig zal zijn.

Grootse viering
Het Netwerk Veteranen FNV kijkt terug op een waardige en geslaagde herdenking. In 2024 is het trouwens 80 jaar geleden dat bevrijding van Nederland werd ingezet en dit zal daarom groots worden gevierd. Ook de beide gemeenten en veel deelnemende veteranen en veteranenorganisaties willen graag hieraan bijdragen. De voorbereidingen starten komende maand.

Infopagina met met ins & outs van EUROMIL!
De AFMP is al jarenlang aangesloten bij EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen. Deze organisatie spant zich in voor de sociale en professionele belangen van alle militairen binnen alle rangen in Europa. Hierbij zijn in totaal 34 vakbonden en vakcentrales aangesloten, die de belangen behartigen van militair personeel in 22 landen. Wil je als AFMP-lid meer weten over EUROMIL en over het belang van ons lidmaatschap? Ga dan naar onze infopagina met talloze berichten, artikelen, publicaties en links met nieuws en informatie hierover en over het belang van internationale militaire samenwerking!

Heb jij als zieke reservist geen loon ontvangen? Klop dan bij ons aan!
Op dit moment is niet officieel geregeld dat reservisten bij ziekte recht op loon houden. In een aantal recent door de AFMP gevoerde procedures toonde Defensie echter de bereidheid om het loon van reservisten tijdens ziekte door te betalen. Ben je reservist en heb je gedurende jouw ziekte geen loon ontvangen? Klop dan binnen zes weken nadat de gemiste loonbetaling op je loonstrook zichtbaar is geworden bij ons aan. Dan kunnen wij een bezwaarschrift voor je indienen. Je kunt ons bereiken via dit e-mailadres.

Let op uitbetaling van structurele toelagen tijdens vakantie!
Je bent je er wellicht niet van bewust, maar er zijn diverse incidentele toelagen die een structureel karakter hebben. Hierbij kun je denken aan de vaartoelage, het vlieggeld en de duiktoelage. Houd goed in het oog of jouw werkgever deze toelage(n) wel doorbetaalt tijdens jouw vakantie. Als de werkgever dit niet doet, dan ontvang je in de maand daarna minder nettoloon. Is dat bij jou het geval? Dan kan de AFMP hier namens jou bezwaar tegen aantekenen. Wil je weten of je tijdens jouw vakantie recht hebt op doorbetaling van specifieke incidentele toelagen met een structureel karakter? Lees dan dit artikel, dat we eerder hierover publiceerden op onze website en in onze ledenapp!

 

EDITIE VAN 24 AUGUSTUS 2023

Blog van Koos Stauthamer, algemeen bestuurslid AFMP:
Voelbare druk 

Onlangs was ik namens de AFMP samen met Gil Bruel in het Ierse Dundalk. Daar vond een tweedaagse bijeenkomst plaats van de EUROMIL Northern Group. EUROMIL is de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen waarbij de AFMP en de MARVER al jarenlang zijn aangesloten. De jaarlijkse regionale bijeenkomst wordt traditiegetrouw georganiseerd door een collega-vakbond in het land waar deze plaatsvindt.

Daarom waren nu de Permanent Defence Force Other Ranks Representative Association (PDFORRA) en de Representative Association of Commissioned Officers (RACO) de organisatoren. De bijeenkomst in Dundalk bood niet alleen een gevarieerde agenda met actuele en landeigen thema’s, maar ook ruimte voor een levendige discussie over de toekomst van de defensieorganisatie in de EU en de NAVO. 

Een verrassend gespreksonderwerp tijdens de bijeenkomst was het feit dat onze militaire collega’s in Ierland geen overwerkvergoeding krijgen. Omdat de Ierse regering niet wilde bewegen in de richting van een oplossing, diende EUROMIL namens RACO en PDFORRA op 9 augustus 2022 een klacht in bij het Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR). De klacht had betrekking op artikel 2 - het recht op rechtvaardige arbeidsvoorwaarden - en artikel 4 - het recht op een billijke vergoeding - van het herziene Europees Sociaal Handvest. Volgens EUROMIL profiteren Ierse militairen niet van passende arbeidsvoorwaarden en beloningen, vooral als het gaat om werken op feestdagen en het maken van overuren.

De ECSR accepteerde de ingediende klacht en onderzoekt deze nu. Bovendien gaf de Ierse regering inmiddels haar eerste reactie op het initiatief van onze Ierse collega-bonden om een klacht in te dienen. Deze reactie was negatief te noemen. De regering kijkt wat dat betreft veel naar andere landen om vervolgens tegen de Ierse vakbonden te zeggen dat zij geen zaak hebben. RACO is ondertussen wel tien zaken gestart bij de Ierse Hoge Raad. Daarnaast diende PDFORRA 240 individuele compensatieclaims in, naar aanleiding van het feit dat na het verrichten van een 24-uursdienst of inzet er geen (verplichte) rustdag volgt.

Dankzij de toch wel voelbare druk van EUROMIL en de diverse zichtbare bijeenkomsten van deze organisatie in Europa, waaronder die in Dundalk, merken onze collega’s in Ierland dat de Ierse overheid nu meer bereid is om te bewegen. Beide vakbonden daar zitten nu eindelijk met de Ierse defensieorganisatie om tafel. Zij vinden echter dat het nog niet echt opschiet. Het begin is gelukkig wel gemaakt.

Het feit dat de overheid in Ierland in beweging komt bij de discussie over het ontbreken van de overwerkvergoeding, onderstreept naar mijn mening de doorslaggevende rol die EUROMIL kan spelen bij actuele arbeidsvoorwaardendossiers in verschillende landen. Daar waar op nationaal niveau oplossingen onmogelijk lijken, kan EUROMIL als belangenbehartiger voor doorbraken zorgen. Dit is voor ons een belangrijke reden om aangesloten te blijven bij EUROMIL.

Koos Stauthamer
Algemeen bestuurslid AFMP

Let op wijziging klikmaand!
Op 2 augustus publiceerden wij een bericht over een wijziging van de klikmaand na de eerste plaatsing op functie zonder de toekenning van een trede. Inmiddels is duidelijk dat dit defensiebreed speelt. De wijziging van de klikmaand heeft te maken met de afspraak in het avw-akkoord dat deze wordt bepaald aan de hand van de eerste plaatsing op functie of de plaatsing in een vervolgopleiding. De AFMP meent dat Defensie deze afspraak niet juist toepast en zal na het zomerreces aandacht vragen voor dit probleem. Om de rechten van onze leden veilig te stellen, maken we ook bezwaar als we zien dat de klikmaand is aangepast en er een trede is of wordt gemist.

Hersteloperatie reiskosten 
Met ingang van 1 juli 2022 is er sprake van een nieuwe tegemoetkoming woon-werkverkeer. Omdat deze tegemoetkoming pas in december vorig jaar daadwerkelijk is ingevoerd, vonden in die maand en in mei van dit jaar nabetalingen plaats. Onlangs liet Defensie ons en de andere bonden weten dat de nabetalingen niet in alle gevallen goed zijn berekend. Hierdoor kregen sommige collega’s geen of te weinig nabetaling, terwijl anderen juist een te hoog bedrag ontvingen. Defensie heeft inmiddels aangekondigd dat het herstel van de foutieve berekeningen, in de vorm van een nabetaling of een terugvordering, deze maand plaatsvindt.
Lees het volledige bericht!

AFMP houdt vinger aan de pols bij opbouw Europese defensieorganisatie
Future Shocks 2023 (Toekomstige schokken 2023, red.) is de titel van een studie van de European Parliamentary Research Service. Aan de hand van deze studie wil de Europese Unie het hoofd bieden aan de 15 belangrijkste (veiligheids-)risico’s voor Europa in de komende jaren. De EU stelt 10 maatregelen voor om deze risico’s beheersbaar te maken. Eén van de voorgestelde maatregelen is het verder uitbouwen en vergroten van de capaciteit van de Europese defensieorganisatie. De AFMP en MARVER blijven dit proces nauwlettend in de gaten houden. 

Artikelen
In een op 24 april gepubliceerd artikel kondigden wij aan dat er in 2025 een snelle interventie-eenheid komt in de EU, de zogeheten Rapid Deployment Capacity (RDC). Deze publicatie werd gevolgd door een artikel op 14 juni naar aanleiding van de deelname van de AFMP en de MARVER aan een seminar van EUROMIL bij de EU in Brussel.
Lees het volledige artikel!

Neem dit jaar nog jouw overgangsverlof op!
Heb jij nog verlof staan dat je hebt opgebouwd vóór 1 januari 2019? Wees dan gewaarschuwd: je kunt dit zogenoemde overgangsverlof alleen nog opnemen tot 1 januari 2024. Heb je dit op 31 december 2023 nog steeds niet gedaan? Dan vervalt dit verlof en de houdbaarheid hiervan kun je niet verlengen.

Misverstand 
Om een veelgehoord misverstand uit de wereld te helpen: dit staat los van de in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 aangekondigde verlenging van de bewaarmijn van het vakantieverlof over 2021 en 2022. In dat akkoord is afgesproken dat het verlof over 2021 kan worden opgenomen tot 1 januari 2025 en het verlof over 2022 tot 1 januari 2026.

Verlofoverzicht
Deze verlenging in het avw-akkoord geldt dus niet voor het eerder genoemde verlof van voor 1 januari 2019. Dat vervalt nog steeds op 1 januari 2024. In het verlofoverzicht in Selfservice is dit zichtbaar als overgangsverlof. Ons advies luidt om bij het opnemen van verlof gedurende dit jaar eerst het overgangsverlof te selecteren. Zo kun je voorkomen dat het na dit jaar vervalt.

Nieuwe inlog voor app
Zoals je misschien al hebt gemerkt, heeft onze ledenapp een nieuwe inlogmogelijkheid gekregen. Dit is gebeurd om deze extra te beveiligen. Voortaan moet je inloggen met jouw e-mailadres en een wachtwoord. Wil jij de app updaten naar de nieuwste inlogmogelijkheid, maar heb je geen automatische app-update ingeschakeld staan? Ga dan naar de App Store of Google Play, waar deze update klaarstaat. Heb je (nog) geen wachtwoord om te kunnen inloggen? Ga dan naar het wachtwoord vergeten-formuliertje en vul daar jouw e-mailadres in.
Je ontvangt dan mail met een link waarmee je een wachtwoord kunt aanmaken. Vervolgens kun je met jouw e-mailadres en het zojuist aangemaakte wachtwoord inloggen.

Is jouw uitkering verhoogd?
Ontving jij tussen 1 januari 2022 en 1 augustus 2023 voor het eerst een arbeidsongeschiktheidspensioen, MIP of BIV? Controleer dan of het ABP jouw uitkering heeft verhoogd naar aanleiding van de nabetaling van cao-verhogingen! Voor de berekening van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hanteert het ABP een berekeningsgrondslag. Deze wordt gebaseerd op de inkomsten die je had moeten hebben in het jaar voorafgaand aan je ontslag. Als er dus een nabetaling komt - bijvoorbeeld na de totstandkoming van een nieuwe cao voor defensiepersoneel - zal het ABP de berekeningsgrondslag moeten aanpassen. Dit moet met terugwerkende kracht tot een hogere uitkering leiden.
Twijfel je of het ABP jouw uitkering correct heeft herzien? Neem dan contact op met onze afdeling individuele belangenbehartiging via dit e-mailadres.

Grote werkdruk bij OGRV: 'Ik krijg het allemaal niet meer verkocht aan mijn gezin'
Wij vinden het hoog tijd om uitgebreid aandacht te besteden aan de grote werkdruk die veel collega’s van de OGRV al (jaren)lang ervaren. De OGRV is onderdeel van het dienstvak luchtvaarttroepen binnen de Koninklijke Luchtmacht. Door alle werklast worden de daar actieve collega’s ook in hun privéleven met allerlei problemen geconfronteerd. Want hoe kun je rekening houden met jouw partner en/of gezin, als jouw werkrooster van het ene op het andere moment wordt omgegooid en dit voor de zoveelste keer?

Drie deelthema's
Om je een indruk te geven van alle moeilijkheden die zij ervaren, vertellen enkele OGRV-collega’s geanonimiseerd hun verhaal. Dit doen zij aan de hand van drie deelthema’s: Structurele uithulp en lastminute (rooster)wijzigingen, Impact op familie en/of gezin én Invloed op getraindheid.
Lees de volledige OGRV-publicatie!

Collectieve ongevallenverzekering voor AFMP-leden
Speciaal voor leden heeft de AFMP een collectieve ongevallenverzekering met een ruime 24-uursdekking afgesloten. Als AFMP-lid val je hierdoor automatisch onder deze verzekering, die jou in de hele wereld, zowel tijdens werktijd als daarbuiten, een uitstekende dekking biedt. Onder deze dekking vallen bijvoorbeeld ook ongevallen tijdens woon-werkverkeer en sportactiviteiten.

Dit zijn de verzekerde bedragen voor jou als lid:
- bij overlijden € 5.000
- bij blijvende invaliditeit € 10.000

Bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit kun je een gedeeltelijke uitkering tegemoet zien. De verzekering stopt als jij jouw 85e verjaardag bereikt. Let op: een dodelijk ongeval moet je binnen 48 uur, maar uiterlijk voor de crematie of de begrafenis, bij ons melden! Een geval van blijvende invaliditeit door een ongeval dien je binnen drie maanden te melden.
 
Hier vind je de algemene voorwaarden van de collectieve ongevallenverzekering en via deze link kun je het aangifteformulier downloaden, dat je uiteindelijk ingevuld kunt sturen naar onze afdeling individuele belangenbehartiging: ib@afmp.nl.
 

Ga in bezwaar tegen loonstrook met uitbetaalde vakantie-uren
Ga je uit dienst en krijg je nog vakantie-uren uitbetaald? Dan kunnen wij bezwaar voor je maken tegen de loonstrook waarop de uitbetaling van deze uren zichtbaar is. Defensie heeft inmiddels erkend dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie en het financiële voordeel van de eigen ziektekostenverzekering voor militairen en de WUL in het vakantieloon moeten worden meegenomen. De uitvoering is echter nog niet gereed. Daarom is het nodig tijdig - dat wil zeggen binnen zes weken - bezwaar te maken. Dit kan de AFMP voor je doen. 

EXTRA EDITIE VAN 21 JULI 2023

Blog van AFMP-voorzitter Ruud Bergsma:
Beste collega's

Onlangs heeft de AFMP besloten om een extra Nieuwsbrief Werkenden en een extra Nieuwsbrief Postactieven uit te brengen, die vrijwel volledig in het teken staan van het nieuwe pensioencontract, ofwel het NPC. Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord of gelezen in één van onze recente pensioenberichten op onze website of in onze ledenapp praten Defensie en de bonden (sociale partners) hierover al ruim een jaar met elkaar.

Het belangrijkste doel van deze gesprekken, die in een goede harmonie en in een vertrouwelijke sfeer plaatsvinden, is om uiteindelijk een goede nieuwe pensioenregeling voor militairen en burgerambtenaren bij Defensie tot stand te brengen.

Tijdens een recent overleg van de Werkgroep Postactieven is vertrouwelijk van gedachten gewisseld over het NPC. Sociale partners besloten al eerder om alle defensiemedewerkers op de hoogte te brengen van de actuele stand van zaken en van het verloop van de gevoerde gesprekken.
Met een eigen artikel dat jullie hieronder kunnen lezen, heeft ook de AFMP dit opgepakt.

Na het zomerreces ontvangen wij van het ABP alle belangrijke achterliggende berekeningen en kunnen wij verder praten. Op basis van deze berekeningen kunnen pas echt belangrijke keuzes worden gemaakt. Wij verwachten dat er in de eerste helft van volgend jaar een resultaat op tafel ligt, dat wij uiteraard eerst aan jullie als leden zullen voorleggen.

In een zestal filmpjes krijgen jullie uitleg over het nieuwe pensioenstelsel en andere relevante pensioenonderwerpen, zodat jullie ons straks weloverwogen kunnen laten weten of jullie het eens zijn met het uiteindelijk bereikte resultaat.

Ik wens jullie veel leesplezier!

Ruud Bergsma
Voorzitter AFMP

Ps. De eerstvolgende Nieuwsbrief Werkenden na de zomervakantie wordt verzonden op donderdag 24 augustus.

Nieuw pensioenstelsel: waar staan we nu?
21 juli 2023 - Omdat een nieuw pensioenstelsel wordt ingevoerd, moeten Defensie en de vakbonden (sociale partners) nieuwe afspraken maken over de pensioenregeling. In het toekomstige stelsel kan de bestaande pensioenregeling namelijk niet worden voortgezet. Wij vinden het belangrijk dat er een goede nieuwe pensioenregeling voor zowel militairen als burgerambtenaren bij Defensie tot stand wordt gebracht.

Goed beeld
Met de hulp van externe pensioenspecialisten praten Defensie en de bonden daarom al ruim een jaar met elkaar om een goed beeld te krijgen van de diverse aspecten hiervan en om uiteindelijk goede inhoudelijke afspraken te kunnen maken. Een vraag die hierbij bijvoorbeeld ter sprake komt, is welke consequenties dit heeft voor de in de huidige regeling opgebouwde pensioenaanspraken. Nu het zomerreces nadert, vertellen we je in dit artikel hoe ver de gesprekken inmiddels zijn gevorderd.

Gesprekken
De gesprekken die over de nieuwe pensioenregeling gevoerd worden, vinden plaats in de Pensioenkamer van de raad voor het overheidspersoneel (PK) en in het sectoroverleg Defensie (SOD). Besluiten over de brede ABP-regeling, die voor alle bij de overheid en in het onderwijs werkzame personen gaat gelden, worden genomen in de Pensioenkamer. In het SOD praten we over de specifieke gevolgen voor de militaire pensioenregeling en maken we straks ook afspraken over aanvullingen op de brede ABP-regeling voor de sector Defensie.

Afspraken
In het kader van de nieuwe pensioenregeling moeten onder andere afspraken worden gemaakt over:

- het vormgeven van de huidige eigenstandige pensioenregeling voor militairen in het nieuwe pensioenstelsel;
- de premie die wordt ingelegd voor het ouderdoms- en partnerpensioen;
- het type pensioencontract;
- de hoogte van het partner- en wezenpensioen;
- het pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Lees het volledige artikel op onze website!

Zes filmpjes met nuttige info over nieuwe pensioenstelsel
In de media wordt veel gezegd en geschreven over het nieuwe pensioenstelsel. Om jou helderheid te verschaffen in de wirwar van informatie hierover hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de FNV diverse filmpjes gemaakt waarin het toekomstige pensioenstelsel centraal staat. Wij selecteerden voor jou zes boeiende filmpjes uit dit brede aanbod.

Filmpje 1: wat is pensioen?

Filmpje 2: waarom nieuwe pensioenregels?

Filmpje 3: wat blijft en wat verandert er?

Filmpje 4: waarom wordt je pensioen belegd?

Filmpje 5: waarom een solidair contract?

Filmpje 6: waarom invaren?

Q&A

VRAAG

Wat gebeurt er als er niet wordt ingevaren?

ANTWOORD

Als AFMP krijgen wij vaak de vraag waarom de bestaande pensioenen en aanspraken ook mee moeten naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit noemen we overigens ‘invaren’. Een belangrijke achterliggende vraag is wat er misgaat als we niet zouden invaren. Het antwoord is dat de negatieve gevolgen hiervan groot kunnen zijn.

Kans op indexatie klein
Als er niet wordt ingevaren, dan blijven de pensioenen en opgebouwde aanspraken voortbestaan onder de regels van het huidige wettelijke pensioenstelsel. Dat betekent dat het huidige Financieel Toetsingskader (FTK) voor die pensioenen wordt gehanteerd en dat de kans op indexatie klein blijft. Als er niet wordt ingevaren, is het onmogelijk om in het nieuwe stelsel in een Solidaire Premieregeling (zie noot 1 onder dit artikel) reserves te vullen. Er is immers geen geld om mee te beginnen en alles moet daarom helemaal opnieuw worden opgebouwd. Dat zou gevolgen hebben voor het vullen van bijvoorbeeld een solidariteitsreserve (zie noot 2) en de financiering van een compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek (zie noot 3).

Moeilijker vaarwater

Daar tegenover staat dat de niet ingevaren aanspraken waarschijnlijk in een steeds moeilijker vaarwater zullen komen. Dan komen er namelijk geen nieuwe deelnemers meer bij. Het bestand met ‘achterblijvers’ wordt in de loop van de tijd steeds kleiner, waardoor die pensioenpot langzaamaan leeg zal lopen.
Belangrijk om te vermelden is dat, ook wanneer er niet wordt ingevaren, toch wordt overgestapt op het nieuwe stelsel. Die overstap is onontkoombaar nu de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de nieuwe pensioenwet. Deze moet zoals het er nu voorstaat per 1 januari 2028 zijn doorgevoerd voor alle werkenden.

Onevenredig nadeel
Daarbij is invaren op grond van de nieuwe pensioenwet het uitgangspunt. Sociale partners kunnen hiervan alleen afzien als dat invaren tot een onevenredig nadeel leidt voor alle of voor (grote) groepen van deelnemers. Wat de gevolgen precies zullen zijn van het wel of niet invaren en of we gaan invaren in het nieuwe stelsel weten we nu nog niet. Veel moet namelijk nog worden uitgewerkt en berekend. Daarover kunnen we jullie waarschijnlijk begin 2024 meer vertellen.

NOTEN

Noot 1: De solidaire premieregeling is ontwikkeld om een persoonlijker pensioen met behoud van solidaire elementen mogelijk te maken. Het blijft evenwel een premieregeling: hoeveel premie de werkgever en de werknemer inleggen voor het pensioen staat vast. De pensioenuitkering is afhankelijk van met name de beleggingsresultaten en de rente en staat dus niet vast.

Noot 2: Een belangrijk element van het nieuwe pensioencontract is de verplichte solidariteitsreserve. De solidariteitsreserve is een verplicht collectief element van dit nieuwe contract. Deze verplichte reserve betreft een collectief (niet toebedeeld) vermogen dat mag worden gevuld door middel van premies en/of overrendement.

Noot 3: Bij een doorsneesystematiek wordt voor elke werknemer hetzelfde premiepercentage betaald en krijgen werknemers voor iedere ingelegde euro dezelfde pensioenopbouw, onafhankelijk van de leeftijd. De inleg van jongere deelnemers tot pensioendatum wordt langer belegd en kan dus langer renderen.

EDITIE VAN 29 JUNI 2023

Lees wat wij voor je kunnen betekenen: 'Geen belastingheffing over smartengeld'
29 juni 2023 - Onlangs eiste Bosnië- en Afghanistan-veteraan Ymo Hartzema een ‘eerlijke uitkering van zijn smartengeld’, nadat hij opnieuw vergeefs melding maakte van het feit dat hierover onterecht loonbelasting was ingehouden. De bijzondere invaliditeitsverhoging (biv) is een vergoeding van het smartengeld dat je ontvangt als bij jou een bepaalde mate van invaliditeit is vastgesteld. Het ABP, dat namens Defensie de biv elke maand uitkeert, houdt loonbelasting in op deze vergoeding en bij de aangifte inkomstenbelasting gaat de Belastingdienst vervolgens uit van belastingplichtig loon. Het is zeer de vraag of dit juist is. Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad in een zaak van een brandweerman namelijk al dat smartengeld in beginsel niet als loon mag worden beschouwd.

Afblijven
Afgelopen vrijdag benadrukte staatssecretaris Van der Maat van Defensie in het NPO Radio 1-programma Sven op 1 dat de fiscus moet afblijven van hun smartengeld. “Volgens mij is de uitspraak van de rechter helder en is het geen inkomen en hoeft er dus geen belasting over te worden betaald.” Defensie vroeg de Belastingdienst al eerder of het smartengeld belastingvrij kan worden uitgekeerd, maar een duidelijk antwoord bleef vooralsnog uit.

Bezwaar maken
Veel mensen met een biv hebben onlangs een aanslag inkomstenbelasting 2022 ontvangen. Tegen deze aanslag kan de AFMP binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar voor je maken. Daarnaast kan worden verzocht om eerdere aanslagen inkomstenbelasting te herzien en is bezwaar tegen je specificatie mogelijk.

Houdt de Belastingdienst ook onterecht loonbelasting in op jouw smartengeld en ben je aangesloten bij de AFMP? Dan kun je voor het maken van bezwaar of hulp bij het aanvragen van een herziening  terecht bij onze afdeling individuele belangenbehartiging! Stuur hiervoor een mail naar: ibb@afmp.nl en voeg een recente specificatie van het ABP bij. Uit ervaring weten we dat op de specificaties van het ABP niet (altijd) zichtbaar is welk deel van de uitkering op de biv betrekking heeft. Wanneer de hoogte van de biv bekend is, vragen we je dit in jouw e-mail te vermelden.

48e Bondsvergadering AFMP
29 juni 2023 - Hotel De Werelt aan de Westhofflaan 2 in Luntneren vormt morgen het decor van de 48e Bondsvergadering van de AFMP. Deze duurt van 10.00 en 12.00 uur en aansluitend is er een lunch.Tijdens de BV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 21, lid 3, in relatie tot artikel 25, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. De desbetreffende vergaderstukken zijn sinds 1 juni 2023 in het bezit van de sectorhoofden van de AFMP. Je kunt deze opvragen bij het secretariaat van de vereniging via dit e-mailadres.

AFMP Mud Masters
29 juni 2023 - Op initiatief van AFMP Jong, de jongerenafdeling van onze bond, vond op 10 juni de allereerste editie plaats van de AFMP Mud Masters in de Haarlemmermeer. Samen met onze voorzitter Ruud Bergsma en Arjen Rozendal, ons sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel, hebben diverse AFMP-leden dit uitdagende, 12 kilometer lange hindernisparcours op een stormbaan met succes volbracht. Dit gebeurde onder zomerse omstandigheden met een temperatuur boven de 30 graden Celsius.
Lees het volledige bericht!

RVU-regeling voor burgers in bezwarende functies
29 juni 2023 - De bonden bereikten onlangs overeenstemming met Defensie over een tijdelijke Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) voor burgermedewerkers in bezwarende functies. De regeling vloeit voort uit een afspraak die is vastgelegd in het avw-akkoord 2021-2023. Afgesproken werd om een regeling te treffen die in lijn is met het Pensioenakkoord van 2019. Burgers in bovengenoemde functies, die binnen drie jaar voor hun AOW-leeftijd zitten, kunnen nu op een verantwoorde manier uitstromen. Deze mogelijkheid is er nu door herhaaldelijk aandringen van de ACOP, de overheidscentrale waarvan de AFMP deel uitmaakt, en het AC.

RVU-uitkering
Recent werden de bonden en Defensie het dus eens over een RVU-regeling voor burgers in bezwarende functies. In het kader van deze regeling gaan burgers met zogeheten RVU-ontslag en kunnen zij een RVU-uitkering tegemoet zien tot het moment dat zij de AOW-leeftijd bereiken. Hierbij hebben zij de keuze om laatstgenoemde uitkering te combineren met het Keuzepensioen van pensioenfonds ABP.
Lees het volledige bericht!

Vorderingen koppelpremie afgewezen
29 juni 2023 - Het gerechtshof in Den Haag heeft alle vorderingen van de groep militairen afgewezen in het hoger beroep rond de procedure van de koppelpremie. Nadat wij onlangs aankondigden dat het arrest hierover opnieuw was aangehouden tot 2 augustus, kwam het gerechtshof nu al tot de conclusie dat er van 2004 tot en met 2018 steeds een basis was voor de premie-opslagen en dus voor het meerdere keren inhouden van de opslag op hun pensioenpremies. Zij hebben volgens het hof daarom geen recht op een schadevergoeding. De advocaat van de militairen, onder wie een lid van de AFMP, reageert teleurgesteld op dit arrest.
Lees het volledige bericht!

Akkoord over opleidingsbudget militairen
29 juni 2023 - Een groep militairen die door vertraging in de uitvoering van het avw-akkoord 2017-2018 geen gebruik kon maken van het in artikel 16bis van het AMAR vastgelegde persoonlijk opleidingsbudget krijgt de gelegenheid om dit in 2023 alsnog aan te vragen. Defensie stuurde inmiddels een brief met deze boodschap aan militairen met een LOM-datum tussen nu en 1 januari 2024 die tot deze groep behoren. Samen met de andere bonden ging de AFMP tijdens een recent overleg met Defensie akkoord met een voorstel hiervoor, op voorwaarde dat de werkgever ook zou nadenken over een passende oplossing voor militairen die sinds 1 januari 2022 met UGM zijn gegaan.
Lees het volledige bericht!

Voorbereidingen voor snelle Europese interventie-eenheid staan onder druk'
29 juni 2023 - In samenwerking met het Europees Parlement verzorgde EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen waarbij de AFMP en de MARVER al jarenlang zijn aangesloten, onlangs een seminar bij de EU in Brussel. Onderwerpen van gesprek waren de huidige geopolitieke situatie in Europa en belangrijke Europese defensieontwikkelingen. In samenspraak met Europees Parlementslid Juozas Olekas werd een interessant seminarprogramma samengesteld, waaraan namens de AFMP Ron Groenewegen, Koos Stauthamer en Gil Bruel als leden deelnamen.

Ingrijpend veranderd 
Generaal Robert Bieger, voorzitter van het Militair Comité van de EU (EUMC), beet het spits af bij het seminar. In zijn betoog verwees hij naar het Europese geopolitieke speelveld, dat ingrijpend is veranderd door de agressie van Rusland tegen de Oekraïne. Maar ook de wereldwijde cyberdreigingen en klimaatveranderingen, die een gevaar vormen voor de Europese veiligheid en stabiliteit en dus ook voor de EU-bondgenoten, passeerden de revue in Brussel.
Lees het volledige artikel!

Infopagina met ins & outs van EUROMIL
29 juni 2023 - De AFMP en de MARVER zijn al jarenlang aangesloten bij EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen. Deze organisatie spant zich in voor de sociale en professionele belangen van alle militairen binnen alle rangen in Europa. Hierbij zijn in totaal 34 vakbonden en vakcentrales aangesloten, die de belangen behartigen van militair personeel in 22 landen. Wil je als AFMP-lid meer weten over EUROMIL en over het belang van ons lidmaatschap? Ga dan naar onze infopagina met talloze berichten, artikelen, publicaties en links met nieuws en informatie hierover en over het belang van internationale militaire samenwerking!

Loonstrook met uitbetaalde vakantie-uren
29 juni 2023 - Ga je uit dienst en heb je nog recht op de uitbetaling van vakantie-uren? Dan kunnen wij bezwaar voor je maken tegen de loonstrook waarop de uitbetaling van deze uren zichtbaar is. Defensie erkent inmiddels dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie en het financiële voordeel van de eigen ziektekostenverzekering voor militairen en de WUL in het vakantieloon moeten worden meegenomen. De uitvoering is echter nog niet gereed. Daarom is het nodig tijdig - binnen zes weken - bezwaar te maken. Dit kunnen wij voor je oppakken. Stuur hiervoor een e-mail naar dit e-mailadres.

Nieuw pensioenstelsel: het arbeidsongeschiktheidspensioen
29 juni 2023 - In onze eerder gepubliceerde pensioenartikelen vertelden we jullie dat je in het nieuwe pensioenstelsel straks pensioen opbouwt via een persoonlijk pensioenvermogen. Hierdoor wordt het pensioen voor jou persoonlijker. Wat niet persoonlijker wordt, is het delen van risico’s. Ook in het nieuwe stelsel delen jij en de andere deelnemers dan risico’s, zoals het risico op arbeidsongeschiktheid, met elkaar. Tijdens de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel bekijken we hoe we met de bestaande afspraken over arbeidsongeschiktheid moeten omgaan. Hierbij zijn er verschillen tussen militairen en burgerambtenaren. Die verschillen lichten we in dit artikel toe.

Onder voorwaarden
Als een defensiemedewerker door arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, dan heeft hij of zij onder voorwaarden recht op een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV betaalt deze uitkering in beginsel tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd uit.

Ben je burgerambtenaar?
Ben je burgerambtenaar? Dan is er voor jou een aanvullende uitkering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid geregeld in het pensioenreglement van pensioenfonds ABP. Dit is het zogeheten ABP-Arbeidsongeschiktheidspensioen. In de periode waarin je recht hebt op een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, maak je ook aanspraak op laatstgenoemd arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte van deze aanvulling op je wettelijke uitkering is afhankelijk van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.

Ben je militair?
Ben je militair? Dan heb je recht op een vergelijkbare aanvullende pensioenvoorziening als je arbeidsongeschikt bent. Jouw arbeidsongeschiktheidspensioen verloopt echter niet via het ABP-pensioenreglement voor militairen. Defensie heeft dit afzonderlijk geregeld in het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen. Hierin zijn ook andere aanvullende voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit vastgelegd, die te maken hebben met jouw bijzondere positie als militair.
Lees het volledige artikel!

EDITIE VAN 25 MEI 2023

Blog van AFMP-voorzitter Ruud Bergsma:
Defensie flexibel?

Al jaren hoor ik over de plannen om meer maatwerk in te regelen voor het personeel en zie ik pleidooien voorbijkomen voor een betere balans tussen werk en privé. Wat dat betreft wil Defensie een aantrekkelijke werkgever zijn en dit ook uitstralen. Maar merken de mensen daar zelf iets van?

Probeer als militair bijvoorbeeld maar eens langdurig verlof aan te vragen, of om ruimte te verzoeken om een opleiding te kunnen volgen. Of misschien wil je jouw loopbaankansen vergroten en bij een ander OPCO gaan werken of vragen of je in deeltijd kunt gaan werken. Wellicht overweeg je om met ontslag te gaan. Je hebt namelijk de verkeerde keuze gemaakt, maar je zit nog in fase 1. En zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen.

Hoe lastig gaat dit allemaal worden! En ja, er zijn eenheden of werkplekken waar veel mogelijk is, maar er zijn veel meer plekken in de organisatie waar dingen niet kunnen. De werkgever heeft er de mond van vol, maar komt niet over de brug. En dat wordt wel een keer tijd als je nieuwe mensen wilt aantrekken. Dan moet je durven kijken naar de wensen van de mensen en daarvoor ruimte maken.

Als vakbond zien we dit soort geschillen en andere lastige zaken voorbijkomen. Kijk maar eens naar iemand die al jaren werk doet dat niet in overeenstemming is met de functiebeschrijving. Probeer dat maar eens aan te passen. Of je doet het werk uit een vacature op een hoger niveau, maar belonen ho maar!

Of je hebt een functie, maar vanwege een reorganisatie moet het allemaal anders. Daarna mag je op een houtje bijten, terwijl je hetzelfde werk blijft doen. Of je bent reservist. De politiek roept dat veel meer gelijk moet worden getrokken met de rechtspositie van de militair. Maar als er een zaak voor de rechter komt en die vervolgens aangeeft dat er verlof mag worden opgebouwd, dan gaat Defensie toch weer in beroep. Was dat nou wat de politiek voor ogen had? En wat voor uitstraling heeft dat in de werving van personeel?

Veel van dit soort zaken zitten in de emotie en zijn daarom vaak subjectief. Een leidinggevende die bijvoorbeeld toch even zijn punt wil maken, terwijl de oplossing voor het grijpen ligt als we objectief zouden blijven. Stel, we gaan hierover in gesprek en de logica is er. Waarom belanden we dan toch altijd weer in de juridische hoek? Dat kan echt anders en daarover zijn de OPCO’s het met ons eens. Na het sluiten van de deur gaan we echter weer op de oude voet verder.

Frustraties? Jazeker! Als je pretendeert een lerende organisatie te zijn, dan moet je daar ook naar leven. Kijk maar eens naar het afgelopen arbeidsvoorwaardenakkoord. Daar staat het gewoon in. Kom op Defensie. Water bij de wijn!

Ga in bezwaar tegen loonstrook met uitbetaalde vakantie-uren
25 mei 2023 - Ga je uit dienst en krijg je nog vakantie-uren uitbetaald? Dan kunnen wij bezwaar voor je maken tegen de loonstrook waarop de uitbetaling van deze uren zichtbaar is. Defensie heeft inmiddels erkend dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie en het financiële voordeel van de eigen ziektekostenverzekering voor militairen en de WUL in het vakantieloon moeten worden meegenomen. De uitvoering is echter nog niet gereed. Daarom is het nodig tijdig - dat wil zeggen binnen zes weken - bezwaar te maken. Dit kan de AFMP voor je doen. Stuur hiervoor een e-mail naar dit e-mailadres.

Communicatie over nieuw pensioenstelsel
25 mei 2023 - Naast het communicatietraject dat Defensie hierover startte, informeert de AFMP je de komende tijd ook zelf regelmatig verder over de lange weg naar het nieuwe pensioenstelsel. In dit artikel vertellen we je over de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling, de twee typen pensioencontracten van dit pensioenstelsel. In een op 28 april gepubliceerd artikel staat uitleg over het nog te presenteren transitieplan waarin de pensioenregels voor defensiemedewerkers zijn vastgelegd. Hierover kun je in het najaar jouw mening geven. Via deze link vind je een filmpje van RTL nieuws, waarin op een aansprekende manier tekst en uitleg wordt gegeven over het nieuwe pensioenstelsel.

48e Bondsvergadering van AFMP in Lunteren
25 mei 2023 - Het Algemeen Bestuur van de AFMP brengt ter algemene kennis van de leden dat op vrijdag 30 juni 2023 de 48e Bondsvergadering wordt gehouden. De BV vindt plaats in Hotel De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KH in Lunteren. Deze duurt van 10.00 en 12.00 uur. De vergaderstukken zijn vanaf 1 juni 2023 in het bezit van de sectorhoofden van de AFMP. Je kunt deze opvragen bij het secretariaat van de vereniging via dit e-mailadres.

Aandacht voor grote werkdruk bij OGRV-collega's
25 mei 2023 - In een artikel op onze website, in onze ledenapp en in de septemberuitgave van OpLinie gaan wij aandacht besteden aan de te grote werkdruk en werklast voor de Object Grondverdediging (OGRV)-collega's bij de Luchtmacht. Volgens Ron Segers, sectorhoofd Luchtmacht van de AFMP, is daar de nood aan de man en staan deze collega's onder zware druk, waardoor zij ook in hun privéleven tegen allerlei problemen aanlopen. Dit is voor ons als AFMP volop aanleiding om hun problemen binnenkort in de scherpwerpers te zetten.

Concept-avw-agenda voor burgers telt tien deelthema's
25 mei 2023 - Na de recente drukbezochte avw-bijeenkomsten voor burgermedewerkers in Utrecht, Den Haag, Hoogerheide en Den Helder heeft de Sector Burgerpersoneel (SBU) van de AFMP vervolgstappen gezet om op korte termijn te komen tot een stevige arbeidsvoorwaardenagenda, die aan hun wensen tegemoet komt. De hieruit voortgekomen arbeidsvoorwaardensuggesties zijn ‘veredeld’, besproken met de SBU en samengevoegd met relevante elementen die zij al eerder definieerde. Laatstgenoemde elementen passeerden ook uitgebreid de revue tijdens de bijeenkomsten.

Loonontwikkeling en loontabel
Het resultaat dat nu aan het AFMP-bestuur wordt voorgelegd, is een concept-agenda met tien gedefinieerde deelthema’s inclusief speerpunten op arbeidsvoorwaardengebied en een door de SBU opgestelde prioriteitenmatrix. Deze matrix, waaruit naar voren komt dat loonontwikkeling en de loontabel volgens burgermedewerkers als deelthema’s de meeste prioriteit moeten krijgen, is bedoeld als richtinggevend document voor dit bestuur.

Gewenste richting
“Het is een gewenste richting om binnen de ACOP, de centrale waarvan de AFMP, de MARVER en FNV Overheid deel uitmaken, een definitieve arbeidsvoorwaardeninzet te kunnen samenstellen,” verduidelijkt Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP. “Tegelijkertijd gaan we de komende weken de andere defensiebonden benaderen met onze conceptagenda en prioriteitenmatrix. Tijdens gesprekken gaan we na of we gedeelde opvattingen hebben over specifieke arbeidsvoorwaardenpunten en of we kunnen of willen komen tot een gezamenlijke arbeidsvoorwaardeninzet voor burgerpersoneel.” 

Procedures rond doorbetaling incidentele toelagen in vakantie leveren eerste positieve resultaten op
25 mei 2023 - Sinds enige tijd maakt de AFMP zich sterk voor het doorbetalen van incidentele toelagen die in de praktijk bijna elke maand worden betaald. In de procedures die wij hierover voeren, zijn nu voor het eerst enkele positieve resultaten geboekt. De werkgever erkent namelijk dat deze toelagen tijdens de vakantie moeten worden doorbetaald. Helaas is het probleem hiermee niet opgelost.

Bezwaar maken
Het zal nog lang duren voordat de rechtspositie op dit gebied is aangepast. Tot die tijd is het nodig bezwaar te maken tegen jouw loonstrook als een toelage, zoals de duiktoelage of de vaartoelage, tijdens je vakantie wordt stilgezet. Onze afdeling individuele belangenbehartiging kan je hierbij helpen. Deze afdeling is bereikbaar via dit e-mailadres.

Blog AFMP-voorzitter Ruud Bergsma: 
Een sterke AFMP begint bij jou!

 
Wat speelt er veel op het wereldtoneel! De relevantie van een professioneel defensieapparaat met voldoende medewerkers is dan ook groter dan ooit. Mede door de voortwoekerende oorlog in de Oekraïne lijken de mondiale dreigingen zich op te hopen en dit voelt benauwend.
Daarom moeten we met elkaar scherp blijven op de rechtspositie en de belangen van alle militairen en burgermedewerkers bij Defensie. Niet alleen goede arbeidsvoorwaarden, maar vooral ook veiligheid, werkomstandigheden, middelen en uitrusting zijn vandaag de dag relevante aspecten.

Gelukkig hebben we in Nederland de vrijheid om hierover onze gefundeerde kritiek te uiten. Hiervoor knokt de AFMP al 125 jaar. Verschillende andere collega’s in Europa hebben het wat dat betreft een stuk zwaarder. In hun land is het not done om aangesloten te zijn bij een militaire vakbond. Zij moeten op hun woorden letten en ‘vechten voor hun rechten’ is daar uit den boze!

Daarom vinden wij het als AFMP belangrijk om onze solidariteit met deze collega’s te tonen en om er uiteindelijk samen met anderen voor te zorgen dat hun positie verbetert. Dit is de reden voor ons lidmaatschap van EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen.

Door zijn bijzondere positie heeft de Nederlandse militair geen stakingsrecht. Juist daarom is het belangrijk om AFMP-lid te zijn. Samen met de medezeggenschap komen wij dagelijks op voor de belangen van jou en jouw collega’s. Hierover blijven wij voortdurend in gesprek met Defensie.
Op 23 april publiceerde het NRC een artikel, waarin werd geconcludeerd dat de Nederlandse krijgsmacht ‘klokkenluiders’ nog steeds in de kou laat staan. Naar aanleiding hiervan willen wij vooral benadrukken dat je op onze steun kunt rekenen als je een misstand wilt melden en jij je hierdoor niet veilig voelt.

Een belangrijke prioriteit voor de komende tijd is om op een transparante wijze te laten zien en horen waarmee de AFMP zich bezighoudt. Dit doen wij voor en met jullie als leden. Alle AFMP-collega’s, of het nou gaat om onze bestuursleden of om onze mensen van de afdeling individuele belangenbehartiging, gaan graag het gesprek met jou aan en willen weten wat er allemaal speelt in jouw werk.
Mijn verzoek is om hierover met ons te blijven praten en om de geluiden van de werkvloer zo aan ons over te brengen. En ben jij enthousiast over jouw lidmaatschap? Breng jouw enthousiasme dan over op collega’s die nog geen lid zijn! Doe hiervoor mee aan onze Lid werft lid-campagne! Hierbij kun je voor elk nieuw lid dat je voor ons werft een giftcard van 5 euro in de wacht slepen!

Hoe meer collega’s bij ons zijn aangesloten, des te groter de vuist is die wij richting Defensie kunnen maken om jouw positie te verbeteren! Hierdoor zijn we straks nog beter in staat om ook resultaten te kunnen bereiken bij complexere kwesties, zoals jouw rechtpositie in een gecombineerde Europese eenheid of in een samenwerkingsverband van Nederland met andere landen in de wereld. Ook kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat alles perfect is geregeld op het moment dat je op missie gaat. Dit is slechts een greep uit alle vormen van hulp die wij jou kunnen bieden.

Mijn afsluitende vraag is: waar moeten wij ons als AFMP naar jouw mening druk over maken? Wij kijken uit naar jouw antwoord! Een sterke AFMP begint namelijk bij jou!

Ruud Bergsma
Voorzitter AFMP

EDITIE VAN 26 APRIL 2023

Eerste positieve resultaten bij procedures rond doorbetaling incidentele toelagen tijdens vakantie
26 april 2023 - Sinds enige tijd maakt de AFMP zich sterk voor het doorbetalen van incidentele toelagen die in de praktijk bijna elke maand worden betaald. In de procedures die wij hierover voeren, zijn nu voor het eerst enkele positieve resultaten geboekt. De werkgever erkent namelijk dat deze toelagen tijdens de vakantie moeten worden doorbetaald. Helaas is het probleem hiermee niet opgelost.

Bezwaar maken
Het zal nog lang duren voordat de rechtspositie op dit gebied is aangepast. Tot die tijd is het nodig bezwaar te maken tegen jouw loonstrook als een toelage, zoals de duiktoelage of de vaartoelage, tijdens je vakantie wordt stopgezet. Onze afdeling individuele belangenbehartiging kan je hierbij helpen. Deze afdeling is bereikbaar via dit e-mailadres.

De AFMP: alles in jouw belang
26 april 2023 - De AFMP onderhandelt voortdurend met Defensie over jouw arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Na een moeizaam onderhandelingsproces konden we vorig jaar, samen met de andere bonden, het avw-akkoord 2021-2023 met Defensie sluiten. Maar hierna hielden en houden onze inspanningen natuurlijk niet op.
Sindsdien spannen we ons in om de in het kader van het akkoord gemaakte afspraken goed in te vullen. Onze onderhandelaar René Schilperoort blogt hier regelmatig over en ook in de overige berichten van de AFMP op onze website, in onze ledenapp en via deze nieuwsbrief kun je hierover veel teruglezen.

Overlegtafels
Er bestaan nogal wat overlegtafels waaraan de AFMP onderhandelt. Zo kun je niet alleen denken aan onderhandelingen over jouw arbeidsvoorwaarden en jouw rechtspositie, maar ook aan besprekingen over relevante pensioenthema’s. Daarnaast lopen er diverse reorganisatieprojecten waarover we in gesprek gaan. Wij benadrukken hierbij dat het belangrijk is om te investeren in middelen en uitrusting, maar dat we na jarenlange bezuinigingen vooral oog moeten hebben voor het personeel.

Rechtspositie
Positief reorganiseren betekent niet alleen het uitbreiden van eenheden en/of het toevoegen van extra taken. Je moet vooral letten op een goede vulling van de organisaties en de vacatures. Pas als dit in orde is, kun je gaan nadenken over de uit te voeren taken. Ook hiermee houdt de AFMP zich bezig. Onze sectorhoofden houden de vinger aan de pols bij reorganisaties en personeelvullingsplannen (PVP). Ook bij hen staat de (rechts-)positie van defensiemedewerkers op 1.

Ledenraadpleging
Alle hierboven genoemde zaken draaien om jullie belangen. Zodra bijvoorbeeld nieuwe arbeidsvoorwaardenafspraken moeten worden gemaakt of bevestigd, houden wij daarom eerst een ledenraadpleging om jullie mening hierover te horen. Wij informeren jullie direct als er nieuwe ledenraadplegingen op de rol staan. Ondertussen hopen we velen van jullie te zien en te spreken. Het is namelijk belangrijk om samen goed na te denken over de vraag waarvoor we met én voor elkaar moeten gaan.

Ins & outs van EUROMIL
25 mei 2023 - De AFMP en haar zusterbond MARVER zijn al jarenlang aangesloten bij EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen. Deze organisatie spant zich in voor de sociale en professionele belangen van alle militairen binnen alle rangen in Europa. Hierbij zijn in totaal 34 vakbonden en vakcentrales aangesloten, die de belangen behartigen van militair personeel in 22 landen. Het EUROMIL-hoofdkantoor bevindt zich in Brussel.

Onze infopagina 
Wil je als AFMP-lid meer weten over EUROMIL en over het belang van ons lidmaatschap? Ga dan naar onze infopagina met talloze berichten, artikelen, publicaties en links met nieuws en informatie hierover en over het belang van internationale militaire samenwerking! In dit artikel lees je bijvoorbeeld meer over de steun die EUROMIL sinds het uitbreken van de oorlog uitspreekt richting de Oekraïne en de Oekraïense bevolking. Zo is de organisatie ook betrokken bij breed gedragen oproepen om de door Rusland gestarte oorlog in het land te stoppen. 

Data van UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten
25 mei 2023 - Ook in 2023 verzorgt de AFMP weer UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden zowel op locatie als in de vorm van webinars georganiseerd. Iedereen die behoort tot de doelgroep ontvangt ongeveer 8 maanden voor zijn of haar ontslag c.q. pensioendatum een uitnodiging. In de uitnodiging lees je hoe jij je kunt inschrijven voor een bijeenkomst.
Omdat Defensie ons als AFMP niet informeert of je hebt gekozen voor oDER of nDER, heb je mogelijk geen uitnodiging van ons ontvangen. Neem in dat geval contact op met onze ledenadministratie via la@afmp.nl. Dit zijn de data van de nieuwe UGM- en pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten:

UGM-voorlichtingsbijeenkomsten
Vrijdag 26 mei 2023 (webinar)
Vrijdag 9 juni 2023 (op locatie)
Vrijdag 22 september 2023 (op locatie)
Vrijdag 24 november 2023 (webinar)

Pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten
Woensdag 7 juni 2023 (op locatie)
Woensdag 27 september 2023 (op locatie)
Woensdag 29 november 2023 (webinar)